Select Page

O wydziale

Staże naukowe Wydziału „Artes Liberales” UW i MNiSW

Program stażowy zamknięty.
Aktualne informacje o stypendiach: Stypendia NAWA.

 

Staże są przeznaczone dla młodych, zdolnych osób z krajów Europy Wschodniej (spoza Unii Europejskiej), związanych z instytucją edukacyjną u siebie w kraju, aktywnych w szeroko rozumianych dyscyplinach humanistycznych i/lub społecznych.

Zapraszamy osoby zwłaszcza ze studiów doktoranckich (aspirantura), habilitacyjnych (doktorantura) oraz magisterskich (czwarty albo piąty rok studiów na uczelniach, gdzie nie obowiązuje podział na licencjat i studia magisterskie). Znajomość języka polskiego nie jest obowiązkowa w przypadku stażów krótkich, ale może być pomocna.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami pierwszeństwo mają osoby, finalizujące prace doktorskie (kandydackie), biorące udział w projektach zespołowych LBN (Laboratorium Badań Naukowych MSH), oraz osoby, które zamierzają wziąć udział w sesjach MSH (Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej). Na wybraną sesję należy zgłosić się niezależnie od wniosku o staż – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line – dostępne są wersje w językach polskim/ukraińskim albo angielskim/rosyjskim.

Wspiera się także dyscypliny rzadkie i/lub niszczone przed r. 1990. Kandydaci, reprezentujący nauki niehumanistyczne, mogą się ubiegać o staż pod warunkiem, że ich praca ma charakter interdyscyplinarny. Przy opiniowaniu brana także jest pod uwagę możliwość zapewnienia przez Wydz. AL monitoringu stażu.

Informujemy, że stażysta w trakcie trwania stażu naukowego jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski.
Ostateczne terminy zgłoszenia w 2018 roku
Ostateczne terminy dostarczenia zgłoszenia / Application deadlines in 2018 / Крайние сроки подачи заявок в 2018 году Data rozpoczęcia stażu / beginning of research visit / Начало стажировки
30 stycznia/ January/ января 2018 1 marca 2018 i później / March 1st and later / 1 мартa и позже
28 lutego/ February/ февраля 2018 1 maja 2018 i później / May 1st and later / 1 мая и позже
30 kwietnia/ April/ апреля 2018 1 lipca 2018 i później / July 1st and later / 1 июля и позже
30 czerwca/ June/ июня 2018 1 września 2018 i później / September 1st and later /1 сентября и позже
31 sierpnia/ August/ августа 2018 1 listopada 2018 i później / November 1st and later /1 ноября и позже
30 września/ September/ сентября 2018 1 grudnia/ December 1st / 1 декабря 2018

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Od maja 2010 r. preferowane są następujące tematy projektów indywidualnych:

 1. Pamięć, tożsamość, pogranicze – kształtowanie się, rozwój, rozpad. Oczekiwana specjalizacja: historycy społeczni, historycy kultury, kulturolodzy, socjologowie, antropolodzy, psycholodzy, politolodzy, filologowie.
 2. Kontakty językowe ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza. Oczekiwana specjalizacja: językoznawcy, etnologowie, kulturolodzy, ew. socjologowie
 3. Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Oczekiwana specjalizacja: historycy, literaturoznawcy, historycy sztuki, etnologowie, kulturolodzy
 4. Dziedzictwo kulturowe Śródziemnomorza i wyzwania współczesności. Oczekiwana specjalizacja: kulturolodzy, historycy, literaturoznawcy, historycy idei, filozofowie, filologowie.
 5. Filologia klasyczna i recepcja antyku. Oczekiwana specjalizacja: filologowie klasyczni
 6. Leksykografia i lingwistyka korpusowa/komputerowa. Oczekiwana specjalizacja: językoznawcy (zwłaszcza poloniści, ukrainiści, slawiści).
 7. Zmiana i ciągłość w społeczeństwie i kulturze (w różnych kontekstach historycznych i przestrzennych). Oczekiwana specjalizacja: historycy, literaturoznawcy, językoznawcy (w szczególności kontakty językowe), etnologowie, kulturolodzy

Laboratorium Badań Naukowych MSH

Zachęcamy także do zgłaszania wspólnych tematów badawczych, które można będzie realizować w ramach działania Laboratorium Badań Naukowych MSH. LBN powstało jako inicjatywa wspierania badań naukowych i integracji młodych badaczy z Europy Wschodniej i Polski. Z założeniami jego działania oraz przykładowymi projektami można zapoznać się tutaj.
Sprawozdanie za 2009 rok.
Sprawozdanie za 2010 rok.
Sprawozdanie za 2010 rok.

