Select Page

Biogram

Badaczka kultury i literatury epok dawnych, komparatystka. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek zw. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza, Zespołu Badań nad Literaturą Religijną KUL.

Odbywała studia humanistyczne i doktoryzowała się w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1970 pracuje w Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Polonistyki, a następnie w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych (obecnie na Wydziale „Artes Liberales”). Na Wydziale Polonistyki projektowała nowe formy studiów, stworzyła i kierowała Zakładem Literatury i Kultury Dawnej i Zespołem Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych, pełniła funkcje dyrektora i przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej, dziekana Wydziału. Była członkiem Rad Naukowych OBTA, Instytutu Slawistyki, Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Filologii Klasycznej.

W Instytucie Badań Interdyscyplinarnych zorganizowała Laboratoria: „Humanizm polski. Dziedzictwo i współczesność”, „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. XV-XVIII wiek”. Oba laboratoria mają zasięg ogólnopolski. W pracach uczestniczą badacze zagraniczni.
Na forum ogólnouniwersyteckim zainicjowała Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie oraz Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki, kierowała nim w latach 2003-2012.

Okresowo była profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Komparatystyki) i Uniwersytetu Opolskiego.

Pełniła funkcje przewodniczącej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Obecnie jest członkiem tego Komitetu i Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni Naukowych.
Stworzyła serie naukowe: „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą” (ukazało się czternaście tomów), „Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen” (cztery tomy), „Humanizm. Idee – nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”. Wielotomowy korpus tej serii, realizowanej w dziewięciu uniwersytetach, obejmuje trzy zespoły: „Humanizm polski. Syntezy” (T. I-X), „Inedita” (T.I-VII), „Polonika” (T. I-VII).

Uczestniczyła w międzynarodowych programach: „Canons de la culture et thématisation de l´histoire en Europe Centrale”, „Polonica i Skoklostersamlingen på Skokloster slott”, „European Network for Baroque Cultural Heritage” (w toku). Kierowała programami promotorskimi i badawczymi: „Jan Andrzej Morsztyn – poeta marinistyczny”, „Kultura polskiego baroku w Europie XVII wieku” (Subsydium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), „Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”, realizowanym jako Projekt Badawczy Zamawiany w sieci łączącej IBI z uniwersytetami polskimi. Obecnie kieruje projektem „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości” (przewidziana publikacja dwunastotomowej syntezy).

Wygłaszała referaty i wykłady w Uniwersytetach w Rzymie, Bolonii, Mediolanie, Genui, Urbino, Padwie, Sienie, Neapolu; w Sztokholmie, Uppsali, Berlinie, Bonn, Pradze, Debreczynie. Była inicjatorką i współtwórczynią Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej oraz Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych (1998).

W dorobku naukowym badaczki, liczącym ok. 350 publikacji krajowych i zagranicznych, mieszczą się monografie, rozprawy i artykuły poświęcone literaturze i kulturze epok dawnych oraz zagadnieniom metodologicznym, edycje krytyczne, tomy zbiorowe utrwalające zespołowe programy badawcze realizowane pod jej kierunkiem.

Nagrody i odznaczenia

Laureatka Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (edycja 2002), Wyjazdowego Stypendium Naukowego dla laureatów Programu „Mistrz” tejże Fundacji, nagród Indywidualnych Ministra (1979, 1990, 1993, 2001) i Rektora UW (pięciokrotnie 2002-2006).
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Odznaką Zasłużonego dla Kultury Polskiej (2010).

Zainteresowania

Życie rodzinne, muzyka, teatr, podróże.

Publikacje

Monografie i edycje

 • Jan Kochanowski. Dieci studi, Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma, Roma 2018, Atti dell’Accademia Polacca 140, ss. 237.
 • Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII w., TN KUL, Lublin 1992.
 • Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, PWN, Warszawa 1992.
 • Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2000 (wersja włoska: Morsztyn e Marino. Un dialogo poetico dell´Europa Barocca, Il Calamo, „La Sapienza”, Roma 2001).
 • Barok polski między Europą i Sarmacją. Część pierwsza: Profile i zarysy całości, Neriton, Warszawa 2009-2011.
 • Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, Warszawa 1995, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, nr 3.

