Select Page

Ludzie

Biogram

Badacz współczesnego prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, były minister spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki (2005) oraz członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2001-2005). Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w latach 1990-2002. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji w ramach procesu zapoczątkowanego w Helsinkach.

Autor ponad 20 monografii, red. naukowy i współautor ok. 50 prac zbiorowych i 400 studiów i esejów w periodykach ogólnopolskich i światowych.

W latach 2008-2015 – po mianowaniu współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych – zajmował się relacjami między Polską a Rosją. Wynikiem tej pracy jest tom pt. Białe Plamy – Czarne Plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008, pod red. naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa.

Zainicjował pod auspicjami Wydziału „Artes Liberales” konwersatoria pt. Spotkania na Dobrej. Uczestniczył w serii seminariów pod nazwą Academia in Public Discourse Poland-Russia. Przygotował do druku tom pt. Polska-Rosja. Poszukiwanie tożsamości politycznej – w serii Debaty AL., t. XI, 2017.

W ostatnich latach zajmuje się głównie problemami kształtowania się nowego porządku międzynarodowego.

W latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zajmował się badaniem prawno-politycznych skutków II wojny światowej, relacjami między Polską a Niemcami oraz bezpieczeństwem europejskim, w tym problematyką do ogólnoeuropejskiej konferencji oraz sprawą zbrojeń i rozbrojenia.

Od czerwca 1989 roku kierował projektem badawczym w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI). W rok później wybrany dyrektorem SIPRI; pełnił tę funkcję ponad dwie kadencje (do czerwca 2002 roku). Na wniosek min. Krzysztofa Skubiszewskiego otrzymał nominację Rady Ministerialnej KBWE, aby – w charakterze Osobistego Przedstawiciela Przewodniczącego tej Organizacji – opracować polityczne rozwiązanie konfliktu na Lewym Brzegu Dniestru.

Zaproszony w 2006 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład Kolegium Doradczego do spraw Rozbrojenia (ABDM) był członkiem tego gremium przez dwie kolejne kadencje (w 2008 r. – wybrany na przewodniczącego ABDM).

W roku 2009 – na wniosek Sekretarza Generalnego NATO – zostaje powołany w skład Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla („Grupa Mędrców”). Zadaniem tej Grupy pod przewodnictwem Madelein Albright było wypracowanie Koncepcji Strategicznej Sojuszu na nadchodzącą dekadę – NATO 2020. Był też członkiem Niezależnej Międzynarodowej Misji do Zbadania Faktów Dotyczących Konfliktu w Gruzji (2008-2009) oraz członkiem Panelu Wybitnych Osobistości, które – na wniosek rządu Szwajcarii – przygotowały pod auspicjami OBWE Raport o możliwościach budowy bezpieczeństwa europejskiego, jako wspólnego projektu. Wyniki prac tego zespołu, któremu przewodniczył niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger ukazały się w 2015 roku w formie Raportu pt. Back To Diplomacy (Final Report and Recommendations of the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project, Vienna 2015).

Jest uczestnikiem kilku roboczych pozarządowych zespołów: Aspen Ministers Forum, European Leadership Network, Dialog Europa-Rosja.

Wykładał na uniwersytetach Austrii, Japonii, Chin, Rosji, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Nowej Zelandii, Australii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych.

