Szanowni Państwo,
Z przyjemnością ogłaszamy nową edycje konkursu na staże stypendialne na wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w okresie luty 2023 — wrzesień 2023.
Staże mogą trwać od jednego do kilku miesięcy i powinny odbywać się w Warszawie.
Temat projektu musi być związany z tematyką badań realizowanych na Wydziale.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2023 r.
Przy wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej uprzejmie prosimy o wyraźne określenie czasu trwania stażu (ilość miesięcy) oraz terminu jego realizacji (zaznaczenia konkretnych miesięcy). Prosimy o zaznaczenie terminu, kiedy ta realizacja będzie realnie możliwa, oraz czy kandydat będzie miał zgodę uczelni na wyjazd na staż zagraniczny.
Wysokość stypendium wynosi 1.600,00 zł miesięcznie.
Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy Stypendysty otwarty w banku w Polsce, w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydziałem „Artes Liberales” a Stypendystą.
Stypendium przysługuje wyłącznie osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykonują pracy zarobkowej i/lub nie otrzymują innego stypendium na polskiej uczelni.
Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

W związku z agresją wojenną przeciwko Ukrainie w konkursie nie mogą uczestniczyć obywatele Rosji.

Шаноўныя калегі,
Мы рады абвесціць новы конкурс на стажыроўкі на факультэце “Artes Liberales” Варшаўскага ўніверсітэта ад лютага 2023 па верасень 2023.
Стажыроўкі могуць доўжыцца ад аднаго месяца да некалькіх і павінны праходзіць у Варшаве.
Тэма праекта павінна быць звязана з тэматыкай даследаванняў, якія праводзяцца на факультэце.
Тэрмін падачы заявак — да 10 студзеня 2023.
Пры запаўненні анкеты, калі ласка, звярніце ўвагу на дакладнае акрэсленне часу стажыроўкі (колькасць месяцаў) і тэрміну яе рэалізацыі (акрэсленне канкрэтных месяцаў). Просім пазначыць тэрмін, калі гэтая рэалізацыя будзе магчыма, а таксама ці кандыдат атрымае згоду вучэльні на выезд на замежную стажыроўку.
Памер стыпендыі складае 1600,00 злотых у месяц.
Стыпендыя выплачваецца на банкаўскі рахунак Стыпендыята, які знаходзіцца ў банку ў Польшчы, штомесячнымі выплатамі да 10 чысла кожнага месяца на падставе пагаднення паміж факультэтам “Artes Liberales” і Стыпендыятам.
Стыпендыя выплачваецца толькі асобам, якія прабываюць на тэрыторыі Рэспублікі Польшча, не выконваюць прыбытковую працу і/або не карыстаюцца іншай стыпендыяй у польскім вну.
Ніжэй прадстаўлены шаблоны дакументаў у наступных версіях: польскай, англійскай, беларускай, рускай і ўкраінскай.

У сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны, грамадзяне Расеі не могуць браць удзел у конкурсе.

Дорогие коллеги,
Мы рады объявить новый конкурс на научные стажировки на факультете “Artes Liberales” Варшавского университета в период с февраля 2023 по сентябрь 2023.
Стажировки могут длиться от месяца до нескольких месяцев и должны проходить в Варшаве.
Тема проекта должна быть связана с тематикой исследований, которые проводятся на факультете.
Термин подачи заявок –– до 10 января 2023.
При заполнении анкеты обратите особое внимание, пожалуйста, на точно указание времени стажировки (количество месяцев) и термина ее реализации (указание конкретных месяцев). Просим указать термин, когда эта реализация будет возможна, а также, получит ли кандидат разрешение от вуза на выезд на заграничную стажировку.
Размер стипендии составляет 1 600,00 злотых в месяц.
Стипендия выплачивается на банковский счет Стипендиата, открытый в одном из банков Польши, ежемесячными платежами до 10 числа каждого месяца на основании договора между факультетом “Artes Liberales” и Стипендиатом.
Стипендия выплачивается только лицам, пребывающим на территории Республики Польша, не занимающимся оплачиваемой трудовой деятельностью и/или не получающим другую стипендию в польском вузе.
Ниже приведены образцы документов на польском, английском, белорусском, русском и украинском языках.

В связи с военной агрессией против Украины граждане России не могут принять участие в конкурсе.

Шановні Колеги,
Сердечно запрошуємо Вас подавати заяви на стажування на  факультеті “Artes Liberales” Варшавського Університету, яке триватиме з лютого 2023 по вересень 2023.
Стажування може тривати від одного до трьох місяців і повинно відбуватися у Варшаві.
Тема проекту має бути пов’язана з тематикою досліджень, які проводяться на факультеті.
Термін надсилання заяв –– до 10 січня 2023.
При заповненні анкети, будь ласка, вкажіть точний період стажування (кількість місяців) та терміни його реалізації (конкретні місяці). Просимо вказати термін, коли його реалізація буде можлива, а також чи отримає кандидат згоду ЗВО на виїзд на закордонне стажування.
Стипендія становить 1.600,00 зл. на місяць.
Стипендія виплачується на банківський рахунок Стипендіата, відкритий у банку в Польщі, щомісячними платежами відповідно до кількості місяців до 10 дня кожного місяця в рамках угоди між Факультетом “Artes Liberales” і Стипендіатом.
Стипендія виплачується виключно особам, які перебувають на території Польщі, не виконують оплачуваної роботи та не отримують іншої стипендії у польському ВНЗ.
Нижче подані зразки документів в польському, англійському, білоруському, російському та українському варіантах.

У зв’язку з військовою агресією проти України громадяни Росії не можуть брати участь у конкурсі.

Ważne informacje dodatkowe

  • Wyżej wymienione wzory dokumentów prosimy wypełnić i przesłać na adres: stypendia-wal@al.uw.edu.pl.
  • Do wniosku prosimy dołączyć CV oraz podać adres do korespondencji i numer telefonu.
  • We wniosku prosimy o precyzyjne zaznaczenie postulowanego terminu stażu. Pisownia imienia i nazwiska we wszystkich dokumentach powinna odpowiadać pisowni paszportowej w alfabecie łacińskim.