I. Wizja

Chcemy, by w 2020 Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego:

 • był wydziałem, w którym działalność naukowa, dydaktyczna, kształcenie kadry naukowej oraz ustawiczne doskonalenie nauczycieli akademickich będą poświadczały wartość i użyteczność idei i tradycji uniwersytetu jako wolnej i autonomicznej wspólnoty gotowej podejmować wyzwania nowoczesnego świata,
 • stanowił centrum humanistycznych badań interdyscyplinarnych, pełniąc funkcję inicjatora i koordynatora międzywydziałowych, międzyuczelnianych, międzynarodowych i międzyśrodowiskowych programów kształcenia powiązanych z badaniami trans- i interdyscyplinarnymi,
 • kształtował twórcze i krytyczne podejście do rzeczywistości w duchu podmiotowości, wolności, odpowiedzialności, dialogu, współpracy, samodoskonalenia, poszanowania i rozumienia roli tradycji w poznawaniu i zmienianiu współczesnego świata,
 • był postrzegany jako środowisko, w którym badania naukowe w ścisłym powiązaniu z dydaktyką, kształceniem kadry naukowej i ciągłym doskonaleniem nauczycieli akademickich odznaczają się wiarygodną innowacyjnością, trans- i interdyscyplinarnością, tworząc prototypowe rozwiązania naukowe i dydaktyczne, użyteczne dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni w Polsce i za granicą,
 • stał się centrum oddziaływania kulturowego i społecznego w skali krajowej i międzynarodowej.
II. Misja

Powołany l października 2012 r. decyzją Jego Magnificencji Rektora Wydział „Artes Liberales” jest jednostką podstawową Uniwersytetu Warszawskiego. Powstały z przekształcenia funkcjonującego od 23 stycznia 2008 r. – na mocy decyzji Senatu UW –Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (IBI AL UW) kontynuuje także tradycje Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczna w Polsce i Europie Środkowowschodniej (OBTA UW), działającego od 1991 r. Środowisko Wydziału wywodzi się z inicjatyw i doświadczeń badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, tworzących wówczas międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne. Wydział „Artes Liberales” jest częścią Uniwersytetu Warszawskiego i wypełnia podstawowe cele jego misji. Uczestniczy w tym cała wspólnota wydziałowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci, pracownicy administracji i obsługi oraz stale i ad hoc współpracujący z Wydziałem pracownicy innych instytucji.

1. Tradycja i wyzwania

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego skupia badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych, których łączy przywiązanie do idei i tradycji uniwersytetu jako wolnej i autonomicznej wspólnoty, zakorzenionej w tradycji i otwartej na wyzwania współczesności, odpowiedzialnej i świadomej swojej roli w kształtowaniu autentycznego społeczeństwa wiedzy. Spotkanie, dialog i współdziałanie przedstawicieli różnych dyscyplin nauki tworzy środowisko podejmujące innowacyjne, eksperymentalne, międzyobszarowe, inter- i transdyscyplinarne badania, przywracające pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i otwarte na zagadnienia pozostające poza zakresem zainteresowań, a nawet możliwości badawczych tradycyjnych dyscyplin. Z tych względów Wydział – kontynuując tradycje OBTA i IBI AL – aktywnie uczestniczy w realizacji idei indywidualnych studiów miedzyobszarowych i współtworzy środowisko intelektualne wspierające działalność Kolegium MISH.

2. Nauczyciele i uczniowie

Prowadzone przez Wydział kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych ściśle wiążą aktywność naukową i dydaktykę – zarówno poprzez właściwe wykorzystanie wysokich kompetencji naukowych nauczycieli akademickich realizujących poszczególne przedmioty, jak i zasadę włączania studentów i doktorantów do badań i przedsięwzię naukowych. Wydział zapewnia bliski kontakt studenta z nauczycielem akademickim, kładąc nacisk na znaczenie konsultacji i zindywidualizowanej opieki naukowej oraz wspierając i rozwijając podmiotowość, autonomię i odpowiedzialność studenta w procesie kształcenia, w którym szczególną rolę odgrywa świadome uczenie się i samodoskonalenie. Istotnym celem edukacji na Wydziale „Artes Liberales” jest kształtowanie twórczej i krytycznej postawy wobec zastanej rzeczywistości, kształtowanie samodzielności, a zarazem umiejętności dialogu i współpracy, trafnego odczytywania wyzwań nowoczesności, skutecznego wykorzystywania nowoczesnej technologii przetwarzania informacji i komunikowania się, a jednocześnie poszanowania i rozumienia roli tradycji w poznawaniu i przeobrażaniu współczesnego świata. Cele te Wydział „Artes Liberales” realizuje także pełniąc funkcję inicjatora i koordynatora międzywydziałowych, międzyuczelnianych (Akademia „Artes Liberales”) i międzynarodowych programów kształcenia (Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej), innowacyjnych i eksperymentalnych, ściśle powiązanych z badaniami trans- i interdyscyplinarnymi. Poprzez programy te promuje interdyscyplinarność studiów traktowaną jako narzędzie lepszego poznawania i rozumienia złożoności dzisiejszego świata oraz drogę do rozwijania postaw kreatywnych i kulturotwórczych.