Publikacje

I. Monografie i publikacje w pracach zbiorowych (w latach 1986-2017)

I. 1. Książki autorskie i redakcja naukowa

 •  Polska i Rosja: poszukiwania nowej tożsamości. Podobieństwa i różnice. Jan Kieniewicz – red. serii pt. Debaty Artes Liberales. Redaktorem XI tomu DAL jest Adam D. Rotfeld. Wyd. „Artes Liberales” UW, Warszawa 2017 (w druku).
 • Back to Diplomacy: Final Report and Recommendations of the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project (co-ed.). Opublikowany przez Organization for Security and Co-operation in Europe (OBWE). Listopad 2015 (http://www.osce.org/networks/205846?download=true)
 • Lessons Learned for the OSCE from its Engagement in Ukraine: Interim Report and Recommendations of the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project (co-ed.). Opublikowany przez Organization for Security and Co-operation in Europe (OBWE). Czerwiec 2015 (http://www.osce.org/networks/164561?download=true)
 • White Spots – Black Spots. Difficult Matters in Polish-Russian Relations, 1918–2008 (co-ed.). Amerykańska edycja polskiego i rosyjskiego tomu w jęz. angielskim – skrócona, poprawiona i uzupełniona. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press 2015. W języku polskim: Białe Plamy – Czarne Plamy: sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008) (Co-editor with A. Torkunow), Wyd. PISM, Warszawa 2010.
 • Europa: wspólne wartości a pamięć historyczna (Europe: Common Values and Historical Memory). Dwujęzyczna polsko-angielska publikacja – wydana pod auspicjami Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz MSZ RP, Królestwa Niderlandów i ISM UW. Warszawa 2014; str. 71.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: parametry zmiany – wykład prof. ADR z okazji wręczenia tytułu doktora honoris causa UMCS w Lublinie. UMCS, Lublin, 22 października 2014.
 • W tieni. 12 biesied s Martinom Wojciechowskim (tłumaczenie publikacji na język rosyjski). Moskwa 2013 (polski oryginał: W Cieniu. Marcina Wojciechowskiego z Adamem D. Rotfeldem. Wyd. PISM-Agora, Warszawa 2012; str. 288).
 • Bezpieczeństwo Euroatlantyckie: ciągłość i zmiana – dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja. Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa – kwiecień 2013.
 • A Europe Whole and Free [in:] Nordic-Baltic-American Cooperation: Shaping the US-European Agenda. Ed. by Kurt Volker, Ieva Kupce. Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins U.-SAIS, 2012.
 • Myśli o Rosji… i nie tylko. Wyd. Świat Książki, Warszawa 2012; str. 336.
 • NATO 2020. Zapewnione bezpieczeństwo – Dynamiczne zaangażowanie („Raport Albright”) (wstęp i red.), PISM, Warszawa 2010.
 • Arms Control Revisited: Non-Proliferation and Denuclearization. Report of the Warsaw Reflection Group, Warsaw 2009.
 • Dokąd zmierza świat? (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.
 • Towards Complementarity of European Security Institutions. Achieving Complementarity between NATO, EU, OSCE and the Council of Europe. Report of the Warsaw Reflection Group, January 31–February 1, 2005 (ed.). Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warsaw 2005.
 • Transatlantic Security: New Realities, Changing Institutions. Report of the Warsaw Reflection Group, April 5–6, 2004 (ed.), Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warsaw 2004.
 • New Political Act for the United Nations for the 21st Century. Proposals and Concepts (ed.), Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warsaw 2004.
 • Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI wieku (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.
 • The New Security Dimensions. Europe after the NATO and EU Enlargements. Report of the Frösunda Conference, SIPRI, Stockholm, czerwiec 2001 r.
 • Global and European Security in Transition, SIPRI, Stockholm 1999.
 • A Future Arms Control Agenda (współred. I. Anthony), Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Peace, Security and Conflict Prevention. SIPRI–UNESCO Handbook (współred. J. Symonides), Oxford Universitfy Press, Oxford 1998.
 • A Future Security Agenda for Europe. Report of the Independent Working Group Established by the Stockholm International Peace Research Institute (współred. D. Tarschys), Stockholm, October 1996.
 • Germany and Europe in Transition (współred. Walther Stützle), Oxford University Press, Oxford 1991.
 • Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1990.
 • Od zaufania do rozbrojenia (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986 (wersja angielska: From Confidence to Disarmament, Warsaw 1986).
 • Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski ( red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Europa między konfrontacją a współpracą. Spotkanie Madryckie KBWE: doświadczenia i perspektywy (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1986.

