Informacje szczegółowe

Zasady rekrutacji

Antropozoologia

Antropozoologia to nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce!

Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.

Zajęcia, w tym m. in. zajęcia laboratoryjne i terenowe, prowadzone będą na wszystkich trzech wydziałach. Będziecie mieli możliwość zdobycia wiedzy o relacjach ludzko-zwierzęcych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, m. in. z zakresu zoologii, zoopsychologii oraz filozofii i etyki jako dyscyplin kluczowych dla badania zwierząt jako podmiotów, a także etologii, ekologii, weterynarii, antropologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii sztuki oraz elementów nauk politycznych i socjologii.

Zasady rekrutacji na stronie IRK UW

Artes liberales
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Filologia nowogrecka

Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, literatura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS, Kolegium Artes Liberales).

Zasady rekrutacji na stronie IRK UW

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Studia I stopnia
Studia II stopnia

Harmonogram rekrutacji

Antropozoologia

Artes liberales
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Filologia nowogrecka

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Studia I stopnia
Studia II stopnia

Wymagane dokumenty

Studia II stopnia

Nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia kandydat przesyła na elektroniczny adres sekretarza komisji rekrutacyjnej: rekrutacja_al@al.uw.edu.pl

 • skan dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dyplomu licencjata, magistra (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą.
 • propozycję dwóch tematów do rozmowy kwalifikacyjnej. Tematy powinny wychodzić poza program dotychczasowych studiów kandydata oraz być zaopatrzone w bibliografię przeczytanych lektur dotyczących tematów. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych wskazanej ścieżki.
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego (w wypadku, gdy kandydat ubiega się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy kandydat ubiega się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.
 • wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego – w przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na poziomie B2+. Kandydat przesyła wniosek na elektroniczny adres Kolegium, rekrutacja_al@al.uw.edu.pl, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia.

Informacje dla cudzoziemców

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami wymagane są:

 1. poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939))
 2. tłumaczenia przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych
 4. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji

Dodatkowo mogą być wymagane:

 1. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Kontakt

Pełnomocnik ds. rekrutacji na Wydziale „Artes Liberales”
Dr Violetta Rączewska
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel. 22 55 25 910
e-mail: rekrutacja@al.uw.edu.pl

 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia artes liberales: dr Violetta Raczewska, adres e-mail rekrutacja_class@al.uw.edu.pl
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na studia I stopnia antropozoologia: mgr Karolina Koper, adres e-mail rekrutacja_az@al.uw.edu.pl
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na studia I stopnia filologia nowogrecka: mgr Karolina Koper, adres e-mail rekrutacja_fn@al.uw.edu.pl
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia kulturoznawstwo: cywilizacja śródziemnomorska: mgr Karolina Koper, adres e-mail rekrutacja_cs@al.uw.edu.pl