Szanowni Państwo,

zgodnie z nowelizacją Regulaminu świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego[i] Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” dr hab. Przemysław Kordos, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales”,  przekazał Rektorowi obowiązki rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta.  Rektor wyznaczył jako jednostkę odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków Biuro ds. Pomocy Materialnej.

Wszelkie pytania związane ze stypendiami należy kierować do Biura ds. Pomocy Materialnej UW: https://bpm.uw.edu.pl/

 

[i] Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lutego 2022 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2022 r. poz. 54)

Zarządzenie nr 142  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu świadczeń dla studentów UW 

Szczegółowe informacje

Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

Szczegółowe informacje