I. 2. Prace zbiorowe

 • Rafał Lemkin’s Concept of Genocide Crime (text w jęz. ang.); str. 425-437. W: Andrzej Kołakowski, Andrzej Mencwel i in. (red.): Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2016, str. 604.
 • Polska-Rosja: trudne relacje a dialog międzyreligijny; str. 299-310. W: Ks. Tomasz Adamczyk (red.): Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach. Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II. Lublin 2016, str. 444.
 • Europa: Stary porządek czy nowy chaos? W: Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek, Magdalena Moj (red.): Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski. Opole 2016; str. 23-50.
 • The International Order: Values vs. Interests and Potentials. W: Open Eyes Book, vol. 1. Red. Jerzy Hausner. Fundacja Administracji i Gospodarki Publicznej. Kraków 2016.
 • Jeszcze nie wszystkie błędy zostały popełnione. W: Piotr Brysacz, Jędrzej Morawiecki (red.): Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie. Fundacja Sąsiedzi. Białystok 2016; str. 112-141.
 • Suma wszystkich kryzysów. W: Michał Larek, Jerzy Borowczyk (red.): Punkty zapalne. Dwanaście rozmów o świecie i Polsce. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2016; str. 316.
 • Rosja: strategia oblężonej twierdzy. W: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.): Obrazy Rosji i Rosjan w mediach. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2016; str. 13-53.
 • Europejski dylemat: Państwo Europa czy Europa Państw? W: Alicja Bartuś (red.): Europejczyk/Europejka czyli kto? Urząd Miasta Oświęcim. Oświęcim 2016; str. 19-24.
 • Europa: Od prawa siły do siły prawa [w]: Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały. Tom III, red. Maciej Koźmiński. Wyd. Uniwersitas, Warszawa 2014.
 • Europe: Strategies for Co-operation and Joint Solutions. Esej w zbiorze “Security and Human Rights” – Special Issue (ed. by Kari Möttölä). Martinus Nijhoff – Brill Publishers, Leiden 2015, pp. 259-270.
 • Rosja a nowy porządek międzynarodowy. „Sprawy Międzynarodowe”, 2015 nr 1, str. 7-32.
 • A Euro-Atlantic and Eurasian Security Community: A New Role for the OSCE. W roczniku „OSCE Yearbook 2013”, Nomos Verlag, Institute for Peace Research and Security at the University of Hamburg (ed.), Baden-Baden 2014, pp.53-66.
 • Europejskie pojednanie? Narodowe konflikty – międzynarodowe rozwiązania – rozdział w publikacji pt. Polska europejska czy narodowa? (pod red. prof. Marii Jarosz). ISP PAN – Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.
 • Ciągłość i zmiana – polityka zagraniczna RP (1989-2014). W: 25 lat konkurencyjnej Polski (Zbiór ukazał się również w wersji angielskiej pt. 25 Years of Competitive Poland). Tom wydany pod auspicjami Prezydenta RP. Poznań 2014.
 • Relacje NATO-Rosja. Geneza – stan obecny – perspektywy [w]: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO (red. Tomasz Kosmider). Wyd. AON. Warszawa 2014.
 • New Security Environment – w tomie: „Poland – Visegrad Group – Jordan”. Publikacja pokonferencyjna pod red. Krzysztofa Bojko i Khaleda Shograna przygotowana przez Ambasadę RP w Ammanie i Abali Center for Studies w Jordanii. Amman 2014.
 • Strategiczny wybór Rosji – w tomie pt. Droga ku zmianom (Księga Jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin A. Kwaśniewskiego, t. I, red. Danuta Waniek, Krzysztof Janik). Warszawa 2014, str. 385-424.
 • Czy możliwy jest globalny system bezpieczeństwa? [w]: Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata. Red. nauk. Longin Pastusiak, Warszawa 2013.
 • Polityka zagraniczna i historia – zapis wystąpienia prof. ADR podczas Sympozjum poświęconego pamięci Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego pt. Europa Wschodnia — krajobraz po prometeizmie; Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i Fundacja im. K. Skubiszewskiego (publikacja na stronie internetowej: http://www.skubi.net/rotfeld.html).
 • International Security: Threats and Challenges in the 21st Century – wykład inauguracyjny podczas Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum, Wyd. UAM, Poznań 2013.
 • Przedmowa do albumu pt. Rosja. H. Grala, Rosja, Wyd. BOSZ, Olszanica 2013.
 • Budujmy szerszą Europę. Wspólny artykuł b. ministrów spraw zagranicznych Rosji (I. Iwanow), Polski (prof. ADR) i Wielkiej Brytanii (D. Browne). „Gazeta Wyborcza”, 28 listopada 2013 oraz rosyjska wersja: «Необходимо строить Большую Европу» – „Коммерсантъ”, 28 listopada 2013 (http://www.kommersant.ru/doc/2354437) oraz (http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2758&active_id_11=53#top).
 • Die europäische Sicherheitsarchitektur und Russland, [w:] Globale Machtverschiebungen in Wirtschaft und Politik. Wohin steuert Europa, was tut die Schweiz? Luzern 2013.
 • Polska-Ukraina-Rosja. [w:] Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka (pod red. Iwony Hofman). Wyd. UMCS, Lublin 2012.
