Podsumowanie II Fazy projektu

5 października 2016 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW odbyło się uroczyste otwarcie programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza II: zapewnienie jakości i umiędzynarodowienie”. Poprzednia faza projektu była realizowana przez Wydział „Artes Liberales” UW w roku akademickim 2014/2015.

Celem drugiej fazy programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” było podniesienie kwalifikacji 40 osób z Ukrainy (20 osób w październiku i 20 osób – w listopadzie) w polskim i europejskim know-how dotyczącym problematyki umiędzynarodowienia uczelni i zapewnienia jakości kształcenia.

W ramach szkoleń zajęcia prowadzili profesorowie i pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego i nauki należących do najważniejszych w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Podczas gdy pierwsze dwa tygodnie programu głównie polegały na szkoleniach, dwa ostatnie tygodnie były przeznaczone na spotkania i konsultacje z władzami i pracownikami różnych instytucji szkolnictwa wyższego i działających na jego rzecz. Celem spotkań i konsultacji była z kolei pomoc polskich ekspertów w konceptualizacji mikroprojektów. Spotkania organizowano zgodnie z życzeniami i zainteresowaniami.

Komisja Kwalifikacyjna programu otrzymała łącznie 191 aplikacji od osób z różnych środowisk pracujących na rzecz szkolnictwa wyższego w Ukrainie (uniwersytety i inne uczelnie, ministerstwo oraz organizacje pozarządowe). W pierwszej grupie projektu (grupa C) liczba kandydatów to 4,7 osoby/miejsce, a w drugiej (grupa D) 4,8 osoby/miejsce. W wyniku konkursu zakwalifikowano 40 uczestników – 20 osób zaproszono do udziału w projekcie w październiku i 20 osób – w listopadzie.

Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”, organizowany przez Wydział „Artes Liberales” UW pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Otwarcie szkoleń. Na zdjęciu, od lewej: prof. Robert A. Sucharski, koordynator projektu, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, była rektor UW i była przewodnicząca KRASP, prof. Taras Finikow, ukraiński koordynator projektu, prof. Jerzy Woźnicki, były rektor PW i przewodniczący RGNiSzW

Otwarcie szkoleń. Na zdjęciu, od lewej: prof. Robert A. Sucharski, koordynator projektu, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, była rektor UW i była przewodnicząca KRASP, prof. Taras Finikow, ukraiński koordynator projektu, prof. Jerzy Woźnicki, były rektor PW i przewodniczący RGNiSzW

Підсумок II етапу проекту

5 жовтня 2016 року на факультеті «Artes Liberales» Варшавського університету відбулось офіційне відкриття другого етапу програми «Інноваційний університет та лідерство: забезпечення якості та інтернаціоналізація». Попередній етап проекту був реалізований факультетом «Artes Liberales» у 2014/2015 навчальному році.

Метою другого етапу програми «Інноваційний університет та лідерство» було підвищення кваліфікації 40 осіб з України (20 осіб у жовтні та 20 осіб – у листопаді) та впроваджування інноваційних європейських і польських ноу-хау в питаннях інтернаціоналізації університету та забезпечення якості освіти.

У рамках програми заняття проводились професорами та працівниками вищих навчальних та наукових установ, що належать до найважливіших у Польщі: Варшавського університету, Ягеллонського університету у Кракові, Національного наукового центру у Кракові.

Якщо перші два тижні програми в основному складалися з навчання, то останні два тижні були призначені для зустрічей та консультацій з органами влади та працівниками різних вищих навчальних закладів. Метою зустрічей та консультацій з польськими експертами було допомогти українським учасникам проекту концептуалізувати свої мікропроекти. Зустрічі були організовані відповідно до побажань та інтересів учасників.

Кваліфікаційна комісія отримала загалом 191 заявку від людей з різних середовищ, які працюють у сфері вищої освіти в Україні (університети та інші коледжі, міністерства та неурядові організації). У першій групі проекту (група C) кількість кандидатів становила 4,7 осіб / місце, а у другій (група D) – 4,8 осіб / місце. За результатами конкурсу було кваліфіковано 40 учасників – 20 осіб були запрошені на участь у проекті у жовтні та 20 осіб – у листопаді.

відкриття програми. Зліва: проф. Роберт А. Сухарський (координатор проекту), проф. Катажина Халаціньська-Мацуков (колишня ректорка Варшавського університету та колишня очільниця Конференції ректорів польських академічних шкіл), проф. Тарас Фініков (український координатор проекту), проф. Єжи Возьницький (колишній ректор Варшавського технологічного університету та очільник Головної рада науки та вищої освіти)

відкриття програми. Зліва: проф. Роберт А. Сухарський (координатор проекту), проф. Катажина Халаціньська-Мацуков (колишня ректорка Варшавського університету та колишня очільниця Конференції ректорів польських академічних шкіл), проф. Тарас Фініков (український координатор проекту), проф. Єжи Возьницький (колишній ректор Варшавського технологічного університету та очільник Головної рада науки та вищої освіти)