• Kamil Kołodziński
  • Mateusz Szejna
  • Karolina Koper

Pytania prosimy kierować na adres: komisjastypendialna@al.uw.edu.pl.
Obsługą stypendiów w dziekanacie Wydziału „Artes Liberales” zajmuje się Karolina Koper (kontakt: karolina.koper@al.uw.edu.pl, tel. 22 55 25 910 w. 142, sekretariat Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72).

Godziny pracy:
Poniedziałek: 11.00–15.30
Wtorek: 7.30–13.00
Czwartek: 7.30–13.00
Piątek: 11.00–14.30

Instytucje ogólnouniwersyteckie

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów
ul. Krakowskie Przedmieście 24 (wejście przez Mały Dziedziniec), pok. 102
www.oks.uw.edu.pl, oks@samorzad.uw.edu.pl

Biuro Spraw Studenckich
Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 31
www.bss.uw.edu.pl, bsstud@adm.uw.edu.pl

Stypendia

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Mogą starać się o nie osoby, które zostały w danym roku akademickim wpisane na kolejny rok studiów i uzyskały w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium mogą ubiegać się także osoby studiujące na I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich – jeśli zostały przyjęte na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i mają tytuł laureata olimpiady międzynarodowej bądź laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Uwaga: osoby wpisane warunkowo na kolejny rok studiów mogą otrzymać stypendium rektora, jednak otrzymują 0 punktów za kryterium wysokiej średniej ocen.

Stypendium nie przyznaje się osobom, które:

– posiadają już tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),

– ukończyły już jakiś kierunek studiów – w tym kierunek studiów pierwszego stopnia, jeśli chciałyby wnioskować o stypendium na studiach pierwszego stopnia,

– ukończyły studia pierwszego stopnia (za datę ukończenia uznaje się dzień obrony) więcej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów drugiego stopnia,

– rozpoczęły więcej niż jeden kierunek studiów drugiego stopnia, a od rozpoczęcia pierwszego upłynęły więcej niż 3 lata,

– powtarzają rok studiów,

– wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,

– nie zostały wpisane na kolejny rok studiów (np. w przypadku powrotu z urlopu dziekańskiego czy w przypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Wniosek o stypendium rejestruje się w USOSwebie, przez zakładkę DLA WSZYSTKICH → WNIOSKI → Wniosek o stypendium rektora.

Wniosek należy także wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu (wnioski przyjmuje Joanna Kłos w Sekretariacie Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72) do 15 października danego roku akademickiego.

Więcej informacji: http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1865

Prosimy również zapoznać się ze stronami 10–11 oraz 26–33 niniejszego Regulaminu: http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony(18.07.2016).pdf

STYPENDIUM SOCJALNE

Przyznawane jest w przypadku trudnej sytuacji materialnej – gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 1000 zł miesięcznie netto.

Wysokość stypendium oblicza się, odejmując od kwoty bazowej (1000 zł) miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie (przykładowo, dla dochodu 600 zł stypendium wynosić będzie 400 zł). Jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi 800–1000 zł netto, przyznawana jest najniższa stawka stypendium. W roku akademickim 2017/18 wynosi ona 200 zł.

Każdy przypadek jest indywidualny – o tym, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium, najlepiej porozmawiać z kimś z Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Mieszkając w akademiku lub wynajmując pokój/mieszkanie, można też starać się o zwiększenie stypendium socjalnego o 150 zł. Zwiększenie przyznaje się jedynie osobom w trudnej sytuacji materialnej, które nie byłyby w stanie dojeżdżać codziennie z miejsca swojego stałego zamieszkania na uczelnię.

Uwaga: o stypendium socjalne można wnioskować tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Wniosek o stypendium rejestruje się w USOSwebie, przez zakładkę DLA WSZYSTKICH → WNIOSKI → Wniosek o stypendium socjalne.

Wniosek należy także wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu (wnioski przyjmuje Joanna Kłos w Sekretariacie Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72).

Złożenie wniosku do 10 dnia danego miesiąca roku akademickiego pozwala uzyskać stypendium socjalne również za ten miesiąc. Złożenie go po tym dniu skutkuje przyznaniem pieniędzy od miesiąca kolejnego. Kluczowe jest przy tym złożenie wydruku wniosku – załączniki do niego można donosić później.

Prosimy również zapoznać się ze stronami 6–9 oraz 17–25 niniejszego Regulaminu: http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony(18.07.2016).pdf

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Można o nie wnioskować bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Wysokość tego stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega. Są to odpowiednio kwoty 300 zł, 400 zł i 500 zł dla lekkiego, umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wniosek o stypendium rejestruje się w USOSwebie, przez zakładkę DLA WSZYSTKICH → WNIOSKI → Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek należy także wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu (wnioski przyjmuje Joanna Kłos w Sekretariacie Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72).

Przed złożeniem wniosku należy złożyć orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prosimy również zapoznać się ze stronami 9–10 niniejszego Regulaminu: http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony(18.07.2016).pdf

Zapomoga

Jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa w kwocie nie wyższej niż 5500 zł. O zapomogę może wnioskować osoba, która z przyczyn losowych znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać najwyżej dwa razy w roku, z powodu dwóch różnych wydarzeń losowych.

Wniosek o zapomogę rejestruje się USOSwebie, przez zakładkę DLA WSZYSTKICH → WNIOSKI → Wniosek o zapomogę.

Wniosek należy także wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu (wnioski przyjmuje Joanna Kłos w Sekretariacie Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72).

Prosimy również zapoznać się ze stronami 11–12 niniejszego Regulaminu: http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony(18.07.2016).pdf

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

http://bss.uw.edu.pl/znajdz-stypendium-dopasowane-do-ciebie/

Regulamin pomocy materialnej dla studentów UW

http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony(18.07.2016).pdf

Stypemdia dla studentów – poradnik

http://www.oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/info-stypendia.pdf