 • Wspaniałym zdarzeniem jest Unia Europejska, [w:] Europa Kontynent Pojednania. Wyd. Friedrich-Ebert-Stiftung i Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2012.
 • Where is the World Heading? What Determines Change in the International System? [w:] Overcoming Armed Violence in a Complex World. Essays in Honour of Herbert Wulf. Ed. by Michael Brzoska and Axel Krohn. Budrich Uni Press Ltd. Opladen & Farmington Hills Mi 2009.
 • The Future of Transatlantic Realtions, [w:] H. J. Giessmann, K. P. Tudyka (eds), Dem Frieden dienen. Nomos Verlag, Baden-Baden 2004.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe po wydarzeniach 11 września 2001, [w:] Polska wobec terroryzmu, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2002.
 • The Role of the International Community, [w:] M.F. Plattner, A. Smolar (eds), Globalization, Power, and Democracy, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 2000.
 • An International Security System in Transition. The Case Study of Europa, [w:] Will World Peace be Achievable in the 21st Century? Young Sek Chone (ed.), IIPS-Kyung Hee University, Seoul 1999.
 • Security Policy in Europe at the Turn of the Century, [w:] E. Reiter, P. Lang (eds.), Europas Sicherheitspolitik im globalen Rahmen, Vienna 1997.
 • Polen und Mitteleuropa: Zwischen Deutschland und Russland, [w:] G. Niedhart (ed.), Deutschland in Europa. Nationale Interessen und Internationale Ordnung im 20. Jahrhundert, Palatium Verlag, Mannheim 1997.
 • NATO and the European Union: Transformation and Enlargement, [w:] A. Bebler (ed.), Central-Eastern Europe and the Euro-Atlantic Security, University of Ljubljana, Ljubljana 1997.
 • Inter-institutional Security Cooperation in Europe: Past, Present and Perspectives (współautor Z. Lachowski), [w:] W. von Bredow, T. Jäger, G. Kümmel (eds.), European Security, Macmillan Press, London 1997.
 • Eine künftige Sicherheitsagenda für Europa (współautor S. Kile), OSZE Jahrbuch 1997, Baden-Baden 1997.
 • Conflict is Within States, Not Between Them, [w:] How Can Europe Prevent Conflicts?, The Philip Morris Institute for Public Policy Research, Brussels 1997.
 • Conflict in the Shadow of Major Powers, Proceedings of the 2nd International Workshop on Low Intensity Conflicts, Stockholm 1997.
 • How to Manage the Change: the New Agenda for the CSCE, [w:] O.F. Knudsen (ed.), Strategic Analysis and the Management of Powers, Macmillan, London 1996.
 • Europe: Toward New Security Arrangements, [w:] Visions of European Security – Focal Point Sweden and Northern Europe. Olof Palme International Center, Stockholm 1996.
 • Conflict Solution: The Role of International Organizations, [w:] A. Clesse, A.D. Rotfeld (eds.), Sources and Areas of Future Possible Crises in Europe, Luxembourg Institute for European and International Studies, Luxembourg 1995.
 • In Search of a Political Settlement—the Case of the Conflict in Moldova, [w:] S. Carlson (ed.), The Challenge of Preventive Diplomacy. The Experience of the CSCE, Swedish Ministry of Foreign Affairs, Stockholm 1994.
 • In Search of a New European Security Regime, [w:] A. Clesse, R. Cooper, Y. Sakamoto (eds.), The International System after the Collapse of the East–West Order, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1994.
 • The European Security Landscape: A Search for Peace, Security and Development in the World (Proceedings of the 41st Pugwash Conference on Science and World Affairs. Beijing, China, 17–22 September 1991) rok wyd. 1993.
 • Eine Neue Weltordnung – Vor welchen Herausforderungen stehen Deutschland und die Atlantische Allianz? Forum für Deutschland, 10–12 März 1993, Eine Dokumentation der Tageszeitung Die Welt, Berlin 1993.
 • Conflict Solutions: the Role of International Organizations, [w:] J. Rotblat, S. Hellman (eds.), A World at the Crossroads: New Concepts New Solutions, Annals of Pugwash 1993, World Scientific Publications, London 1993.
 • Transformation of the European Security System, [w:] D.S. Lutz (Hrsg.), Das undenkbare Denken. Festschrift für Egon Bahr zum siebzigsten Geburtstag, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, Baden-Baden 1992.
 • European Détente: A Reappraisal – A Polish View, [w:] R. Davy (ed.), European Détente. A Reappraisal, The Royal Institute of International Affairs, London 1992.
 • Development of the New Security Architecture in Europe, [w:] New European Security Architecture, The Finnish Committee for European Security – STETE, Helsinki 1992.
 • CSCE: Continuity and Change, [w:] I.M. Cuthbertson (ed.), Redefining the CSCE. Challenges and Opportunities in the New Europe, Institute for East West Studies, Finnish Institute of International Affairs, New York 1992.
 • Europe at the Crossroads: The Transformation of the Continent’s Security System, [w:] K.E. Birnbaum, J.B. Binter, S.K. Badzik (eds.), Towards a Future European Peace Order?, European University Centre for Peace Studies, Schlaining 1991.
