Prof. dr hab. Barbara Bokus

Biogram

Psycholog, psycholingwista, współtwórca Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW), kierownik Katedry Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii UW, kierownik Międzyuczelnianego Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich Akademia »Artes Liberales«.

Kontakt

e-mail: barbara.bokus@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab. Janusz Rieger

Biogram

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1951-1955). Praca w Zakładzie Słowianoznawstwa (potem: Instytucie Slawistyki) PAN (1960-1997), Instytucie Języka Polskiego PAN (1997-2004), OBTA (potem: IBI) UW (od 1997). Doktorat 1967, habilitacja 1977, profesura 1989 (wniosek: 1981). Wykłady: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983), Komitetu Językoznawstwa PAN (od 1974, wiceprzewodniczący 1990-2003, członek honorowy od 2005), Komitetu Słowianoznawstwa PAN (1991-2011), członek honorowy Charkowskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999). W latach 1980-1981 wiceprzewodniczący „Solidarności” w PAN. Organizator Studium Polonistycznego dla młodych naukowców ze Wschodu w IS PAN (1993-1996, grant Fundacji Batorego). Inicjator Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej w OBTA UW. Organizator badań nad gwarami polskimi na Ukrainie.

Wypromował 20 doktorów (z nich 1 profesor mianowany, 4 profesorów „uniwersyteckich”, 1 dr hab., 1 docent).

Główne zainteresowania: 
język polski na Wschodzie, dialektologia ukraińska, onomastyka słowiańska, historia języka ukraińskiego i rosyjskiego, kontakty językowe, leksykografia.

Nagrody, wyróżnienia: 
Nagroda Wydziału I PAN im. K. Nitscha (zespołowa) za Atlas gwar bojkowskich w 1992 r.

Zainteresowania pozanaukowe: 
turystyka górska

Publikacje

Najważniejsze publikacje
Redakcja

Wybrane Książki autorskie / współautorskie

Wybrane redakcje

Kontakt

e-mail: rieger@al.uw.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

Biogram

Pisarz i tłumacz. Profesor nauk humanistycznych na Wydziale „Artes Liberales” UW. Opublikował następujące książki: Przeciw(w)literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury (1987); Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1989, trzy wydania); (1990); Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994); Paryskie pasaże. Opowieść o tajemnych przejściach (1994, pięć wydań); Mistrz. Widowisko (1996); Raptularz końca wieku (1996); Śmierć w wodzie (1998); Xsiążę bezdomny (1999); Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów (1999); Kościół świętego Rocha. Przepowieści (2000); Requiem dla moich ulic (2003); Zakochany Stendhal. Dziennik podróży po imię (2006); Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim (2006); Wokulski w Paryżu (2009); Dar Anioła. Przepowieści (2012); Artes liberales. O nauczycielach i uczniu (2014). Przełożył, między innymi, książki Pascala Quignarda: Seks i trwoga; Taras w Rzymie; Życie sekretne; Butes.

Publikacje

Książki autorskie / współautorskie

Kontakt

e-mail: christophe.rutkowski@gmail.com

prof. dr hab. Piotr Salwa

Biogram

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, visiting professor w Saarbrucken (Niemcy), Amsterdam (Holandia), Kopenhaga (Dania), Notre-Dame (USA); liczne staże naukowe: Villa I Tatti (Harvard University Center for Italian Renaissance Studies), Florencja; Herzog August Bibliothek, Wolfenbuttel, Niemcy; Maison des Sciences de l’Homme, Paryż; Uniwersytet Oksfordzki; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe:
literatura i kultura renesansu włoskiego, krótkie formy narracyjne, związki kulturalne polsko-włoskie, literatura a ideologia

Publikacje

 • Narrazione, persuasione, ideologia. Una lettura del’Novelliere´ di Giovanni Sercambi lucchese, Lucca 1991.
 • Historia literatury włoskiej (redakcja), Warszawa 1997.
 • Historie prawdziwe – historie zmyślone, Warszawa 2000 (wyd. wł. La narrativa tardogotica toscana, Firenze 2004).
 • Petrarca i jedność kultury europejskiej (red), Warszawa 2004.
 • Franciszek Petrarca, Drobne wiersze włoskie (red.), Gdańsk 2005.