3. Tożsamość i współpraca

Wydział dąży do tworzenia prototypowych rozwiązań naukowych i dydaktycznych, użytecznych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni w kraju i za granicą, podejmując współpracę międzynarodową z czołowymi ośrodkami naukowymi i fundacjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, m.in. w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego i promocji nowoczesnej humanistyki i nauk społecznych. W tym celu tworzy innowacyjne struktury organizujące działalność akademicką – pracownie, laboratoria, komisje oraz jednostki stałe, otwierające perspektywę łączenia tradycji z wyzwaniami przyszłości – takie jak Kolegium Artes Liberales, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną i Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań „Artes Liberales”.

Wydział zabiega w szczególności o rozwój kształcenia w duchu liberal education poprzez upowszechnianie wypracowanych przez siebie form naukowej i dydaktycznej pracy zespołowej w innych ośrodkach w Polsce, a także w Rosji i na Ukrainie. Współdziałanie to obejmuje także doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału oraz pozwala wzbogacać tradycje akademickie Uniwersytetu Warszawskiego o inspiracje płynące z doświadczeń akademickich innych krajów. Wydział współpracuje z innymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego w przekonaniu, że interdyscyplinarność może być budowana tylko z pomocą dobrze rozwijających się poszczególnych dyscyplin badawczych i dydaktycznych, i oferuje środowisku Uniwersytetu integracyjne doświadczenie w obrębie szeroko rozumianej humanistyki i nauk ścisło-przyrodniczych.

4. Doświadczenie i perspektywy

Wydział prowadzi politykę kadrową umożliwiającą budowanie silnego naukowo i dydaktycznie środowiska interdyscyplinarnego, otwartego na młodych zdolnych badaczy i nauczycieli akademickich, ale także wykorzystującego doświadczenie uczonych o znaczącym dorobku i czerpiącego korzyści z dialogu i współpracy obu tych grup. Uznając za istotną wartość umiędzynarodowienie studiów i zespołów badawczych Wydział inicjuje nowe unikalne programy doktoranckie (International PhD Program) oraz zamierza stworzyć międzynarodowy zespół badawczy w ramach projektów realizowanych przez osoby ze stopniem naukowym doktora rozpoczynające karierę naukową (postdoc). Ambicją Wydziału jest też jak najszersze umożliwianie udziału w jego pracy osób pragnących realizować stypendia podoktorskie w środowisku odmiennym od tego, w którym się uformowały, i wpływanie w ten sposób na zwiększanie mobilności wysoko wykwalifikowanej kadry w polskich uczelniach.

III. Cele strategiczne
 1. Utrzymanie najwyższej kategorii naukowej w rankingu jednostek ocenianych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Zwiększenie liczby realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” grantów badawczych krajowych i zagranicznych.
 3. Rozszerzenie zakresu realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” projektów o innym charakterze (np. dydaktycznym, kształcenia kadry naukowej).
 4. Utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia:
  – doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa,
  – doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
  – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
 5. Zdobycie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.
 6. Utworzenie zespołu badawczego w ramach projektów realizowanych przez osoby ze stopniem naukowym doktora rozpoczynające karierę naukową (postdoc).
 7. Rozwój studiów trzeciego stopnia (doktoranckich):
  – zwiększenie liczby doktorantów do 100,
  – utrzymanie udziału procentowego doktorantów zagranicznych w ogólnej liczbie doktorantów Wydziału,
  – poszerzenie oferty tematycznej studiów doktoranckich,
  – dalszy rozwój interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym poprzez stworzenie co najmniej jednego zespołu o takim charakterze.
 8. Rozwój studiów drugiego stopnia:
  – otwarcie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia nowogrecka,
  – otwarcie kierunku studiów cywilizacja chrześcijańska Śródziemnomorza (studia drugiego stopnia),
  – przygotowanie do otwarcia kierunku studiów kultura czynna (studia drugiego stopnia) we współpracy z innymi wydziałami UW oraz innymi uczelniami,
  – zwiększenie liczby studentów studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska,
  – reforma programu studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska,
  – zwiększenie liczby studentów studiów drugiego stopnia na kierunku artes liberales,
  – reforma programu studiów drugiego stopnia na kierunku artes liberales (realizowanego we współpracy z innymi wydziałami UW).
 9. Doskonalenie studiów pierwszego stopnia:
  – reforma programu studiów pierwszego stopnia na kierunku artes liberales (realizowanego we współpracy z innymi wydziałami UW),
  – reforma programu studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia nowogrecka,
  – reforma programu studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska.
 10. Opracowanie i realizacja w Kolegium „Artes Liberales”:
  – programu doskonalenia nauczycieli akademickich w zakresie tutorialu,
  – programu doskonalenia nauczycieli akademickich w zakresie doradztwa dla studentów (academic advising),
  – programu doskonalenia nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki interdyscyplinarnej i międzyobszarowej.
 11. Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy sieci współpracy z czołowymi uczelniami w Polsce w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i naukowych.
 12. Utrzymanie współpracy międzynarodowej na dotychczasowym bardzo wysokim poziomie (z badaczami, uczelniami, instytucjami z krajów Unii Europejskiej, Meksyku, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy).
 13. Rozwinięcie współpracy z badaczami, uczelniami, instytucjami z innych krajów spoza Unii Europejskiej.
 14. Zachowanie równowagi budżetowej (przychodów i wydatków) Wydziału.
IV. Koncepcja kształcenia