 • Organizational Options for a Conventional Arms Control Verification System. An Eastern View, [w:] J. Grin, H. van der Graaf (eds.), Unconventional Approaches to Conventional Arms Control Verification, University Press/St. Martin’s Press, Amsterdam, New York 1990.
 • A Need for Changes in the European Security System, [w:] J. Rotblat, F. Blackaby (eds.), Towards a Secure World in the 21st Century. Annals of Pugwash 1990, Taylor & Francis, London 1990.
 • Changes in the European Security System, [w:] A. Clesse, L. Rühl (eds.), Beyond East-West Confrontation. Searching for a New Security Structure in Europe, Nomos Verlag, Baden-Baden 1990 (polska wersja: „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 7–8).
 • Applicability of the European Arms Control Model to the Korean Peninsula, [w:] Arms Control on the Korean Peninsula. What Lessons Can We Learn from European Experiences?, Institute for East Asian Studies, Seoul 1990.
 • Naval Forces and CSBMs in the CSCE Process, [w:] S. Lodgaard (ed.), The Naval Forces: Arms Restraint and Confidence Building, International Peace Research Institute, Oslo 1989.
 • CSBMs: Future-oriented Concept, [w:] R. Blackwill, F.S. Larrabee (eds.), Conventional Arms Control and East-West Security, Durham, N.C.: Duke University Press, 1989.
 • Observation of Notified Military Activities. CSCE Experiences and Prospects, [w:] On Confidence- and Security Building Measures and Their Implementation (Plenary Lectures of Symposium), Austrian Institute of International Affairs, Wien 1988.
 • Dylematy polskiej polityki zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna odrodzonej Polski 1918–1988, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1988.
 • New Confidence Measures: Poland’s Experience and Perspectives, [w:] K.E. Birnbaum, B. Huldt (eds.), From Stockholm to Vienna: Building Confidence and Security in Europe, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm 1987.
 • KSZE: Europa zwischen Ost und West, [w:] S. Palmisano (Hrsg.), Die neutralen und nichtpaktgebundenen Länder Europas: Gewinner oder Verlierer im KSZE-Prozess?, Seminar, 26. und 27. Juni 1987, Institut für Militärische Sicherheitspol. a.d. Landesverteidigungsakad, Wien 1987.
 • The Case of Poland, [w:] S. Lodgaard, K. Birnbaum (eds.), Overcoming Threats to Europe: A New Deal for Confidence and Security. The Case of Poland, Oxford University Press, Oxford–New York 1987.
 • Confidence and Security Building Measures and European Security, [w:] R.B. Byers, F.S. Larrabee, A. Lynch (eds.), Confidence-Building Measures and International Security, Institute for East-West Security Studies, New York 1987.
 • The CSCE Process and European Security, [w:] K. Möttölä (ed.), Ten Years After Helsinki. The Making of the European Security Regime, Westview Press, Boulder 1986.
 • Building Security in Europe. CBMs and the CSCE (współautor R. Berg), Institute for East-West Security Studies, New York 1986.
 • The Stockholm Conference on CSBMs in Europe, [w:] J. Rotblat, S. Hellman (eds.), Nuclear Strategy and World Security (Annals of Pugwash 1985), MacMillan, London 1985.
 • Arms Control, Verification and CSCE-Process, [w:] Verification of Disarmament in Europe, FOA, Stockholm 1985.
 • European Security and Confidence Building. Basic Aims, [w:] K.E. Birnbaum (ed.), Confidence Building and East-West Relations, Austrian Institute for International Affairs, Wien 1983.
 • CBMs between Helsinki and Madrid: Theory and Experience, [w:] F.S. Larrabee i D. Stobbe (eds.), Confidence-Building Measures in Europe, Institute for East-West Security Studies, New York 1983.
 • CBM in and for Europe, [w:] W. von Baudissin (Hrsg.), From Distrust to Confidence, vol. II: Concepts, Experiences and Dimensions of CBMs, Nomos Verlag, Baden-Baden 1983.
 • Republika Federalna Niemiec wobec KBWE i jej Aktu Końcowego, [w:] Główne problemy prawne normalizacji stosunków PRL–RFN, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979.
 • Die Schlussakte der KSZE: Verbindlichkeitsgrundlagen und Verwirklichung, [w:] R. Bernhardt, I. von Münch, W. Rudolf (Hrsg.), Drittes deutsch-polnisches Juristen-Kolloqium, Bd. 1: KSZE Schlussakte, Nomos Verlag, Baden-Baden 1977.
 • Europejski system bezpieczeństwa i współpracy. Zachodnie modele a rzeczywistość, (współautor Andrzej Towpik), t. I, II, Ośrodek Badania Stosunków Wschód–Zachód, Warszawa 1973.
 • RFN a klauzula o państwach nieprzyjacielskich w Karcie NZ (artykuły 53 i 107), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1970.
 • Bezpieczeństwo Europy. Analiza zachodnich koncepcji i modeli. Prognoza rozwoju sytuacji w Europie (współautor A. Towpik), Polska Agencja Zachodnia, Warszawa 1970.
 • Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce NRF, Studia o Niemczech współczesnych, t. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

