Rada Wydziału „Artes Liberales” UW w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu dr Agacie Zalewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.