 

Monografie i monografie zbiorowe (koncepcja naukowa i redakcja /współredakcja/ naukowa)

 • Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz i A. Karpiński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
 • Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność. W stulecie urodzin J. Parandowskiego, red. A. Nowicka-Jeżowa i D. Knysz-Tomaszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Świat Literacki, Izabelin 1998.
 • Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej, red. A. Nowicka-Jeżowa, S. Dubisz, J. Święch, Warszawa 1998.
 • Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa i P. Stępień, Wydział Polonistyki UW, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2000.
 • C. Backvis, Panorama poezji polskiej epoki baroku, t. 1-2, Optima, red. A. Nowicka-Jeżowa, R. Krzywy, Warszawa 2003.
 • Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, red. A. Nowicka-Jeżowa, przy współpr.. E. Bem, Wydawnictwo ANTA, Warszawa 2003.
 • Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, red. A. Nowicka-Jeżowa i M. Prejs, Wydawnictwo ANTA, Warszawa 2005.
 • Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory. Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, Sztokholm/Stockholm, red. A. Nowicka-Jeżowa I E. Teodorowicz-Hellman, Stockholms Universitet 2007, „Stockholm Slavic Papers” 14.
 • Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – rewizje. (Wstęp do badań), red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński, A. Pawlak, Neriton, Warszawa 2008-2009.
 • Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, Część 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne; Część 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Neriton,Warszawa 2009-2010.
 • Humanism in Polish Culture, red. A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Frankfurt 2011.
 • Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, K. Wierzbicka-Trwoga, T. Wójcik, Elipsa, Warszawa 2012.

 

Pozostałe

 • A.Nowicka-Jeżowa, Post-Tridentine Jesuit Writers and the Humanist Tradition. Continuities and Revaluations in the Works of Piotr Skarga, w: Universalia et Particularia. Ars et Praxis Societatis Iesu in Polonia, red. Bogna Bohdanowicz, Tomasz Jeż, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65886-56-9.
 • A.Nowicka-Jeżowa, Związki polsko-włoskie w badaniach Profesora Tadeusza Ulewicza, w: Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury, red. R. Mazurkiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018, s. 39-70.
 • A.Nowicka-Jeżowa, Sante Graciotti: Studioso, maestro, amico. Alcune considerazioni dopo 60 anni di studi sulla letteratura polacca e slava (Atti dell’Accademia Polacca, vol. 6: 2017, Roma 2018. Publikacja oparta na wystąpieniu autorki w Stacji Polskiej w Rzymie na sesji poświęconej prezentacji tomu studiów prof. Sante Graciottiego, opublikowanego w kierowanej przez autorkę serii „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą” (2016): Artykuł został poświęcony najwybitniejszemu poloniście i slawiście starszego pokolenia, towarzyszącemu przez 60 lat nauce i kulturze polskiej.

 

Referaty i wykłady

 • „Wacław Potocki w swojej podgórskiej ojczyźnie”, ref. Inaugurujący Ogólnopolską Konferencję Naukową „Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”, Uniwersytet Rzeszowski i Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Rzeszów – Przemyśl, 24-26 kwietnia 2018.
 • Rex Interpretum Polonorum w skarbcu rzeczy dawnych i nowych, referat inaugurujący ogólnopolską konferencję „W poszukiwaniu nowości. Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra Kochanowskiego (w czterechsetletnią rocznicę opublikowania Gofreda)” , Uniwersytet Śląski, Wisła, 22-24 października 2018
 • „Jan Kochanowski jako projektodawca humanistyczno-renesansowego dyskursu wolności”, Referat na konferencji „Najwyższa Pani swoich praw…” Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795. Instytut Badań Literackich PAN, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Zamek Królewski w Wwie, 5-7 listopada 2018.
 • A.Nowicka-Jeżowa, „Listy Horacego”, w Cyklu Spotkań Koła Naukowego „Kultura Staropolska”: „Rok Akademicki 1554”, 7 stycznia 2019 [zob. plakat]
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.