I. 3. SIPRI Yearbooks 1991–2002. Armaments, Disarmament and International Security. Oxford University Press, 1991–2002.

 • Global Security after 11 September 2001, SIPRI Yearbook 2002, Oxford 2002.
 • The Organizing Principles of Global Security, SIPRI Yearbook 2001, Oxford 2001.
 • European Emerging Power, SIPRI Yearbook 2001, Oxford 2001.
 • In Search of a Global Security System for the 21st Century. SIPRI Yearbook 2000, Oxford 2000.
 • Europe: the New Transatlantic Agenda, SIPRI Yearbook 2000, Oxford 2000.
 • Rethinking the Contemporary Security System, SIPRI Yearbook 1999, Oxford 1999.
 • Europe: the Institutionalized Security Process, SIPRI Yearbook 1999, Oxford 1999.
 • Transformation of the World Security System, SIPRI Yearbook 1998, Oxford 1998.
 • Europe: the Transition to Inclusive Security, SIPRI Yearbook 1998, Oxford 1998.
 • Europe: in Search of Cooperative Security, SIPRI Yearbook 1997, Oxford 1997.
 • The Emerging International Security Agenda, SIPRI Yearbook 1997, Oxford 1997.
 • Towards a Pluralistic Security System, SIPRI Yearbook 1996, Oxford 1996.
 • Europe: Towards New Security Arrangements, SIPRI Yearbook 1996, Oxford 1996.
 • The International System in Transition, SIPRI Yearbook 1995, Oxford 1995.
 • Europe: the Multilateral Security Process, SIPRI Yearbook 1995, Oxford 1995.
 • The Search for a New Security System, SIPRI Yearbook 1994, Oxford 1994.
 • Europe: Towards a New Regional Security System, SIPRI Yearbook 1994, Oxford 1994.
 • Parameters of Change, SIPRI Yearbook 1993, Oxford 1993.
 • The CSCE: Towards a Security Organization, SIPRI Yearbook 1993, Oxford 1993.
 • The Fundamental Changes and the New Security Agenda, SIPRI Yearbook 1992, Oxford 1992.
 • European Security Structures in Transition, SIPRI Yearbook 1992, Oxford 1992.
 • New Security Structures in Europe: Concepts, Proposals and Decisions, SIPRI Yearbook 1991, Oxford 1991.

II. Wybory dokumentów

 • Ot Helsinki do Budapieszta. Istorija SBSJe/OBSJe w dokumientach 1973–1994 (red. i wprowadzenie). Zbiór dokumentów w trzech tomach. Moskwa 1996–1997.
 • Cultural Heritage and the CSCE Process (Selected Documents) (współred. H. Ognik), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1991.
 • Wizje Europy. Wybór materiałów (red. i wprowadzenie; współautor wyboru Z. Lachowski), Książka i Wiedza, Warszawa 1989.
 • Prawa człowieka. Międzynarodowe zobowiązania Polski. Akty prawa międzynarodowego i dokumenty KBWE. Wybór dokumentów (red.; współautorka wyboru: H. Ognik), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1989.
 • Wojskowe środki budowy zaufania między Wschodem a Zachodem. Zbiór dokumentów. Centralny Ośrodek Metodologii Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1985.
 • Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty KBWE 1973–1983; From Helsinki to Madrid (red. i wprowadzenie – współred. Z. Lachowski), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1983 (wydanie dwujęzyczne).
 • Polska a bezpieczeństwo Europy. Spis ważniejszych dokumentów z lat 1944–1970, „Sprawy Międzynarodowe” 1970, nr 9.
 • Anulowanie Układu Monachijskiego (wybór, wstęp i komentarz), „Sprawy Międzynarodowe” 1961, nr 5.

