prof. dr hab. Piotr Salwa

Biogram

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, visiting professor w Saarbrucken (Niemcy), Amsterdam (Holandia), Kopenhaga (Dania), Notre-Dame (USA); liczne staże naukowe: Villa I Tatti (Harvard University Center for Italian Renaissance Studies), Florencja; Herzog August Bibliothek, Wolfenbuttel, Niemcy; Maison des Sciences de l’Homme, Paryż; Uniwersytet Oksfordzki; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe:
literatura i kultura renesansu włoskiego, krótkie formy narracyjne, związki kulturalne polsko-włoskie, literatura a ideologia

Publikacje

 • Narrazione, persuasione, ideologia. Una lettura del’Novelliere´ di Giovanni Sercambi lucchese, Lucca 1991.
 • Historia literatury włoskiej (redakcja), Warszawa 1997.
 • Historie prawdziwe – historie zmyślone, Warszawa 2000 (wyd. wł. La narrativa tardogotica toscana, Firenze 2004).
 • Petrarca i jedność kultury europejskiej (red), Warszawa 2004.
 • Franciszek Petrarca, Drobne wiersze włoskie (red.), Gdańsk 2005.

Kontakt

e-mail: piotr.salwa@uw.edu.pl

prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa

Biogram

Specjalistka w zakresie języka i dialektów białoruskich oraz słowiańskiego językoznawstwa porównawczego. Badaczka polsko-białorusko-litewskiego pogranicza w zakresie kontaktów językowych i problematyki socjo-etnolingwistycznej. Organizatorka kształcenia młodej kadry naukowej (polskiej i zagranicznej) w zakresie interdyscyplinarnych badań terenowych pograniczy językowych i kulturowych. Kilkakrotne staże naukowe w Kijowie, Mińsku i Moskwie. Wykłady gościnne na zaproszenie Uniwersytetów w Lund i w Konstanz (pobyty miesięczne). Uczestniczka Międzynarodowych Kongresów Slawistycznych i licznych międzynarodowych konferencji w kraju i zagranicą, w tym w 1990 roku w Rzymie na sympozjum The Foundations of Historical and Cultural Traditions In East Central Europe: Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine, na którym po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele „demoludów” z badaczami emigracyjnymi Ameryki i krajów Europy Zachodniej. Księga referatów i dyskusji Okrągłego stołu została wydana pod tym samym tytułem w Lublinie w 1994 roku. W latach 1991-1995 początkowo konsul generalny, a następnie pierwszy ambasador RP na Białorusi. Autorka ponad 160 publikacji naukowych.

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego: indywidualna stopnia III (za rozprawę doktorską o słownictwie rolniczym) i dwie nagrody zespołowe II stopnia (za współautorski podręcznik Fonetyki i Fonologii języka białoruskiego oraz za Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski). W roku 2005 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1994 – Złoty medal Opiekuna miejsc pamięci narodowej i Komandoria z gwiazdą zakonu św. Jerzego. W 1975 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Kilkakrotne nagrody rektorskie za działalność dydaktyczną i naukową.

Zainteresowania pozanaukowe:
Z okresu pełnionej misji dyplomatycznej pozostało mi zainteresowanie sprawami stosunków międzynarodowych, zwłaszcza polsko-wschodniosłowiańskich i polsko-litewskich w dziedzinie polityki i współpracy naukowej i kulturalnej. Interesują mnie sprawy społeczne. Lubię teatr, malarstwo, zwiedzanie świata, wycieczki górskie.

Publikacje

 • Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Smułkowej i Anny Engelking, OBTA, Warszawa 2007.
 • Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej (koncepcja i współautorstwo pracy zbiorowej oraz redakcja wespół z A. Engelking), Warszawa 2007;
 • Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002;
 • Język i tożsamość na pograniczu kultur, Białystok 2000 (współautorstwo i redakcja z A. Engelking);
 • Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, Warszawa 2001;
 • Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, t. I-III, Warszawa 1992-1995, (współautorki N. Barszczewska, J. Głuszkowska, T. Jasińska-Socha);
 • Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa 1998 (współautor W. Czekman);
 • Studia językowe z Białostocczyzny. Onomastyka i historia języka, Warszawa 1989 (współautorstwo i redakcja z I. Maryniakową);
 • Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa 1984 (z I. Maryniakową);
 • Studia nad akcentem języka białoruskiego. Rzeczownik, Warszawa 1978;
 • Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Wrocław 1968.
 • Glosa do teorii badań pograniczy językowych (Na przykładzie sytuacji językowej Brasławszczyzny), w: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń, 2007, s. 165-179;
 • Język polski na Białorusi, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2007, s. 195-206;
 • Spentany jenzyk, czyli o substytucji i kalkach na pograniczu językowym. Na materiale z rejonu brasławskiego na Białorusi, „Acta Baltico-Slavica” 31, 2007, s. 283-289;
 • Zachodniaje i uschodniaje pamieżża Biełarusi – ahulnaje i specyficznaje. Ustupnyja zauvahi, w: Biełaruś i biełarusy u prastory i czasie, red. S. Zaprudski, A. Fiaduta, Z. Szybieka, Mińsk 2007, s. 283-290.

