Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nową edycję konkursu na staże stypendialne na wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w okresie marzec — wrzesień 2024.

Staże mogą trwać od jednego do kilku miesięcy i powinny odbywać się w Warszawie.

Temat projektu musi być związany z tematyką badań realizowanych na Wydziale.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2024 r.

Przy wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej uprzejmie prosimy o wyraźne określenie czasu trwania stażu (ilość miesięcy) oraz terminu jego realizacji (zaznaczenia konkretnych miesięcy). Prosimy o zaznaczenie terminu, kiedy ta realizacja będzie realnie możliwa, oraz czy kandydat będzie miał zgodę uczelni na wyjazd na staż zagraniczny.

Wysokość stypendium wynosi 1.600,00 zł miesięcznie.

Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy Stypendysty otwarty w banku w Polsce, w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydziałem „Artes Liberales” a Stypendystą.

Stypendium przysługuje wyłącznie osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykonują pracy zarobkowej i/lub nie otrzymują innego stypendium na polskiej uczelni.

Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

W związku z agresją wojenną przeciwko Ukrainie w konkursie nie mogą uczestniczyć obywatele Rosji.

Шаноўныя калегі,

Мы рады абвесціць новы конкурс на стажыроўкі на факультэце “Artes Liberales” Варшаўскага ўніверсітэта ад сакавіка па верасень 2024 года.

Стажыроўкі могуць доўжыцца ад аднаго месяца да некалькіх і павінны адбывацца ў Варшаве.

Тэма праекта павінна быць звязана з тэматыкай даследаванняў, якія праводзяцца на факультэце “Artes Liberales”.

Тэрмін падачы заявак — да 10 лютага 2024.

Падчас запаўнення анкеты звярніце, калі ласка, увагу на дакладнае акрэсленне часу стажыроўкі (колькасць месяцаў) і тэрміну яе рэалізацыі (адзначэнне канкрэтных месяцаў). Просім выбраць час, калі гэтая рэалізацыя будзе сапраўды магчымая, а таксама пазначыць, ці кандыдат атрымае згоду сваёй адукацыйнай установы на выезд на замежную стажыроўку.

Памер стыпендыі складае 1600,00 злотых штомесяц.

Стыпендыя выплачваецца на банкаўскі рахунак Стыпендыянта, адкрыты ў польскім банку, штомесячнымі выплатамі да 10 дня кожнага месяца на падставе пагаднення паміж факультэтам “Artes Liberales” і Стыпендыянтам.

Стыпендыя прысуджаецца толькі тым асобам, што знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Польшча, не выконваюць прыбытковую працу і/альбо не атрымліваюць іншай стыпендыі ад польскай навучальнай установы.

Ніжэй прадстаўлены шаблоны парэбных дакументаў у наступных моўных версіях: польскай, англійскай, беларускай, рускай і ўкраінскай.

У сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны, грамадзяне Расеі не могуць удзельнічаць у конкурсе.

Шановні Колеги,

Сердечно запрошуємо Вас подавати заяви на стажування на  факультеті “Artes Liberales” Варшавського Університету, яке триватиме з березня по вересень 2024 року.

Стажування може тривати від одного до трьох місяців і повинно відбуватися у Варшаві.

Тема проекту має бути пов’язана з тематикою досліджень, які проводяться на факультеті “Artes Liberales”.

Термін надсилання заяв –– до 10 лютого 2024 року.

При заповненні анкети, будь ласка, вкажіть точний період стажування (кількість місяців) та терміни його реалізації (конкретні місяці). Просимо вказати термін, коли його реалізація буде можлива, а також чи отримає кандидат згоду ЗВО на виїзд на закордонне стажування.

Стипендія становить 1.600,00 зл. на місяць.

Стипендія виплачується на банківський рахунок Стипендіата, відкритий у банку в Польщі, щомісячними платежами відповідно до кількості місяців до 10 дня кожного місяця в рамках угоди між Факультетом “Artes Liberales” і Стипендіатом.

Стипендія виплачується виключно особам, які перебувають на території Польщі, не виконують оплачуваної роботи та не отримують іншої стипендії у польському ВНЗ.

Нижче подані зразки документів в польському, англійському, білоруському, російському та українському варіантах.

У зв’язку з військовою агресією проти України громадяни Росії не можуть брати участь у конкурсі.

Дорогие коллеги,

Мы рады объявить новый конкурс на научные стажировки на факультете “Artes Liberales” Варшавского университета в период с марта по сентябрь 2024 года.

Стажировки могут длиться от одного месяца до нескольких и должны проходить в Варшаве.

Тема проекта должна быть связана с тематикой исследований, которые проводятся на факультете “Artes Liberales”.

Термин подачи заявок –– до 10 февраля 2024 года.

При заполнении анкеты обратите, пожалуйста, особое внимание на точное указание продолжительности стажировки (количество месяцев) и времени ее реализации (указание конкретных месяцев). Просим указать, когда реализация будет действительно возможна, а также, получит ли кандидат разрешение от вуза на выезд на заграничную стажировку.

Размер стипендии составляет 1 600,00 злотых в месяц.

Стипендия выплачивается на банковский счет Стипендианта, открытый в одном из банков Польши, ежемесячными платежами до 10 числа каждого месяца на основании договора между факультетом “Artes Liberales” и Стипендиантом.

Стипендия выплачивается только лицам, пребывающим на территории Республики Польша, не занимающимся оплачиваемой трудовой деятельностью и/или не получающим другую стипендию в польском вузе.

Ниже приведены образцы документов на польском, английском, белорусском, русском и украинском языках.

В связи с военной агрессией против Украины граждане России не могут принять участие в конкурсе.

Ważne informacje dodatkowe

  • Wyżej wymienione wzory dokumentów prosimy wypełnić i przesłać na adres: stypendia-wal@al.uw.edu.pl.
  • Do wniosku prosimy dołączyć CV oraz podać adres do korespondencji i numer telefonu.
  • We wniosku prosimy o precyzyjne zaznaczenie postulowanego terminu stażu. Pisownia imienia i nazwiska we wszystkich dokumentach powinna odpowiadać pisowni paszportowej w alfabecie łacińskim.