Kierownik jednostki

Prof. dr hab. Maria Kalinowska

Współpracownicy

Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
Prof. dr hab. Alina Nowicka- Jeżowa
Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
Dr hab. Robert Sucharski, prof. UW
Dr Hieronim Grala
Dr Ewa Janion
Dr Przemysław Kaniecki
Dr Przemysław Kordos
Mgr Sotiris Karageorgos
Mgr Katarzyna Tomaszuk

Opis

Laboratorium Filhelleńskie Wydziału „Artes Liberales” skupia badaczy różnych dyscyplin i specjalności, m.in. hellenistów, filologów klasycznych, polonistów, którzy zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami recepcji dziedzictwa greckiego antyku oraz kultury Grecji nowożytnej. Szczególne miejsce w pracach zespołu zajmuje filhellenizm romantyków polskich oraz dziewiętnastowiecznej Europy Środkowej i Wschodniej. Rozumiemy filhellenizm szeroko, jako ważny składnik kultury ogólnoeuropejskiej i polskiej, nie tylko w wymiarze solidarności z Grecją walczącą w XIX wieku o niepodległość. Zespół bada filhellenizm w jego różnych aspektach: politycznym, społecznym, obyczajowym, kulturalnym, a przede wszystkim historycznoliterackim jako element XIX-wiecznej kultury polskiej oraz środkowo- i wschodnioeuropejskiej, zwłaszcza słowiańskiej.

Publikacje jednostki