Select Page

Ludzie

Biogram

Historyk literatury polskiej okresu romantyzmu.

Zainteresowania badawcze:
• twórczość „wielkich romantyków polskich” (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), zwłaszcza w aspekcie problematyki egzystencjalnej oraz struktury dramatu • dramat romantyczny i jego teatralne inscenizacje • teatr Reduta, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mieczysława Limanowskiego • edytorstwo i tekstologia utworów romantycznych (zwłaszcza poezji Mickiewicza i Słowackiego) • romantyczna recepcja antyku, ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków, recepcja Grecji antycznej i nowożytnej przez romantyków  •  filhellenizm polski w kontekście europejskim  •  podróż grecka.

Problematyka zajęć dydaktycznych:
• konwersatoria: literatura polskiego romantyzmu; wiedza o teatrze; edytorstwo i tekstologia – wykłady monograficzne: biografia twórcza Mickiewicza i Słowackiego; Grecja w romantycznej recepcji; problemy metodologiczne badań nad romantyzmem; tematy romantycznej wyobraźni; dramat romantyczny w XX-wiecznych inscenizacjach (zwłaszcza recepcja romantyzmu w kręgu Reduty) • seminaria magisterskie: wielki romantyzm polski (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) w perspektywie tematów wyobraźni, refleksji nad egzystencją i historii idei; dramat romantyczny (bohater, struktura świata poetyckiego); antyk w romantycznej recepcji; Grecja nowożytna w romantycznej recepcji; problemy metodologiczne badań nad romantyzmem; problemy edytorskie i tekstologiczne romantyzmu; dramat romantyczny w XX-wiecznym inscenizacjach (zwłaszcza recepcja romantyzmu w kręgu Reduty); teatr Reduta wśród zjawisk teatralnych XX wieku • seminaria doktoranckie: wielki romantyzm polski (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) w perspektywie tematów wyobraźni, refleksji nad egzystencją i historii idei; dramat romantyczny (bohater, struktura świata poetyckiego); antyk w romantycznej recepcji (zwłaszcza problematyka mitów); Grecja nowożytna w romantycznej

Przebieg pracy naukowej:
STUDIA WYŻSZE
Filologia polska, Uniwersytet Gdański, 1973–1977. Dyplom z wyróżnieniem. Seminarium magisterskie – prof. Maria Janion. Praca magisterska: Czas we wczesnej twórczości Kazimierza Wyki. Uczestnictwo w konwersatoriach i seminariach doktoranckich prowadzonych przez prof. M. Janion na UG w latach 70. i 80. Specjalizacja  – teatrologia.

INNE STUDIA (zagraniczne, uzupełniające, podyplomowe, wyższe zawodowe itp.)
• Studia doktoranckie: 1979–1984 – doktorantka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Studia pod kierunkiem prof. Marii Żmigrodzkiej i prof. Marii Janion. • Studia w Uniwersytecie w Patras w Grecji – 1998–1999 – język, kultura i literatura nowogrecka.

DOKTORAT
Studia doktoranckie – zob. wyżej. Temat rozprawy: Mowa i milczenie – romantyczne antynomie samotności promotor – prof. Maria Żmigrodzka. Obrona w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – 1985.  Publikacja – PIW, Warszawa 1989 – PAN IBL Historia Literatury. Studia, nr 46).

HABILITACJA
Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej, Wyd. UMK, Toruń 1994. Przewód habilitacyjny – UMK, Toruń, 1985.

STANOWISKO
Obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, poprzednio stanowisko profesora nadzwyczajnego, a następnie zwyczajnego na UMK w Toruniu.

TYTUŁ PROFESORA
Tytuł profesora – wrzesień 2004.

ZATRUDNIENIE
Od 1985 do 2014 w Instytucie Filologii Polskiej UMK w Toruniu. Od 2004 profesor w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (od 1997 współpraca z OBTA UW /IBI UW przy realizacji projektów międzyuczelnianych).

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą:
Pobyty zagraniczne (stypendia, konferencje, studia) (wybór) :
– Uniwersytet w Cambridge, Jesus College (w ramach Cambridge Colleges’ Hospitality Scheme), Anglia, 1 miesiąc, 1989;– Biblioteka Polska w Paryżu, Stypendium im. Lama Towarzystwa Historyczno-Literackiego na pracę badawczą, 1993;
– Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach, Kurs Języka i Kultury Nowogreckiej, 1990;
– USA – Santa Barbara, sesja poświęcona romantyzmowi, 1998, prezentacja referatu o polskim dramacie romantycznym w odniesieniu do tradycji europejskiej, dofinansowanie – Fundacja im. S. Batorego, w ramach konkursu;
– Uniwersytet w Patras, Studium Języka i Kultury Nowogreckiej, 1998/1999;
– Uniwersytet w Sofii – marzec 2005 – konferencja w ramach międzynarodowego programu dotyczącego podróży w Europie Południowej i Środkowo-Południowej jako poszukiwaniu tożsamości narodowej;
– „Multiple Antiquities – Multiple Modernities” – maj–czerwiec 2005 – udział w międzynarodowym programie dotyczącym recepcji antyku w Europie (Budapeszt).

