Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” powstała z połączenia trzech księgozbiorów, które nadal zachowują autonomię wypożyczeń. Część zbiorów przechowywana jest w salach dydaktycznych. Aby w pełni komfortowo skorzystać ze zbiorów, prosimy o uprzedni kontakt mailowy.

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”

§. 1 Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” UW jest biblioteką naukową. Gromadzi specjalistyczny księgozbiór naukowy z zakresu dyscyplin stanowiących przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni wszystkim zainteresowanym w ramach ich pracy naukowej. W przypadku braku miejsca, pierwszeństwo korzystania z księgozbioru w Czytelni posiadają pracownicy naukowi UW
 3. Prawo wypożyczania mają pracownicy (również emerytowani) Wydziału AL.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszt konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustalają bibliotekarze.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.

 

§. 2 Udostępnianie na miejscu

 1. Czytelnicy zobowiązani są do:
  • pozostawiania wierzchnich okryć, toreb, plecaków o rozmiarach większych niż 20×30 cm poza czytelnią
  • wpisywania się do książki obecności
  • pozostawienia dokumentów (legitymacja, dowód osobisty, indeks) u dyżurującego bibliotekarza
  • zajmowania wyznaczonych przez bibliotekarza miejsc
  • zgłoszenia wnoszonych książek własnych lub pożyczonych z innych bibliotek
  • zwrot bibliotekarzowi książek po skończonej pracy
  • pozostawiania wszelkich napojów oraz posiłków poza czytelnią
 2. Nie wolno instalować żadnego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz bez zgody operatora systemu
 3. Wyniki pracy należy nagrywać na własne dyskietki; pliki pozostawione na twardym dysku mogą zostać skasowane
 4. Sprzęt zainstalowany w pracowni stanowi własność Wydziału „AL”. Prosimy podchodzić do niego ze stosownym szacunkiem celem uniknięcia sytuacji konieczności pokrycia kosztów naprawy
 5. O wszelkich awariach należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza
 6. W czytelni mogą przebywać tylko te osoby, które mają wyznaczone stanowisko pracy
 7. W pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia
 8. Zabronione jest wynoszenie czasopism, książek, dysertacji itp. poza obręb Czytelni bez zgody bibliotekarza.

 

§. 3 Wypożyczenia

 • Wypożyczeń dokonuje się na podstawie wypełnionego rewersu. Przy zwrocie dzieła czytelnik otrzymuje podpisany odcinek rewersu. Pracownicy Wydziału AL wypożyczający samodzielnie pozycje zobowiązani są do czytelnego wypełnienia i pozostawienia rewersu w bibliotece
 • Dopuszcza się możliwość wypożyczenia: do 5 woluminów i 90 dni książek z kolekcji FIAL (bez możliwości przedłużenia), oraz do 20 woluminów i 180 dni z innych kolekcji.

Uwaga: pozycje zakupione z funduszy na badania własne, badania statutowe czy granty mogą pozostawać bezterminowo w gestii pracowników naukowych, którzy fundusze te uzyskali.

 • Studenci Wydziału AL, przygotowujący prace dyplomowe mogą wypożyczać do dwóch książek na okres 14 dni.
 • Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
 • W przypadku zagubienia przez użytkownika wypożyczonego dzieła Biblioteka może żądać:
    zwrotu identycznego egzemplarza wykonania oprawionej lub zbindowanej odbitki kserograficznej zguby zakupienie dzieła wskazanego przez bibliotekarza

   

  • wpłacenia na rzecz Biblioteki ustalonej przez bibliotekarza wartości zguby
 • Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.
 • Osobom nie uprawnionym do wypożyczania bibliotekarz może udostępnić materiały do skserowania na zewnątrz w pobliskim punkcie usługowym na bardzo krótki okres czasu i w sytuacjach wyjątkowych. Na czas wypożyczenia użytkownik winien pozostawić w Bibliotece stosowny dokument.
 • Biblioteka zamiast oryginalnych materiałów bibliotecznych może udostępnić ich reprodukcję.

 

 

§. 4 Wypożyczenia w ramach sieci bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wypożyczeń międzybibliotecznych

 1. Biblioteka Uniwersytecka (BUW) udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom UW bez pośrednictwa Biblioteki Wydziału AL UW.
 2. Biblioteka Wydziału AL nie wystawia rewersów międzybibliotecznych

Od dnia 1 stycznia 2009 r. wszystkie nowe nabytki Wydziału umieszczane są wyłącznie w katalogu BUW. Do czasu ukończenia retrokonwersji dostępny jest inwentarz starszych zbiorów. Aby wyszukiwanie było pełne, należy hasło umieścić w symbolu %, np. autor: %Homer% lub tytuł %Olimp%

Czytelnia Główna

książki o sygnaturach: OBTA, FIAL, TCOR, MSH, KRPL
pokój 1, tel. 22 552 02 98, wewn. 116
Tomasz Chmielak, chmielak@al.uw.edu.pl
poniedziałek–piątek, godz. 08.30–13.00
UWAGA: zmiana godzin (→ sprawdź)

Czytelnia przy Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej

książki o sygnaturze PEZ
pokój 8, tel. tel 22 552 02 98, wewn. 212
czynna w godzinach dyżurów pracowników Pracowni
kontakt: dr hab Anna Skolimowska, as@al.uw.edu.pl

Czytelnia przy Księgozbiorze Pracowni Studiów Helleńskich

książki o sygnaturze PSH
pokój 4, tel 22 552 02 98, wewn. 120
czynna w godzinach dyżurów pracowników Pracowni
kontakt: dr Przemysław Kordos, pkordos@al.uw.edu.pl