Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwent Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. Stopień doktora zdobył w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w 1977 r.

W latach 1977–1990 pracował na uniwersytetach w Czerniowcach i w Kijowie. Jest założycielem Uniwersytetu Gospodarki i Prawa KROK (Kijów), gdzie był prorektorem ds. projektów międzynarodowych oraz pierwszym prorektorem. W latach 2009–2010 piastował stanowisko wiceministra edukacji i nauki Ukrainy. W ministerstwie zajmował się opracowaniem strategii oraz dokumentów programowych dotyczących reform szkolnictwa wyższego w Ukrainie, koordynacją i harmonizacją systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy z europejską przestrzenią szkolnictwa wyższego, organizacją nadawania licencji oraz akredytacją uczelni wyższych Ukrainy.
Współpracuje z Wydziałem „Artes Liberales” od  2006 r. Od  2009 r. jest profesorem wizytującym.

Głównym obszarem badań naukowych jest:

 • analiza porównawcza rozwoju szkolnictwa wyższego w Ukrainie, krajach regionu europejskiego i Ameryki Północnej oraz krajach rozwijających się;
 • tworzenie i przekształcanie ustawodawstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • planowanie strategiczne i zarządzanie uczelniami wyższymi;
 • budowa krajowych i lokalnych systemów zarządzania jakością dla szkolnictwa wyższego;
 • akademicka kultura szkolnictwa wyższego, ustanowienie uczciwości akademickiej w niej i przeciwdziałanie dewiacyjnej praktyce społecznej.

W latach 2009–2010 oraz od 2014 jest członkiem Kolegium Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Komisji Akredytacyjnej Ukrainy .

W 2016 roku otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony pracownik edukacji ukraińskiej”.
W  2014 – Honorowy Profesor Akademii Krakowskiej Andrzej Frycza Modrzewskiego.
Od 2014 roku jest koordynatorem ukraińskiej strony międzynarodowego polsko-ukraińskiego projektu „Innowacyjny Uniwersytet i Przywództwo”. 

Publikacje

 • Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови/ За ред. Т.В.Фінікова, В.І.Терещука. – К.: Таксон, 2018. – 316 с. (Lokalne systemy zarządzania jakością: światowe doświadczenie i ukraińskie praktyki)
 • Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах: Аналітичний звіт/ За заг. ред. Т.В.Фінікова,, В.І.Терещука; Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» . – К.: Таксон, 2018. – 88с. (Wdrażanie lokalnych systemów zarządzania jakością na ukraińskich uniwersytetach: raport analityczny)
 • Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІ. (Відповідальні редактори Т.Фініков, Р.Сухарськи) – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. -460с.( Innowacyjny uniwersytet i przywództwo: projekt i mikroprojekty – II)
 • Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти. (Відповідальні редактори Т.Фініков, Р.Сухарськи ) – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2016. – 388с. (Innowacyjny uniwersytet i przywództwo: projekt i mikroprojekty)
 • Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету. (Відповідальні редактори Т.Фініков, А.Артюхов ) – К.; Таксон, 2016. -234 с.( Uczciwość akademicka jako podstawa zrównoważonego rozwoju uniwersytetów)
 • Taras Finikow. Doswiadczenia z wprowadzania reform w szkolnictwie wyzszym Polski i Ukrainy – systemy szkolnictwa wyzszego na ich sciezce rozwojowej w obu krajach. 3.2.Ukraina. W «Analiza wspolpacy uczelni polskich i ukrainskich na tle porownania systemow szkolnictwa wyzszego. Wnioski i rekomendacie. Warszawa, 2015. s.23 – 39
 • Jerzy Woznicki, Taras Finikow, Magdalena Dybas, Iryna Degtiarowa. Wnioski i rekomendacje wynikajace z przeprowadzonych badan w Polsce i na Ukrainie. W «Analiza wspolpacy uczelni polskich i ukrainskich na tle porownania systemow szkolnictwa wyzszego. Wnioski i rekomendacie. Warszawa, 2015. s.209 – 215
 • Monitoringthe Integration ofUkrainianHigher Education System into theEuropean HigherEducation andResearch Area: Analytical Report / International Charity Foundation “International Foundation for Education Policy Research”; E T.Finikov, O.Sharov. − К. : Taxon, 2014. –136 p. – Ref.: p. 127-136.
 • The Ukrainian Higher Education System And Its Entry Into The European Higher Education And Research Area: Monitoring Study: Analytical Report / International Charity Foundation „International Foundation for Education Policy Research”, Ed. T.Finikov.-К.:Тaxon, 2012. – 53
 • Л.М.Віткін, С.М.Лаптєв, Т.В.Фініков, С.М.Піддубна. Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів: у 2 кн. / – К.: Таксон, 2009. -564 с.: Бібліогр.: с.549-563 (Budowa systemów zarządzania jakością uczelni wyższych: podręcznik dla studentów uczelni wyższych)

Wybrane publikacje

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content