Adres biblioteki

Wydział „Artes Liberales” UW
ul. Nowy Świat 69, klatka B, 4 p.
00-046 Warszawa

wejście do klatki B znajduje się na tyłach Pałacu Zamoyskich (od strony ogrodu)

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 08.30–13.00
środa: praca w trybie zdalnym

Aktualności

Sorry, No Posts Found

O Bibliotece

Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” powstała z połączenia trzech księgozbiorów, które nadal zachowują autonomię wypożyczeń. Część zbiorów przechowywana jest w salach dydaktycznych. Aby w pełni komfortowo skorzystać ze zbiorów, prosimy o uprzedni kontakt mailowy.

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”

§ 1 Przepisy ogólne

  1. Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” UW jest biblioteką naukową. Gromadzi specjalistyczny księgozbiór naukowy z zakresu dyscyplin stanowiących przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału.
  2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, w czytelni wszystkim. W przypadku braku miejsca, pierwszeństwo korzystania z księgozbioru w czytelni posiadają pracownicy UW.
  3. Prawo do wypożyczeń mają: pracownicy (również emerytowani), doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkowie Klubu Absolwenta UW. Warunkiem dokonania wypożyczenia jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej BUW. Konto czytelnika nie może być zablokowane, obciążone karami lub przetrzymanymi książkami.
  4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne.
  5. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.
  6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2021 r. do odwołania.

§ 2 Udostępnianie na miejscu

  1. Czytelnicy zobowiązani są do:
  • pozostawiania wierzchnich okryć poza czytelnią,
  • okazania dokumentu (legitymacja, dowód osobisty, indeks) u dyżurującego bibliotekarza,
  • zajmowania wyznaczonych przez bibliotekarza miejsc,
  • zgłoszenia wnoszonych książek własnych lub pożyczonych z innych bibliotek,• zwrot bibliotekarzowi książek po skończonej pracy,
  • pozostawiania wszelkich napojów oraz posiłków poza czytelnią.
  2. Nie wolno instalować żadnego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz bez zgody operatora systemu.
  3. Wyniki pracy należy nagrywać na własne dyski; pliki pozostawione na twardym dysku komputerów bibliotecznych mogą zostać skasowane.
  4. Sprzęt zainstalowany w pracowni stanowi własność Wydziału. Prosimy podchodzić do niego ze stosownym szacunkiem, aby uniknąć sytuacji konieczności pokrycia kosztów naprawy.
  5. O wszelkich awariach należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza.
  6. W czytelni mogą przebywać tylko te osoby, które mają wyznaczone stanowisko pracy.
  7. W czytelni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  8. Zabronione jest wynoszenie czasopism, książek, dysertacji itp. poza obręb Czytelni bez zgody bibliotekarza.

§ 3 Wypożyczenia

  1. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie dezyderatu złożonego przez konto BUW lub zgłoszenia złożonego pracownikowi biblioteki (bezpośrednio lub poprzez wskazany na stronie e-mail).
  2. Dopuszczalne limity i okresy wypożyczeń (w tym liczba i okres prolongat) są ustalane w ramach porozumienia z odpowiednim koordynatorem BUW i wynoszą:
  • pracownicy UW, pracownicy emerytowani UW, doktoranci UW: do 20 wol. na okres 90 dni,
  • studenci UW, słuchacze studiów podyplomowych UW: do 10 wol. na okres 60 dni,
  • posiadacze Karty Klubu Absolwenta UW: do 3 wol. na okres 30 dni,
  • biblioteki spoza UW na podstawie rewersów międzybibliotecznych: limit ustalany indywidualnie.
  3. Czytelnikowi przysługuje prawo do trzykrotnej prolongaty terminu zwrotu na okres 30 dni od daty dokonania prolongaty. W momencie dokonywania prolongaty egzemplarz nie może być zarezerwowany przez innego użytkownika, a konto czytelnika musi być aktywne i nieobciążone blokadami, karami, przetrzymanymi książkami.
  4. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
  5. W przypadku zagubienia przez użytkownika wypożyczonego woluminu Biblioteka może żądać:
  • zwrotu identycznego egzemplarza,
  • zakupienie dzieła wskazanego przez bibliotekarza,
  • wpłacenia na rzecz Biblioteki ustalonej przez bibliotekarza wartości zguby.
  6. Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.
  7. W sytuacjach wyjątkowych, osobom nieuprawnionym do wypożyczania bibliotekarz może udostępnić materiały do skserowania na zewnątrz w pobliskim punkcie usługowym na bardzo krótki okres czasu. Na czas wypożyczenia użytkownik winien pozostawić w Bibliotece stosowny dokument.
  8. Biblioteka zamiast oryginalnych materiałów bibliotecznych może udostępnić ich kopie.
  9. Biblioteka Wydziału pobiera karę za przetrzymanie w wysokości 40 gr/dzień roboczy/wolumin.

§ 4 Wypożyczenia w ramach sieci bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wypożyczeń międzybibliotecznych

  1. Sieć biblioteczna UW udostępnia swoje zbiory bez pośrednictwa Biblioteki Wydziału, regulamin sieci udostępnia BUW.
  2. Biblioteka Wydziału wystawia rewersy międzybiblioteczne do bibliotek nieobjętych siecią biblioteczną UW.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. wszystkie nowe nabytki Wydziału umieszczane są wyłącznie w katalogu BUW. Do czasu ukończenia retrokonwersji dostępny jest inwentarz starszych zbiorów. Aby wyszukiwanie było pełne, należy hasło umieścić w symbolu %, np. autor: %Homer% lub tytuł %Olimp%

Czytelnie

Czytelnia Główna

książki o sygnaturach: OBTA, FIAL, TCOR, MSH, KRPL
pokój 1, tel. 22 552 02 98, wewn. 116
Tomasz Chmielak, chmielak@al.uw.edu.pl

Czytelnia przy Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej

książki o sygnaturze PEZ

Czytelnia przy Księgozbiorze Pracowni Studiów Helleńskich

książki o sygnaturze PSH

 

Kara za przetrzymanie

Kary za przetrzymanie należy wpłacać na nr konta:

54 1160 2202 0000 0000 6084 9484

W tytule przelewu należy wpisywać: imię nazwisko – opłata za przetrzymanie książki.