Wydział „Artes Liberales” kieruje się zasadą ścisłego wiązania aktywności naukowej i dydaktyki, wykorzystując potencjał środowiska stworzonego w wyniku spotkania, dialogu i współdziałania przedstawicieli różnych dyscyplin nauki obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Wydział kontynuuje i rozwija tradycje naukowe Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej (OBTA UW) oraz Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (IBI AL UW), skupiając się na szeroko pojętej kulturze Śródziemnomorza, jej przemianach i oddziaływaniu od starożytności aż po czasy współczesne oraz promując innowacyjne, eksperymentalne, międzyobszarowe, inter- i transdyscyplinarne badania, które przywracają pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i otwierają się na zagadnienia pozostające poza wąsko rozumianym zakresem zainteresowań, a nawet możliwości badawczych tradycyjnych dyscyplin.

Tak określona aktywność naukowa łączy się nierozerwalnie z inicjatywami dydaktycznymi Wydziału, który prowadzi, doskonali i będzie rozwijał stacjonarne studia:
– filologia nowogrecka, pierwszego stopnia (planowane otwarcie studiów drugiego stopnia),
– kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, pierwszego i drugiego stopnia,
– artes liberales, pierwszego i drugiego stopnia,
– doktoranckie (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie z Wydziałem Historycznym, Studia Doktoranckie Wydziału „Artes Liberales”, Międzynarodowy Projekt Doktorancki The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times. The Frontiers of Humanity).

Jednocześnie Wydział „Artes Liberales” będzie wykorzystywał doświadczenia w organizacji i prowadzeniu międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, uczestnicząc w realizacji międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych i społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Podejmie także we współdziałaniu z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego prace zmierzające do opracowania i otwarcia programu kształcenia na kierunku studiów kultura czynna (studia drugiego stopnia). W prowadzonych przez Wydział studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia ścisła więź aktywności naukowej i dydaktyki przejawia się zarówno poprzez właściwe wykorzystanie wysokich kompetencji naukowych nauczycieli akademickich realizujących poszczególne przedmioty, jak i zasadę włączania studentów i doktorantów do badań i przedsięwzięć naukowych. Wydział zapewnia bliski kontakt studenta z nauczycielem akademickim, kładąc nacisk na znaczenie konsultacji i zindywidualizowanej opieki naukowej oraz wspierając i rozwijając podmiotowość, autonomię i odpowiedzialność studenta w procesie kształcenia, w którym szczególną rolę odgrywa świadome uczenie się i samodoskonalenie. Istotnym celem edukacji na Wydziale „Artes Liberales” jest kształtowanie twórczej i krytycznej postawy wobec rzeczywistości, kształtowanie podmiotowości i samodzielności, a zarazem umiejętności dialogu i współpracy, trafnegoodczytywania wyzwań nowoczesności, skutecznego wykorzystywania nowoczesnej technologii przetwarzania informacji i komunikowania się, a jednocześnie poszanowania i rozumienia roli tradycji w poznawaniu i przeobrażaniu współczesnego świata. Ważną rolę odgrywa podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenie dydaktyki Wydziału w otwartym dialogu i współdziałaniu z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów.

Wydział „Artes Liberales” dąży do tworzenia prototypowych rozwiązań dydaktycznych, użytecznych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni w kraju i za granicą, podejmując współpracę międzynarodową z czołowymi ośrodkami naukowymi i fundacjami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów, m.in. w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego i promocji innowacyjnych form kształcenia trans- i interdyscyplinarnego w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Wydział inicjuje i koordynujemiędzywydziałowe, międzyuczelniane (Akademia „Artes Liberales”) i międzynarodowe programy kształcenia (Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej), innowacyjne i eksperymentalne, ściśle powiązane z badaniami trans- i interdyscyplinarnymi. Poprzez programy te promuje interdyscyplinarność studiów traktowaną jako narzędzie lepszego poznawania i rozumienia złożoności dzisiejszego świata oraz drogę do rozwijania postaw kreatywnych i kulturotwórczych. Jednocześnie wymianę doświadczeń, dialog i współpracę na płaszczyźnie międzywydziałowej, międzyuczelnianej i międzynarodowej Wydział „Artes Liberales” uznaje za ważny czynnik zarówno kształcenia studentów i doktorantów, jak i ustawicznego doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału. Przywiązując szczególną wagę do zindywdualizowanych, podmiotowych form nowoczesnej dydaktyki trans-, interdsycyplinarnej i międzyobszarowej Wydział podejmie opracowanie i wdrożenie programów doskonalenia nauczycieli akademickich (z udziałem studentów i doktorantów) w zakresie tutorialu, doradztwa dla studentów (academic advising) oraz w zakresie dydaktyki interdyscyplinarnej i międzyobszarowej.