W dniu 2 czerwca 2022 r. Ośrodek Badań nad Europejskimi Pograniczami im. Sofíi Casanovy Wydziału „Artes Liberales” (OBEP WAL) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasada Chile w Polsce zorganizowały Sympozjum Naukowe „Działalność humanitarna Chile na rzecz Polaków w czasie II wojny światowej”. Spotkanie było również transmitowane na platformie Zoom. Wzięło w nim udział ponad 60 osób.

Językami sympozjum były hiszpański i polski – organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne.

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz, kierownik OBEP WAL UW, powitał gości oraz wygłosił komentarz ogólny, zwracając uwagę na szerszy kontekst zagadnienia pomocy udzielanej przez Chile Polakom podczas wojny oraz relacji między tymi dwoma narodami. Następnie dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski, prof. UW, także reprezentujący OBEP WAL UW, przedstawił referat wprowadzający na temat uprzywilejowanych stosunków między Polską i Chile w czasie II wojny światowej w świetle polskiej dokumentacji dyplomatycznej, koncentrując się na przyczynach skierowania prośby o reprezentowanie polskich interesów właśnie do rządu w Santiago. Główną częścią sympozjum było wystąpienie J.E. Ambasadora Chile w Polsce Pana Julio Bravo Iubiniego pt. Działalność dyplomatów chilijskich w obronie interesów Polski i Polaków we Włoszech i Rumunii w latach 1940–1943. Gość honorowy spotkania przedstawił mało znane w Polsce zagadnienie ochrony interesów polskich oraz obywateli RP przez chilijskich dyplomatów w tych dwóch państwach po zerwaniu przez nie stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolitą Polską. Omówił m.in. metody i konkretne przypadki udzielania pomocy obywatelom RP. W 2017 r. za zasługi w uratowaniu około 1200 Żydów, głównie polskich, chilijski chargé d’affaires w Bukareszcie w latach 1941–1943 Samuel del Campo został uhonorowany przez Instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Sympozjum zakończyło się debatą oraz kieliszkiem chilijskiego wina.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, ambasadorowie RP, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci, stypendyści NAWA, dziennikarze, a także mieszkający w Polsce Chilijczycy.

Simposio Científico “La labor humanitaria de Chile dirigida a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial”

El día 2 de junio de 2022 el Centro de Estudios sobre los Confines de Europa “Sofía Casanova” de la Facultad de “Artes Liberales” (CECESC FAL) de la Universidad de Varsovia y la Embajada de Chile en Polonia organizaron el Simposio Científico “La labor humanitaria de Chile dirigida a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial”. El encuentro fue también transmitido en la plataforma Zoom. Participaron más de 60 personas.

Las lenguas del simposio fueron español y polaco – los organizadores aseguraron la traducción simultánea. 

Prof. Jan Kieniewicz, catedrático y jefe del CECESC FAL de la Universidad de Varsovia, dio la bienvenida a los invitados y ofreció unos comentarios generales, prestando atención al amplio contexto del tema de ayuda otorgada por Chile a los polacos durante la guerra y de las relaciones entre estas dos naciones. A continuación, el Prof. Jan Stanisław Ciechanowski, también del CECESC FAL, presentó una ponencia a modo de introducción sobre las relaciones privilegiadas entre Polonia y Chile durante la Segunda Guerra Mundial según la documentación diplomática polaca, concentrándose en los motivos por los cuales se pidió precisamente al gobierno de Chile que represente a los intereses polacos. La parte principal del simposio fue la exposición de S. E. Embajador de Chile en Polonia, Sr. D. Julio Bravo Iubini, intitulada La labor de los diplomáticos chilenos en la defensa de los intereses de Polonia y los polacos en Italia y Rumanía entre 1940 y 1943. El invitado de honor de este encuentro presentó el tema poco conocido en Polonia de la protección de los intereses polacos y de los ciudadanos polacos por los diplomáticos chilenos en estos dos países tras romper ellos las relaciones diplomáticas con la República de Polonia. Describió los métodos y casos concretos de ayuda a los ciudadanos polacos. En 2017 por los méritos en salvar a unos 1200 judíos, principalmente polacos, el encargado de negocios chileno en Bucarest en los años 1941–1943 Samuel del Campo fue honrado por el Instituto Yad Vashem con el título del Justo entre las Naciones del Mundo. El simposio terminó con el debate y una copa del vino chileno. 

En el encuentro participaron representantes del Cuerpo Diplomático, embajadores de Polonia, profesores universitarios, doctorandos, estudiantes, becarios de NAWA, periodistas y chilenos que viven en Polonia.