Projekty naukowe (wybór):
1.  W latach 1997–2000 kierownik międzyuczelnianego zespołu realizującego projekt „Antykromantyków – model europejski i wariant polski” (grant zespołowy KBN – 1 H01 047 12, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo‑Wschodniej UW).
2. Kierownik międzyuczelnianego zespołu realizującego projekt „Przekształcenia antycznych mitów, tematów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu” (grant KBN – 5 H01C 03421, realizacja – l. 2001–2004, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo‑Wschodniej UW).
3. Kierownik międzyuczelnianego zespołu realizującego projekt „Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie (słowiańskie i zachodnie)” (grant KBN/MNSzW – 1 H01C 05330, realizacja – l. 2006–2009, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW/ Instytut Badań Interdyscyplinarnych UW).

Organizacja konferencji naukowych (wybór):
Przygotowanie merytoryczne i organizacja (wraz z zespołem z UMK – pkt. 1 – lub we współpracy merytorycznej i organizacyjnej z międzyuczelnianym zespołem realizującym projekty KBN – zob. pkty 2, 3, 4):
1. Mieczysław Limanowski. Człowiek, twórca, świadek czasów, Toruń, grudzień 1995. Współpraca merytoryczna i organizacyjna – prof. A. Sadurski i Zakład Geologii UMK.
2. Antyk romantyków – model europejski i wariant polski (grant zespołowy KBN – 1 H01 047 12, 1997 – 2000. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo‑Wschodniej UW). Skład zespołu: naukowcy z OBTA UW, UMK, UJ, IBL PAN, UŚ, UAM.
Cykl sympozjów (Toruń) oraz ogólnopolskich konferencji naukowych (Toruń, Warszawa), m. in.: • Antyk Mickiewicza, Warszawa, kwiecień 1998, ILP UMK, OBTA UW; • Inspiracje Grecji antycznej w dramacie i teatrze doby romantyzmu. Rekonesans, Toruń, czerwiec 1999, ILP UMK, OBTA UW; • Próba lektury „Samuela Zborowskiego” Słowackiego w kontekście romantycznej reinterpretacji dziedzictwa antycznego i wątków nowotestamentowych, Warszawa, ILP UMK, OBTA UW, styczeń 2000; • Antyk romantyków: model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków), sympozjum, ILP UMK, OBTA UW, Toruń, luty 2000;  Antyk romantyków: model europejski i wariant polski (rekonesans) (sesja międzynarodowa) ILP UMK, OBTA UW, Ciechocinek, listopad 2000
3. Przekształcenia antycznych mitów, tematów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu (grant zespołowy KBN – 5 H01C 03421, realizacja – l. 2001–2004, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW). Skład zespołu: naukowcy z OBTA UW, UMK, UJ, UŚ, UAM, UwB. Konferencje: • Przekształcenia mitów antycznych (z uwzględnieniem kontekstów babilońskich, indoeuropejskich) w literaturze romantyzmu europejskiego, oprac. merytor. – prof. dr hab. W. Szturc, Kraków, grudzień 2001; • Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX wieku, oprac. merytor. – dr hab. E. Wesołowska, prof. UAM, Poznań, kwiecień 2002; • Bizancjum i prawosławie w kulturze romantyzmu i modernizmu polskiego, oprac. merytor. – dr J. Ławski, Białystok, czerwiec 2002; • Antyk Słowackiego, Toruń, maj 2003.
4. Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie (słowiańskie i zachodnie) (grant MNiSZW 1H01C 053 30, realizacja l. 2006–2009. Konferencje i seminaria: • 08.04.2006 –Bizancjum Wschodu i Zachodu; • 30.06.2006, 02.12.2006, 30.03.2007, 16.06.2007 Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie. Perspektywy badawcze; • 79.11.2007 –Wyspiański i Kazantzakis i modernistyczne wizje antyku w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej OBTA UW (512.11.2007); • 29. 02. 2008 –Epimenides Norwida jako poemat filhelleński .

Ponadto udział (z referatami) w ponad 40 konferencji międzynarodowych, ogólnopolskich, uczelnianych.

Pełnienie funkcji promotora
1. Zakończone przewody doktorskie:
Bogna Paprocka-Podlasiak, Wobec romantycznego mitu Fausta. Motywy i wątki faustyczne we współczesnym polskim dramacie i teatrze,Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2001.
Magdalena Bizior-Dombrowska, Przemiany wizji zła w twórczości Juliusza Słowackiego. Od egzotyki do mistycznej całości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2004.
Joanna Wnuczyńska, Aniołowie w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza i w teatralnych realizacjach dramatu w XX wieku,Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2004.
Krzysztof Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2009.
Marcin Leszczyński, Lutnia szalonego barda. Metaliterackie aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2010.
– Przemysław Kaniecki, Autopolemiki w twórczości Tadeusza Konwickiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2011.
– Ewa Dryglas-Komorowska, Miłosz a malarstwo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, 2014.
– Ewa Janion, Imaging Suli. Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales, 2015.

Publikacje

Monografie naukowe (książki)
Redakcja i współredakcja naukowa książek

Studia i rozprawy

Recenzje

Inne publikacje
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content