Kierownik jednostki

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz

Opis

LIBAL: Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales – najbardziej wirtualna ze struktur Wydziału, a jednocześnie wszechobecna. Gdzie jest LIBAL? Co to jest LIBAL? Czemu czy komu służy? I co jeszcze chcecie wiedzieć?
Służę informacją z pierwszej ręki. LIBAL to tu: Dobra 72, parterowy pawilon prawego skrzydła Białej Willi. Struktura ta powstała w 2009 roku, jako projekt sfinansowany przez FNP dla potrzeb pracy badawczej IBI AL i jako przestrzeń intelektualnych działań Kolegium Artes Liberales.

LIBAL w tym miejscu nie jest sam. Za ogólną salą Domeczek, w którym m. in sekretariat Studiów Doktoranckich. A dalej multimedialna sala spotkań. Czeka na waszą aktywność. Oto Domeczek w swoim kształcie przed zasiedleniem i dzisiaj.

A oto wielka chwila LIBALU seminarium Dana Harwarda.

LIBAL nie jest jednym z Laboratoriów Wydziału, to jego część trwała. Ta przestrzeń służy wszystkim i w tym jej interdyscyplinarny urok.

Idea takiej przestrzeni pojawiła się wcześniej, wydaje się, że była obecna od początku istnienia OBTA. Był to pomysł prowadzenia debat, spotkań o wymiarze łączącym dawne tradycję rozmowy intelektualnej z nowymi potrzebami sporów naukowych. Pierwsza debata naprawdę w duchu LIBAL miała miejsce podczas konferencji Intelligentsia, Empire and Civilizations in 19th-20th Century 22 czerwca 2007 i nosiła tytuł „Wokół kolonializmu”. Zapis tej dyskusji otwiera tom I podstawowej inicjatywy LIBAL, jaką są „Debaty IBI AL”, dziś „Debaty Artes Liberales”. Szykujemy się do wydania XII tomu i mam nadzieję, że tak w publikowanych dyskusjach jak i w monograficznych zbiorach artykułów znajdziecie to, co uważam za najważniejsze, ducha dialogu. Zadaniem LIBAL jest rozwijanie myśli humanistycznej i wspieranie refleksji nad człowiekiem we wszystkich jego relacjach ze światem. LIBAL od początku był programem badawczym i inicjatywą społeczną, z tej racji należy także do Fundacji „Instytut Artes Liberales”. Wspiera inicjatywy naukowe, wydawnicze i edukacyjne związane z humanistyką i dialogiem.

Teraz już wiecie. LIBAL to tu. Zapraszam.

Jan Kieniewicz

Wydarzenia w LIBAL

2018

10 X Spotkania polsko-hiszpańskie. Konferencja: „Polska i Hiszpania w europejskim wieku XIX (1789–1918): wyzwania i aspiracje”

18–19 VI Warsztat naukowy „Social and Cultural Aspects of Tibetan Buddhism in the Mongolian Space of Inner Asia”

2017

24–26 X Wizyta w LIBAL dr José María Espinosa de los Monteros, przewodniczącego Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii

mgr Karolina Szmigielska-Piotrkowska i mgr Ewa Rudnicka przedstawiły P R O J E K T „NEPAL”
Tytuł: Szósty zmysł badacza – budowa szkoły/budynku w Nepalu jako przykład transdyscyplinarnej integracji środowiska naukowego w ramach Trzeciej Misji Uniwersytetu.

2016

28 X spotkanie z Siergiejem Parchomienką, znanym rosyjskim dziennikarzem i działaczem społecznym, który zaprezentował projekt ‚Ostatni adres’ dotyczący pamięci o ofiarach represji komunistycznych we współczesnej Rosji .

29 VI debata nad Tożsamością polityczną Polski, Rosji i Ukrainy. Ustalono ramy współdziałania wspólnych badań naukowych koordynowanych przez Prof. dr hab. Adama Daniela Rotfelda.