Kontakt

e-mail: piotr.salwa@uw.edu.pl

prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa

Biogram

Specjalistka w zakresie języka i dialektów białoruskich oraz słowiańskiego językoznawstwa porównawczego. Badaczka polsko-białorusko-litewskiego pogranicza w zakresie kontaktów językowych i problematyki socjo-etnolingwistycznej. Organizatorka kształcenia młodej kadry naukowej (polskiej i zagranicznej) w zakresie interdyscyplinarnych badań terenowych pograniczy językowych i kulturowych. Kilkakrotne staże naukowe w Kijowie, Mińsku i Moskwie. Wykłady gościnne na zaproszenie Uniwersytetów w Lund i w Konstanz (pobyty miesięczne). Uczestniczka Międzynarodowych Kongresów Slawistycznych i licznych międzynarodowych konferencji w kraju i zagranicą, w tym w 1990 roku w Rzymie na sympozjum The Foundations of Historical and Cultural Traditions In East Central Europe: Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine, na którym po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele „demoludów” z badaczami emigracyjnymi Ameryki i krajów Europy Zachodniej. Księga referatów i dyskusji Okrągłego stołu została wydana pod tym samym tytułem w Lublinie w 1994 roku. W latach 1991-1995 początkowo konsul generalny, a następnie pierwszy ambasador RP na Białorusi. Autorka ponad 160 publikacji naukowych.

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego: indywidualna stopnia III (za rozprawę doktorską o słownictwie rolniczym) i dwie nagrody zespołowe II stopnia (za współautorski podręcznik Fonetyki i Fonologii języka białoruskiego oraz za Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski). W roku 2005 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1994 – Złoty medal Opiekuna miejsc pamięci narodowej i Komandoria z gwiazdą zakonu św. Jerzego. W 1975 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Kilkakrotne nagrody rektorskie za działalność dydaktyczną i naukową.

Zainteresowania pozanaukowe:
Z okresu pełnionej misji dyplomatycznej pozostało mi zainteresowanie sprawami stosunków międzynarodowych, zwłaszcza polsko-wschodniosłowiańskich i polsko-litewskich w dziedzinie polityki i współpracy naukowej i kulturalnej. Interesują mnie sprawy społeczne. Lubię teatr, malarstwo, zwiedzanie świata, wycieczki górskie.

Publikacje

 • Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Smułkowej i Anny Engelking, OBTA, Warszawa 2007.
 • Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej (koncepcja i współautorstwo pracy zbiorowej oraz redakcja wespół z A. Engelking), Warszawa 2007;
 • Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002;
 • Język i tożsamość na pograniczu kultur, Białystok 2000 (współautorstwo i redakcja z A. Engelking);
 • Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, Warszawa 2001;
 • Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, t. I-III, Warszawa 1992-1995, (współautorki N. Barszczewska, J. Głuszkowska, T. Jasińska-Socha);
 • Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa 1998 (współautor W. Czekman);
 • Studia językowe z Białostocczyzny. Onomastyka i historia języka, Warszawa 1989 (współautorstwo i redakcja z I. Maryniakową);
 • Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa 1984 (z I. Maryniakową);
 • Studia nad akcentem języka białoruskiego. Rzeczownik, Warszawa 1978;
 • Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Wrocław 1968.
 • Glosa do teorii badań pograniczy językowych (Na przykładzie sytuacji językowej Brasławszczyzny), w: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń, 2007, s. 165-179;
 • Język polski na Białorusi, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2007, s. 195-206;
 • Spentany jenzyk, czyli o substytucji i kalkach na pograniczu językowym. Na materiale z rejonu brasławskiego na Białorusi, „Acta Baltico-Slavica” 31, 2007, s. 283-289;
 • Zachodniaje i uschodniaje pamieżża Biełarusi – ahulnaje i specyficznaje. Ustupnyja zauvahi, w: Biełaruś i biełarusy u prastory i czasie, red. S. Zaprudski, A. Fiaduta, Z. Szybieka, Mińsk 2007, s. 283-290.