 

Kontakt

e-mail: esmu@al.uw.edu.pl

prof. dr hab. Barbara Stępniewska-Holzer

Biogram

Studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, tamże staż i doktorantura, 1970 doktorat, 1991 habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim, 2002 profesor tytularny. 1970-1981 adiunkt Studium Afrykanistycznego, 1981-1993 Instytutu Orientalistycznego UW, 1993-2000 Filii UW w Białymstoku, później Uniwersytetu Białostockiego (1995-2000 dyrektor Instytutu Historii), od 1999 w Ośrodku Badań Tradycji Antycznej Europy Środkowowschodniej UW (następnie w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” w Uniwersytecie Warszawskim). Pobyty badawcze w Wielkiej Brytanii, Egipcie, Niemczech, Austrii i Białorusi.

Autorka prac dotyczących historii średniowiecza Afryki Zachodniej i Północnej Rozpowszechnianie się islamu w Sudanie Zachodnim w XI-XVI w. Ossolineum 1972, a także historii nowożytnej i najnowszej Bliskiego Wschodu Muhammad Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego, Wrocław Ossolineum 1978, s. 241; Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX w., Warszawa, 1991, s. 269; Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX w. Warszawa, 2002, współautorstwo Egipt. Ostatnie stulecie, Warszawa 2007. Zajmuje się ponadto dziejami nowożytnymi Europy Wschodniej, w szczególności historią Żydów na tych terenach.

Zajęcia dydaktyczne – w formie wykładu – poświęcone tematyce historii, polityki i kultury świata arabskiego. Inny cykl wykładów dotyczył dziejów ludności żydowskiej w krajach muzułmańskich i w diasporze europejskiej. Zajęcia te były częścią programu przygotowanego dla studentów studiów śródziemnomorskich, a także dla zainteresowanych tematyką studentów z innych wydziałów. Ponadto prowadzone były seminaria magisterskie dotyczące współczesnych problemów Afryki w Zakładzie Języków i Kultur Afryki w Instytucie Orientalistycznym UW.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka etniczna

 

Kontakt

e-mail: holzer@obta.uw.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Styka

Biogram

Kariera zawodowa:
1977-1985 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki; 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ; 1985-1996 adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa antycznego; 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ; 1999 profesura gościnna w Seminarium Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Bazylei; 2000/2001 stanowisko profesora zwyczajnego filologii łacińskiej w Uniwersytecie w Bazylei; 2001 powrót do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001 uzyskanie stanowiska profesora wizytującego w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, obecnie Wydział „Artes Liberales” UW) – drugie miejsce pracy.

Zainteresowania badawcze:
Antyczna teoria literatury, antyczna estetyka literacka, historia literatury rzymskiej, historia idei estetycznych, cywilizacja późnego antyku, recepcja kultury antycznej w literaturach hispanojęzycznych. W ostatnich latach pracowałem nad książką zatytułowaną Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, która ukaże się w 2008 roku w serii Prac Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kolejne plany naukowe związane są z badaniem kultury Wizygotów na obszarze Półwyspu Iberyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Izydora z Sewilli. Chcę także kontynuować podjęte już badania z dziedziny antycznej estetyki literackiej i przygotować monografię pojęcia harmonii jako kategorii antycznej estetyki literackiej.

Ważniejsze stypendia i staże naukowe:
1995 stypendium Rządu Norweskiego w Oslo (jeden miesiąc); 1996 Stypendium Mellona w Paryżu (3 miesiące); 1997 stypendium Rządu Holenderskiego w Amsterdamie (jeden miesiąc); 1998 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc); 2003 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc), 2008 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Londynie (jeden miesiąc). Wielokrotnie odbywane wykłady gościnne w uniwersytetach w Padwie, Lille, Amsterdamie, Bochum, Heidelbergu, Oslo, Helsinkach, Wiedniu.

Publikacje

• La littérature grecque à la lumière de l’appréciation esthétique des auteurs romains depuis Auguste jusqu’au IIe siècle après J.-Ch., „Prace Komisji Filologii Klasycznej” nr 21 PAN, Oddział w Krakowie, Ossolineum Wrocław-Kraków 1987, ss. 182;

• Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej: Estetyka satyry republikańskiej; Estetyka neoteryków, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne nr 247, Kraków 1994, ss. 184;

• FAS ET ANTIQUA CASTITUDO. Die Ästhetik der rőmischen Dichtung der republikanischen Epoche, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium Bd 19, Trier 1995. ss. 289;

• Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, nr 26, Kraków 1997, ss. 130.