28 VI spotkanie poświęcone trójstronnemu projektowi badawczemu (Polska – Rosja – Ukraina) nt. kształtowania nowej tożsamości politycznej narodów Polski, Rosji i Ukrainy w procesie transformacji ustrojowej w dniu i jego dalszych ciągów.

22–24 VI międzynarodowe warsztaty programu doktoranckiego “Searching for Identity: Global Challenges, Local Traditions”. Wzięło w nich udział ponad 40 osób z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna edycja warsztatów, trzecia już z kolei, poświęcona była tematowi “Facing the Challenge of Identification: New Approaches to Buryat Identities and Their Cross-Border Dynamics”. podczas warsztatów występowali światowej renomy badacze z zakresu antropologii społecznej, mongolistyki, studiów syberyjskich i postsocjalistycznych – takich jak prof. Caroline Humphrey (University of Cambridge), prof. Manduhai Buyandelger (Massachusetts Institute of Technology) czy prof. Tatiana Skrynnikova (Rosyjska Akademia Nauk). Po drugie, zakres dyskutowanych podczas warsztatów tematów faktycznie daleko wykraczał poza problematykę narodu buriackiego; Buriaci stanowili swojego rodzaju punkt wyjścia do poruszania zagadnień uniwersalnych – poszukiwania oraz obrony tożsamości narodowej i kulturowej, dziedzictwa postkolonialnego, wyzwań stawianych małym społecznościom przez globalizację…

10 V panel dyskusyjny Znaczenie hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)dla polskiej pamięci historycznej na podstawie książki Jana Stanisława Ciechanowskiego „Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)”. Udział wzięli: prof. dr hab. Jan Kieniewicz, dr hab. Tadeusz Miłkowski, dr hab. Paweł Skibiński, dr Jan Stanisław

27 II debata „Perspektywa postkolonialna w Polsce, polska w perspektywie postkolonialnej”. Uczestniczyło w niej 66 osób z wielu ośrodków akademickich. Program debaty. Materiały z bardzo ożywionej dyskusji ukazały się w tomie X „Debat Artes Liberales”.

2015

Wspierano spotkania mające na celu umocnienie interdyscyplinarności w praktyce edukacyjnej Kolegium AL (m. in. konferencję INTERDISCIPLINARITY AND LIBERAL EDUCATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES: A GLOBAL PERSPECTIVE 12-13 X 2015).

24–26 VI warsztaty doktoranckie „IDENTITY IN A GLOBALIZED WORLD: OLD PROBLEMS AND NEW CHALLENGES” Program warsztatów

Projekt badawczy kontynuujący prace „Polsko-Syberyjskiej Grupy Badawczej został przygotowany [„Tożsamości w kontekście procesów integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie. Polska – Syberia: odległe przestrzenie, wspólne problemy badawcze”, dr Albert Jawłowski i dr Łukasz Smyrski]

2014

16–18 VI Warsztaty programu doktorskiego „SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS” Temat warsztatów: TOŻSAMOŚCI NA POGRANICZU. Uczestniczyło 31 doktorantów i pracowników naukowych tworzących zespół Programu. Zob. Program warsztatów oraz sprawozdanie przygotowane przez Viktorię Shadrinę (komentarze – Maria IashinaEwa RudnickaOlha Tkachenko). Spotkanie było bardzo udane. Szczególnie ciekawym doświadczeniem okazała się praca zespołów nad przygotowaniem alternatywnych scenariuszy rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie.

24–25 VI warsztaty „BORDERLANDS” przeprowadzone wspólnie przez doktorantów Northwestern University Nicholas D. Chabraja Center for Historical Studies oraz doktorantów Wydziału Artes Liberales UW. Program warsztatów.
Spotkanie było niezwykle ciekawe i stworzyło szansę dla dalszej współpracy obu ośrodków. Zob fragment końcowego wystąpienia prof. Yohanan’a Petrovsky-Shtern’a.

W czerwcu 2014 doktorantka Wydziału „Artes Liberales” Kunnej Takahajev zaproszona przez organizację „Diaspora Sacha” wzięła udział w konferencji podczas festiwalu Dni Jakucji w Gualala (USA). Czytaj więcej.