III. Studia i artykuły

 • NATO 2020: A New Strategic Concept of the Alliance. „The Polish Quarterly of International Affaires”, vol. 19, no 4, 2010.
 • Does Europe Need a New Security Architecture? OSCE Yearbook 2009, vol. 15 – Nomos Verlag, Baden-Baden 2010.
 • The Future of NATO. The Polish Quarterly of International Affaires”, vol. 15, no 3, 2006.
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: geneza, teraźniejszość przyszłość, „Stosunki Międzynarodowe” 2005, nr 3–4.
 • L’Union a-t-elle besoin de la PESD?, „Politique Etrangčre” 2004, nr 2.
 • Kształtowanie się nowego systemu bezpieczeństwa a OBWE. Nowe wyzwania – nowe zadania, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”, Warszawa 2003.
 • System bezpieczeństwa międzynarodowego po 11 września 2001, „Rocznik Strategiczny 2000/2001”, Warszawa 2002.
 • For a New Partnership in the New Century: the Relationship between the OSCE, NATO and the EU, „The OSCE Yearbook 2000”, Hamburg 2000.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe a kontrola zbrojeń. Nowe wyzwania – nowe zadania, „Rocznik Strategiczny 1999/2000”, Warszawa 2000.
 • Arms Control and Disarmament: A New Conceptual Approach, United Nations, „DDA Occasional Papers” 2000, nr 4.
 • Sztokholmski program kontroli zbrojeń, „Sprawy Międzynarodowe” 1999, nr 4.
 • Rozszerzenie NATO a umacnianie euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1999, nr 1.
 • Prescriptions for Improving OSCE Effectiveness in Responding to the Risks and Challenges of the 21st Century, [w:] V.-Y. Ghebali, D. Warner (eds.), The OSCE and Preventive Diplomacy, „PSIO Occasional Paper” 1999, nr 1.
 • The Perspectives of the European Security and Defence Policy, „Werkstattblätter” 1999, nr 4.
 • Nowy porządek w Europie, „Ad Meritum” 1999, nr 7.
 • Reinforcing the European Security Structures, „The Year 2000 and Beyond. The Romanian Journal of International Affairs” 1998, t. IV.
 • Preventive Diplomacy and OSCE: Some Lessons from the Past and Suggestions for the Future, [w:] D. Warner (ed.), Preventive Diplomacy: The United Nations and the OSCE, Japan-Europe Workshop on Preventive Diplomacy. „PSIO Occasional Paper” 1996, nr 1.
 • Jewropa: process mnogostoronniej biezopasnosti, „Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija” 1996, nr 1.
 • Die Zukunft des Europäischen Sicherheitssystems. Die Erweiterung der westlichen Sicherheitsstrukturen und die OSZE, „Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden” 1995, nr 4.
 • Quo vadis Europe?, „Europa”, (Madrid) 1995.
 • The Evolution of the Helsinki Process, „OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Bulletin” 1995, nr 3.
 • Security for Europe. Two Views (współautor D.S. Lutz), „Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik”, 1994, nr 87.
 • New Threats after the Collapse of the Soviet Union—How to Respond to Them. „Strategisch-Sicherheitspolitische Studien” 1993, nr 2.
 • A Farewell to Arms? Taking Aim at Conventional Weapons, „World Paper”, lipiec 1993 r.
 • Peace and Common Security in Europe. An East-Central European Perspective, „Report from the Olof Palme International Centre”, Stockholm 1992.
 • Zmiany w systemie bezpieczeństwa europejskiego, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 7–8.
 • Zarys nowych struktur bezpieczeństwa w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 11.
 • European Security: The Lessons from the 1970s, [w:] European Security in the 1990s, PRIF Reports nr 11–12, Frankfurt a. Main 1990.
 • Spotkanie wiedeńskie KBWE a zarys nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 7–8.
 • The CSCE and the European Security System. „PISM Occasional Papers” 1988, nr 7 (wersja niemiecka: Vertrauens und Sicherheitsbildende Massnahmen, [w:] H.D. Jacobsen, H. Machowski (Hrsg.), Perspektiven für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Baden-Baden 1988).
 • Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa w Europie a proces KBWE, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 7–8.
 • Nowe środki budowy zaufania a bezpieczeństwo Polski, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 9.
 • New CSBMs. A Polish View, „PISM Occasional Papers” 1987, nr 3.
 • Poszukiwanie środków budowy zaufania w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” 1986, nr 7–8.
 • X-lecie procesu KBWE, „Rocznik Społeczno-Gospodarczy 1985”, Warszawa 1986.
 • Międzynarodowe następstwa II wojny światowej. Aspekty prawne, „Sprawy Międzynarodowe” 1985, nr 5.
 • Polityczna rzeczywistość Europy a uchwały Spotkania Madryckiego, „Sprawy Międzynarodowe” 1984, nr 1.