• Studies of Greek and Roman Literaure. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” II, Kraków 1996, ss. 162;

• Studies of Greek and Roman Antiquity. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” III, Kraków 1997, ss.195;

• Studies of Greek and Roman Culture. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” IV, Kraków 1988, ss. 190;

• Studies of Greek and Roman Literary Theory and Criticism. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” V, Kraków 2000, ss. 340;

• Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays Edited by Józef Korpanty and Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VI, Kraków 2001, ss. 286;

• The Myth in the Ancient Literature. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VII, Kraków 2002, ss. 148;

• The Roman Epic Poetry. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VIII, Kraków 2004, ss. 165;

• Studies of Roman Literature. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” IX, Kraków 2005, ss. 167;

• Violence and Aggression in the Ancient World. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” X, Kraków 2006, ss. 227.

• Decorum in Poetry: Horace’s Ars Poetica, „Classica Cracoviensia” III, 1997, s. 47-69;

• Convenientia partium: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej estetyce literackiej, w: „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” nr 27, Kraków 1998, s. 29-53;

• Zur Entwicklung der rőmischen Lyrik in der Zeit der Republik, „Classica Cracoviensia“ IV, 1999, s. 59-69;

• La culture littéraire romaine dans la Gaule du Ve siècle selon le témoignage de Sidoine Apollinaire, „Terminus“, Kraków 1999, s. 43-62;

• Formen des Gattungswandels in der rőmischen Satire: Lucilius, Horaz, „Classica Cracoviensia” V, 2000, s. 211-223;

• Horaz und die Ennianische Dichtung, „Classica Cracoviensia” VI, 2001, s. 203-213;

• Die poetik des Mythos bei Sidonius Apollinaris, „Classica Cracoviensia” VII, 2002, s. 33-43.

• Intertekstualne związki Horacego z poezją Katullusa: Milczenie czy misterna aluzyjność, „Meander” 2/03, s. 219-231;

• Epische Ästhetik von Sidonius Apollinaris: Kaiserliche Panegyrika, „Classica Cracoviensia” VIII, 2003, s. 55-90;

• Die intertextuelle Poetik von Statius, „Classica Cracoviensia” IX 2005, s. 29-42;

• Nachklänge der epischen Sprache und Motiven des Lukrez in der Poesie Horazens, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, Kraków 2006, s. 11-19;

• Epitalamio tardoantico tradizionale e cristiano: Sidonio Apollinare e Paolino di Nola, Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale, Quaderni 3, 2007, s. 103-119.

(poza wymienionymi pozycjami dorobek naukowy obejmuje 70 artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych)

Kontakt

e-mail: jstyka@lingua.filg.uj.edu.pl

prof. dr hab. Janusz Rieger

Biogram

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1951-1955). Praca w Zakładzie Słowianoznawstwa (potem: Instytucie Slawistyki) PAN (1960-1997), Instytucie Języka Polskiego PAN (1997-2004), OBTA (potem: IBI) UW (od 1997). Doktorat 1967, habilitacja 1977, profesura 1989 (wniosek: 1981). Wykłady: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983), Komitetu Językoznawstwa PAN (od 1974, wiceprzewodniczący 1990-2003, członek honorowy od 2005), Komitetu Słowianoznawstwa PAN (1991-2011), członek honorowy Charkowskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999). W latach 1980-1981 wiceprzewodniczący „Solidarności” w PAN. Organizator Studium Polonistycznego dla młodych naukowców ze Wschodu w IS PAN (1993-1996, grant Fundacji Batorego). Inicjator Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej w OBTA UW. Organizator badań nad gwarami polskimi na Ukrainie.

Wypromował 20 doktorów (z nich 1 profesor mianowany, 4 profesorów „uniwersyteckich”, 1 dr hab., 1 docent).

Główne zainteresowania: 
język polski na Wschodzie, dialektologia ukraińska, onomastyka słowiańska, historia języka ukraińskiego i rosyjskiego, kontakty językowe, leksykografia.

Nagrody, wyróżnienia: 
Nagroda Wydziału I PAN im. K. Nitscha (zespołowa) za Atlas gwar bojkowskich w 1992 r.

Zainteresowania pozanaukowe: 
turystyka górska

Publikacje

Najważniejsze publikacje
Redakcja

Wybrane Książki autorskie / współautorskie

Wybrane redakcje

 

Kontakt

e-mail: rieger@al.uw.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

Biogram

Pisarz i tłumacz. Profesor nauk humanistycznych na Wydziale „Artes Liberales” UW. Opublikował następujące książki: Przeciw(w)literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury (1987); Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1989, trzy wydania); (1990); Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994); Paryskie pasaże. Opowieść o tajemnych przejściach (1994, pięć wydań); Mistrz. Widowisko (1996); Raptularz końca wieku (1996); Śmierć w wodzie (1998); Xsiążę bezdomny (1999); Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów (1999); Kościół świętego Rocha. Przepowieści (2000); Requiem dla moich ulic (2003); Zakochany Stendhal. Dziennik podróży po imię (2006); Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim (2006); Wokulski w Paryżu (2009); Dar Anioła. Przepowieści (2012); Artes liberales. O nauczycielach i uczniu (2014). Przełożył, między innymi, książki Pascala Quignarda: Seks i trwoga; Taras w Rzymie; Życie sekretne; Butes.

Publikacje

Książki autorskie / współautorskie

Kontakt

e-mail: christophe.rutkowski@gmail.com