30 VI o godz. 19.30 prof Jan Kieniewicz wygłosił wykład pt. „Sprawa polska w prowincjonalnym mieście rosyjskim” dla słuchaczy POSUL (Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający). Wykład zamykał piąty rok działalności tej niezwykłej obywatelskiej inicjatywy. Odbył się w goszczącej POSUL kawiarni To się wytnie przy ul Stalowej 46. Atmosfera dyskusji po wykładzie była bardzo ciepła i stała na wysokim poziomie. Więcej o tym niecodziennym wydarzeniu zob. (zał.)

8 V odbyła się w LIBAL debata nad nowym programem studiów Kolegium Artes Liberales. Na zaproszenie Prof. Jana Kieniewicza wzięli w niej udział Maria Pasło-Wiśniewska (wiceprezes Fundacji Instytut Artes Liberales), Prof. Joanna Pijanowska (Dziekan Wydziału Biologii UW), Prof. Maria Poprzęcka (WAL), dr Marta Bucholc (Instytut Socjologii UW), Prof. Jerzy Axer (Dziekan WAL), Prof. Robert Sucharski (Prodziekan WAL) oraz autorzy programu Profesorowie Piotr Wilczek i Krzysztof Rutkowski z Wydziału Artes Liberales. Uczestnicy debaty ocenili propozycję programową bardzo wysoko. Rozmawiano o poszukiwaniach sposobu jej wdrożenia i wyzwaniach, jakie stawia przed kadrą nauczającą i studentami. Debata będzie kontynuowana.

We wtorek 18 marca 2014 roku w LIBAL spotkali się na zaproszenie prof. Jana Kieniewicza doktoranci Programu Doktorskiego Searching Identity: Global Challenges, Local Traditions. Celem spotkania było omówienie przygotowań syllabusa zajęć seminaryjnych w semestrze zimowym roku 2014/2015 oraz zadań wynikających z przystąpienia seminarium do eksperymentu w ramach projektu „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce” (POKL.04.01.03-00-002/11). Doktoranci przyjęli też propozycję przygotowania koncepcji dwu paneli dyskusyjnych w ramach zaplanowanych w czerwcu br. warsztatów kończących zajęcia w semestrze letnim. Napoje i słodycze sprzyjały wzajemnemu zapoznaniu się przez uczestników Programu. Prof. Kieniewicz przedstawił ponadto uczestnikom Programu główne założenia eksperymentu, w którym uczestniczą. Jedną z idei przewodnich tego eksperymentu jest kolegialny charakter pracy nad projektem badawczym: ma on powstawać w zbiorowej refleksji nad zagadnieniami tożsamości a nie być narzucony doktorantom z góry.

25 lutego 2014 odbyło się kolejne ze spotkań LIBAL. W dyskusji poświęconej nowym kierunkom badań relacji polsko-hiszpańskich wzięli udział uczestnicy części hiszpańskiej projektu „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”:prof. Jan Kieniewicz, prof. Joanna Partyka, mgr Matylda Urjasz-Raczko i mgr Małgorzata Wojtyniak. Wygłoszone referaty robocze skoncentrowane były na problemach metodologicznych (mgr M. Wojtyniak) oraz na wyznaczeniu specyficznych obszarów badań do włączenia do rozdziału monograficznego tomu I projektu – „Rzeczpospolita wobec kultur europejskich” (duchowość ignacjańska w zreformowanej regule polskich benedyktynek – prof. J. Partyka, szlak czeski w obiegu hiszpańskiej informacji dyplomatycznej dotyczącej Rzeczpospolitej – mgr M. Urjasz-Raczko).

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w dniu 22 stycznia 2014 roku o godzinie 18.00 NA SPOTKANIE DYSKUSYJNE WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ z udziałem prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz, prof. dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego, prof. dr hab. Jerzego Zdrady; prowadzi debatę prof. dr hab. Jan Kieniewicz. ‘Biała willa’ sala konferencyjna ulica Dobra 72. Tezy do pobrania.

Publikacje jednostki