Book Cover: Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro
Autor: Julia Lewandowska
Wydawca:

Problematyka monografii dotyczy pisarstwa kobiet związanych ze środowiskiem klasztorów żeńskich w Imperium Hiszpańskim w XVI i XVII stuleciu. Podejmuje analizę twórczości literackiej (poezja, proza, dramat) i tekstów paraliterackich (listy, autobiografie duchowe, wstępy/posłowia/dedykacje) zakonnic różnych reguł, w większości rękopisów i starodruków do tej pory nieznanych bądź analizowanych w niewielkim stopniu. Jednocześnie proponuje nowy model interpretacyjny, który analizuje i klasyfikuje te źródła według argumentów retorycznych, za pomocą których autorki religijne legitymowały swoje autorstwo i konstruowały symboliczny autorytet. Interdyscyplinarny aparat metodologiczny pozwala na zauważenie ciągłości i panoramiczne ujęcie tekstów dotychczas analizowanych wybiórczo; definiuje pierwsze tradycje literackie pisarstwa kobiecego i analizuje strategie retoryczne autorstwa, a tym samym obecności kobiet w przestrzeni dyskursów religijnych, politycznych i społecznych. Książka zatem jest analizą zapomnianej lub pomijanej części dziedzictwa kulturowego powstałego w ramach monastycyzmu kobiet tworzących na obszarze Półwyspu Iberyjskiego w świetle wczesnonowożytnej historii Kościoła katolickiego. Łączy rewizję historiograficzną z kulturową krytyką współczesności. Przywraca bowiem tradycje literackie kobiecego autorstwa i analizuje znaczenia jakie ich twórczość miała dla dyskursów dominujących w historii. Równocześnie wskazuje na teraźniejszość pozwalając ponownie zdefiniować przestrzeń kobiet w tradycji, kulturze, Kościele i religii chrześcijańskiej, rozumiejąc przestrzeń nie tyle jako miejsce, ale jako cały system relacji. Z kolei dzięki nowemu modelowi interpretacyjnemu jest także obiecującym pomostem łączącym mediewistów i badaczy wczesnonowożytnej historii kobiet.

The present volume analyses female literary authorship and authority in the context of the Hispanic monasticism, tracing a wide panorama of the cultural, political and religious anthropology of the Golden Ages. It presents creation of seventeen religious writers, nuns and devout women of the 16th and 17th centuries that remained barely studied or practically unknown until now, offering original material regarding the spirituality of the Early Modern times and the first female literary traditions of the Iberian world. The study combines a historiographic review with the contemporary literary and cultural criticism, restores literary traditions of female authorship, and analyses what influence their thinking had exerted on dominant discourses in history. At the same time, it invites the reader to redefine not so much the place but rather the space of women in Christian tradition, culture and religion, this being taken as an entire system of relations.

El presente volumen analiza la autoría y autoridad literarias femeninas en el contexto del monacato hispánico, trazando un amplio panorama de la antropología cultural, política y religiosa de los Siglos de Oro. Presenta la creación de diecisiete escritoras religiosas, monjas y beatas, de los siglos XVI y XVII, hasta ahora poco estudiadas o prácticamente desconocidas, aportando nuevas referencias bibliográficas y material original sobre la espiritualidad de las mujeres de la Alta Edad Moderna y las primeras tradiciones literarias femeninas en el mundo ibérico. Compagina la revisión historiográfica con la crítica cultural contemporánea, restaura las tradiciones literarias de autoría femenina y analiza el significado que su pensamiento tuvo para los discursos dominantes en la historia. Al mismo tiempo, invita al lector a redefinir no tanto el lugar como el espacio de las mujeres en la tradición, la cultura y la religión cristiana, entendiendo el espacio no ya como un mero lugar, sino como todo un sistema de relaciones.

Desde una aproximación interdisciplinaria que abarca la historia literaria y cultural, los estudios de género y la investigación histórica, busca superar la comprensión de esta creación conventual en los márgenes pautados de los binomios femenino/masculino, clausura/apertura y superioridad/subordinación lo que la sitúa en una posición de resistencia y marginalidady cartografiar la escritura de las monjas españolas con relación a la existencia de redes y de un sentido positivo de comunidad.

O autorze

ZOBACZ BIOGRAM