 

Kontakt

e-mail: esmu@al.uw.edu.pl

prof. dr hab. Barbara Stępniewska-Holzer

Biogram

Studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, tamże staż i doktorantura, 1970 doktorat, 1991 habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim, 2002 profesor tytularny. 1970-1981 adiunkt Studium Afrykanistycznego, 1981-1993 Instytutu Orientalistycznego UW, 1993-2000 Filii UW w Białymstoku, później Uniwersytetu Białostockiego (1995-2000 dyrektor Instytutu Historii), od 1999 w Ośrodku Badań Tradycji Antycznej Europy Środkowowschodniej UW (następnie w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” w Uniwersytecie Warszawskim). Pobyty badawcze w Wielkiej Brytanii, Egipcie, Niemczech, Austrii i Białorusi.

Autorka prac dotyczących historii średniowiecza Afryki Zachodniej i Północnej Rozpowszechnianie się islamu w Sudanie Zachodnim w XI-XVI w. Ossolineum 1972, a także historii nowożytnej i najnowszej Bliskiego Wschodu Muhammad Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego, Wrocław Ossolineum 1978, s. 241; Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX w., Warszawa, 1991, s. 269; Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX w. Warszawa, 2002, współautorstwo Egipt. Ostatnie stulecie, Warszawa 2007. Zajmuje się ponadto dziejami nowożytnymi Europy Wschodniej, w szczególności historią Żydów na tych terenach.

Zajęcia dydaktyczne – w formie wykładu – poświęcone tematyce historii, polityki i kultury świata arabskiego. Inny cykl wykładów dotyczył dziejów ludności żydowskiej w krajach muzułmańskich i w diasporze europejskiej. Zajęcia te były częścią programu przygotowanego dla studentów studiów śródziemnomorskich, a także dla zainteresowanych tematyką studentów z innych wydziałów. Ponadto prowadzone były seminaria magisterskie dotyczące współczesnych problemów Afryki w Zakładzie Języków i Kultur Afryki w Instytucie Orientalistycznym UW.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka etniczna

 

Kontakt

e-mail: holzer@obta.uw.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Styka

Biogram

Kariera zawodowa:
1977-1985 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki; 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ; 1985-1996 adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa antycznego; 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ; 1999 profesura gościnna w Seminarium Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Bazylei; 2000/2001 stanowisko profesora zwyczajnego filologii łacińskiej w Uniwersytecie w Bazylei; 2001 powrót do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001 uzyskanie stanowiska profesora wizytującego w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, obecnie Wydział „Artes Liberales” UW) – drugie miejsce pracy.

Zainteresowania badawcze:
Antyczna teoria literatury, antyczna estetyka literacka, historia literatury rzymskiej, historia idei estetycznych, cywilizacja późnego antyku, recepcja kultury antycznej w literaturach hispanojęzycznych. W ostatnich latach pracowałem nad książką zatytułowaną Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, która ukaże się w 2008 roku w serii Prac Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kolejne plany naukowe związane są z badaniem kultury Wizygotów na obszarze Półwyspu Iberyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Izydora z Sewilli. Chcę także kontynuować podjęte już badania z dziedziny antycznej estetyki literackiej i przygotować monografię pojęcia harmonii jako kategorii antycznej estetyki literackiej.

