Z wielkim żalem żegnamy Profesora Sante Graciottiego, jednego z najwybitniejszych humanistów XX i XXI wieku, uczonego ogromnej, rozległej erudycji, mistrza kilku pokoleń slawistów i polonistów włoskich, przyjaciela Polski i Polaków, niezawodnego w trudnych okresach naszej powojennej historii.

Profesor Sante Graciotti był długoletnim dyrektorem Departamentu Slawistycznego Uniwersytetu „La Sapienza”, wicedyrektorem Towarzystwa „Venezia e Oriente”, dyrektorem Towarzystwa dla Rozwoju Kultur Słowiańskich przy UNESCO, odpowiedzialnym za współpracę ze Wschodem, sekretarzem generalnym, a następnie wicedyrektorem Associazione Italiana dei Slavisti, członkiem Międzynarodowego Komitetu Slawistycznego, Association Internationale du Sud-Est Europeen, redaktorem naczelnym „Ricerche Slavistiche”, członkiem Accademia dei Lincei.

Wielkie zasługi Sante Graciottiego dla nauki polskiej zostały uhonorowane członkostwem w Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, a także doktoratami honorowymi Uniwersytetów Jagiellońskiego, Wrocławskiego i Warszawskiego oraz wielu innych uczelni zagranicznych.

Studia Sante Graciottiego obejmowały literatury południowo- i wschodniosłowiańskie, literaturę węgierską oraz – w stopniu szczególnym – literaturę polską średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia. Spod jego pióra wychodziły odkrywcze rozprawy o naszych autorach – od Kochanowskiego do Krasickiego, a także oryginalne ujęcia syntetyczne, dotyczące kultury Rzeczypospolitej i Europy w dobie humanistycznego renesansu.

W osobie Sante Graciottiego czciliśmy badacza o niesłabnącej do ostatnich chwil długiego życia aktywności naukowej oraz człowieka wielkiej szlachetności i dobroci. Homo humanissimus atque doctissimus zasłużył na nieśmiertelność in litteris i wdzięczną pamięć wszystkich, którzy czerpali z jego dzieł i uniwersyteckiego nauczania.