 • Poland’s Security Policy, „Polish Perspectives” 1984, nr 4.
 • Poland’s Security and Security of Europe, „International Relations Studies”, Studies of PISM, 1984, nr 4 (wersja polska – „Sprawy Międzynarodowe” 1984, nr 7–8).
 • Military Constraint and Confidence Building in Europe, „Polish Perspectives” 1984, nr 3.
 • CBMs: In Warsaw, before Stockholm, „Polish Perspectives” 1984, nr 1.
 • Madrid: Compromise and Expectations, „Polish Perspectives” 1983, nr 4.
 • In Search of a Security Zone in Europe, „Polish Perspectives” 1983, nr 2.
 • Plan Rapackiego a strefa ograniczenia zbrojeń w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 11.
 • Kontynuacja europejskiego procesu bezpieczeństwa i współpracy, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 6.
 • Ewolucja procesu KBWE a przyszłość bezpieczeństwa Europy, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7.
 • European Security in the 80s, „Polish Perspectives” 1982, nr 3.
 • Bezpieczeństwo Europy w latach 80-tych, „Sprawy Międzynarodowe” 1981, nr 11.
 • Zasady i kontynuacja procesu bezpieczeństwa i współpracy w Europie na Spotkaniu Belgradzkim, „Sprawy Międzynarodowe” 1978, nr 6.
 • Kontrola a realizacja uchwał KBWE w polityce państw zachodnich, „Sprawy Międzynarodowe” 1978, nr 11.
 • Follow-up to the CSCE, „Polish Perspectives” 1978, nr 10.
 • The Conference on Security and Co-operation in Europe, „Polish Western Affairs”, 1977, t. XVIII, nr 1 (wersja francuska – „La Pologne et les Affaires Occidentales” 1977, nr 1).
 • Prawno-polityczne problemy normalizacji stosunków między Polską a RFN, „Sprawy Międzynarodowe” 1977, nr 1.
 • Realizacja Aktu Końcowego KBWE a rozwój odprężenia w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” 1976, nr 9.
 • KBWE. Zagadnienia prawne, „Państwo i Prawo” 1976, nr 1–2.
 • Prawno-polityczne podstawy normalizacji stosunków między Czechosłowacją a RFN, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, nr 3.
 • Kontynuacja bez instytucjonalizacji. Formy współpracy europejskiej po KBWE, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, nr 10.
 • Legal Foundations of the West Berlin Status, „Polish Yearbook of International Law”, t. VI, Warszawa 1974.
 • Przyszłe formy i zakres pokojowego współistnienia, „Sprawy Międzynarodowe” 1973, nr 3.
 • Podstawy normalizacji stosunków między dwoma państwami niemieckimi. Formuły i rzeczywistość 1949–1972, „Sprawy Międzynarodowe” 1973, nr 1.
 • Podstawy normalizacji stosunków między dwoma państwami niemieckimi. Analiza Układu Zasadniczego, „Sprawy Międzynarodowe” 1973, nr 2.
 • Ogólnoeuropejski system bezpieczeństwa i współpracy (prawdopodobieństwo powstania, zarys struktury i funkcji), „Studia Nauk Politycznych” 1973, nr 2.
 • The CSCE: Its Conception, Realization and Significance, „Polish Western Affairs” 1973, nr 1.
 • Wokół ratyfikacji układu PRL–RFN. Problemy polityczno-prawne, „Sprawy Międzynarodowe” 1972, nr 4.
 • Podmioty prawa narodów do samostanowienia, „Biuletyn Naukowy Zakładu Stosunków Międzynarodowych” 1972, nr 6 (Instytut Śląski).
 • On the Future of Europe: An Analysis of Western Models, Studies, and Conceptions Concerning the Development of the Situation in Europe in the 1970, „Polish Western Affairs” 1972, nr 1.
 • Polska, Niemcy i bezpieczeństwo Europy (współautor A. Skowroński), „Sprawy Międzynarodowe” 1967, nr 7–8.
 • ONZ wobec podstawowych problemów współczesności, „Sprawy Międzynarodowe” 1967, nr 11.
 • Elementy bezpieczeństwa europejskiego (polski punkt widzenia), „Sprawy Międzynarodowe” 1967, nr 7–8.
 • Czy Układ Monachijski obowiązuje?, „Sprawy Międzynarodowe” 1966, nr 5.
 • Über die völkerrechtlichen Grundlagen der Umsiedlung der Deutschen aus Polen und die Rolle der Vertriebenenverbände in der deutschen Bundesrepublik, „Dokumentation der Zeit” 1965, nr 338.
 • Przedawnienie zbrodni hitlerowskich. Problem polityczny i prawny (współautor F. Ryszka), „Sprawy Międzynarodowe” 1965, nr 3 (wersja francuska – „Annuaire Polonais des Affaires Internationales 1966”, Warszawa 1968).
 • Układ Monachijski a prawo międzynarodowe, „Przegląd Zachodni” 1963, nr 5.
 • XV lat Karty Praw Człowieka, „Prawo i Życie” 1963, nr 26.
 • Obrona Kurdów w prawie międzynarodowym (współautor M. Koźmiński), „Prawo i Życie”, 1963, nr 18.
 • Logika Monachium, „Sprawy Międzynarodowe” 1963, nr 10.
 • Prawo kosmiczne, „Prawo i Życie” 1962, nr 18.

Zagadnienia prawne likwidacji systemu kolonialnego w Afryce (współautorka H. Okularczyk), „Sprawy Międzynarodowe” 1961, nr 6.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content