Ważniejsze stypendia i staże naukowe:
1995 stypendium Rządu Norweskiego w Oslo (jeden miesiąc); 1996 Stypendium Mellona w Paryżu (3 miesiące); 1997 stypendium Rządu Holenderskiego w Amsterdamie (jeden miesiąc); 1998 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc); 2003 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc), 2008 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Londynie (jeden miesiąc). Wielokrotnie odbywane wykłady gościnne w uniwersytetach w Padwie, Lille, Amsterdamie, Bochum, Heidelbergu, Oslo, Helsinkach, Wiedniu.

Publikacje

• La littérature grecque à la lumière de l’appréciation esthétique des auteurs romains depuis Auguste jusqu’au IIe siècle après J.-Ch., „Prace Komisji Filologii Klasycznej” nr 21 PAN, Oddział w Krakowie, Ossolineum Wrocław-Kraków 1987, ss. 182;

• Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej: Estetyka satyry republikańskiej; Estetyka neoteryków, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne nr 247, Kraków 1994, ss. 184;

• FAS ET ANTIQUA CASTITUDO. Die Ästhetik der rőmischen Dichtung der republikanischen Epoche, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium Bd 19, Trier 1995. ss. 289;

• Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, nr 26, Kraków 1997, ss. 130.

• Studies of Greek and Roman Literaure. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” II, Kraków 1996, ss. 162;

• Studies of Greek and Roman Antiquity. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” III, Kraków 1997, ss.195;

• Studies of Greek and Roman Culture. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” IV, Kraków 1988, ss. 190;

• Studies of Greek and Roman Literary Theory and Criticism. Essays Edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” V, Kraków 2000, ss. 340;

• Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays Edited by Józef Korpanty and Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VI, Kraków 2001, ss. 286;

• The Myth in the Ancient Literature. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VII, Kraków 2002, ss. 148;

• The Roman Epic Poetry. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” VIII, Kraków 2004, ss. 165;

• Studies of Roman Literature. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” IX, Kraków 2005, ss. 167;

• Violence and Aggression in the Ancient World. Essays edited by Jerzy Styka, „Classica Cracoviensia” X, Kraków 2006, ss. 227.

• Decorum in Poetry: Horace’s Ars Poetica, „Classica Cracoviensia” III, 1997, s. 47-69;

• Convenientia partium: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej estetyce literackiej, w: „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” nr 27, Kraków 1998, s. 29-53;

• Zur Entwicklung der rőmischen Lyrik in der Zeit der Republik, „Classica Cracoviensia“ IV, 1999, s. 59-69;

• La culture littéraire romaine dans la Gaule du Ve siècle selon le témoignage de Sidoine Apollinaire, „Terminus“, Kraków 1999, s. 43-62;

• Formen des Gattungswandels in der rőmischen Satire: Lucilius, Horaz, „Classica Cracoviensia” V, 2000, s. 211-223;

• Horaz und die Ennianische Dichtung, „Classica Cracoviensia” VI, 2001, s. 203-213;

• Die poetik des Mythos bei Sidonius Apollinaris, „Classica Cracoviensia” VII, 2002, s. 33-43.

• Intertekstualne związki Horacego z poezją Katullusa: Milczenie czy misterna aluzyjność, „Meander” 2/03, s. 219-231;

• Epische Ästhetik von Sidonius Apollinaris: Kaiserliche Panegyrika, „Classica Cracoviensia” VIII, 2003, s. 55-90;

• Die intertextuelle Poetik von Statius, „Classica Cracoviensia” IX 2005, s. 29-42;

• Nachklänge der epischen Sprache und Motiven des Lukrez in der Poesie Horazens, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, Kraków 2006, s. 11-19;

• Epitalamio tardoantico tradizionale e cristiano: Sidonio Apollinare e Paolino di Nola, Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale, Quaderni 3, 2007, s. 103-119.

(poza wymienionymi pozycjami dorobek naukowy obejmuje 70 artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych)

Kontakt

e-mail: jstyka@lingua.filg.uj.edu.pl