Zasady przyznawania mikrograntów studentom drugiego stopnia z dotacji w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK) na Wydziale „Artes Liberales”.

 1. Studenci drugiego stopnia studiów prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales” mogą się ubiegać o mikrogranty przeznaczone na uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz na dofinansowanie krótkich wyjazdów badawczych związanych z tematyką prac magisterskich.
 2. Mikrogranty mogą być przeznaczone na pokrycie opłat konferencyjnych oraz w drugiej kolejności na pokrycie kosztów podróży.
 3. Student(ka) może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwukrotnie w ciągu toku studiów.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 1000 PLN dla pojedynczego działania naukowego.
 5. W przypadku studentów kierunku artes liberales pierwszeństwo w przyznawaniu mikrograntów mają osoby, które wykorzystają je do uczestnictwa w konferencji, na podstawie której zaliczają one zajęcia „Sesja Naukowa Artes Liberales I lub II”. Przyznanie funduszy jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez prowadzącego w/w zajęcia udziału w danej konferencji zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzącego na początku danego roku akademickiego.
 6. Aby ubiegać się o przyznanie mikrograntu, student(ka) zobowiązany(-a) jest złożyć podanie zawierające: 1. Dokładny cel, na który przeznaczone zostaną środki; 2. Wnioskowaną kwotę popartą dokumentacją (faktury/rachunki w przypadku już odbytego działania naukowego; dokładne dane o opłatach [np. wydrukowany odnośny fragment strony internetowej konferencji, informacja o cenie biletów ze strony internetowej przewoźnika etc.] w przypadku działania planowanego); 3. Krótką opinię opiekuna naukowego/promotora lub informację o akceptacji udziału w konferencji przez prowadzącego przedmiot „Sesja Naukowa Artes Liberales I lub II”.
 7. Przyznanie środków rekomenduje komisja złożona z Prodziekana Wydziału „Artes Liberales” do spraw studenckich, Pełnomocnika Dziekana do spraw studiów drugiego stopnia na kierunku artes liberales lub prowadzącego zajęcia „Sesja Naukowa Artes Liberales I i II”, przedstawiciela Samorządu Studentów na Wydziale „Artes Liberales” oraz pracownika sekretariatu.
 8. Komisja spotyka się w kwietniu każdego roku i decyduje o przyznaniu środków za trwający rok akademicki.
 9. Komisja może rekomendować przyznanie całości lub części środków, o które wnioskował(a) student(ka).
 10. Komisja przedstawia rekomendacje Dziekanowi Wydziału „Artes Liberales”, a w przypadku studentów kierunku artes liberales również do wglądu Dyrektorowi Kolegium Artes Liberales. Dziekan Wydziału „Artes Liberales” decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu środków.
 11. Środki mogą zostać wypłacone dopiero po zakończeniu konferencji/wyjazdu badawczego.
 12. Maksymalna kwota, która może zostać rozdysponowana wśród studentów drugiego stopnia, wynosi 6000 PLN.
 13. Wyjazdy finansowane w ramach mikrograntów, których dotyczą niniejsze przepisy, nie mogą być finansowane jednocześnie z innych źródeł.
 14. Niniejsze zasady wchodzą w życie dnia 23 stycznia 2018 roku, po ich zaakceptowaniu przez Dziekana Wydziału „Artes Liberales”.