Informacje dotyczące procedury aplikacji

 

Informacje dotyczące sposobu wypełniania ankiety:

 • Ankietę należy złożyć elektronicznie, stosując transliterację łacińską w miejscach, gdzie to jest wskazane. Od 1.II.2012 roku formaty teksowe/WORD (doc albo .rtf) nie będą przyjmowane.
 • Kandydaci są proszeni o wpisywanie do ankiety imienia i nazwiska (p. 1 i 2) w pisowni paszportowej (transliteracja łacińska). Szczególnie prosimy kolegów z Białorusi o zwrócenie na to uwagi w związku z różnicą w transliteracji rosyjskiej i białoruskiej. Oficjalne zaproszenia na staż są wystawiane na podstawie danych z ankiety zgłoszeniowej.
 • W p. 3, miejsce urodzenia, należy wpisać pełną nazwę miejscowości w transliteracji łacińskiej, np. Ukraina, Vinnycka obl., Kalynivskyj r-n, s. Petrivka.
 • Ankieta powinna zawierać serię (w tym przypadku też prosimy o używanie liter łacińskich, a nie cyrylicy), numer i termin ważności paszportu (p.7).
 • Adres podany w p. 13 powinien być aktualny, w transliteracji łacińskiej i zawierać kod pocztowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku oficjalne zaproszenie na staż zostanie wysłane na podany fizyczny adres. Za błędy lub niepełne dane, np. brak kodu pocztowego, odpowiedzialność ponosi stażysta.
 • Zachęcamy do samodzielnego poszukiwania opiekuna naukowego (p. 20) oraz nawiązanie kontaktu z nim przed wysłaniem zgłoszenia. Informacja o polskich naukowcach jest dostępna m.in. na stronie http://nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieLudzieNauki.fs. Komisja Kwalifikacyjna rekomenduje opiekuna na podstawie propozycji aplikanta w czasie rozpatrywania zgłoszenia na staż albo w wyniku rozmowy osobistej po przyjeździe kandydata(tki).
 • P. 22 (projekt badawczy) powinien zawierać zwięźle sformułowany temat badań, p. 23 — opis projektu i plan badań wyłącznie na czas stażu (a nie np. projekt całej dysertacji). Odpowiedź można podać w osobnym załączniku, sygnalizując to w polu p. 23. Liczba słów w opisie projektu: od 500 do 1000. Przy kolejnych zgłoszeniach oczekujemy nowego projektu. Nie istnieje możliwości zgłoszenia tego samego projektu więcej niż jeden raz, W przypadku kontynuacji tematu należy wyraźnie wskazać, co i z jakich powodów nie zostało wykonane podczas pierwszego pobytu i jakie nowe zadania są wyznaczone na kolejny. W takich przypadkach jest także wymagane poparcie dla kontynuacji stażu przez potencjalnego opiekuna naukowego w Polsce.

 

Zmiana danych osobowych

 • W przypadku zmiany danych osobowych (nazwisko, numer paszportu, adres fizyczny bądź elektroniczny, miejsce pracy czy nauczania, telefon) po wysłaniu zgłoszenia albo w trakcie stażu aplikant jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych drogą mailową. Prosimy także o dodatkowe sygnalizowanie drogą mailową wszelkich zmian w danych osobowych, które zaszły między kolejnymi zgłoszeniami, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi o zmianie numery paszportu i adresu.

 

Uwagi ogólne do wniosku

 1. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną.
 2. Aby zgłoszenie na staż naukowy mogło zostać uznane za zgodne z wymogami, kandydat(ka) winien(na) po rzetelnym wypełnieniu wszystkich pól formularza wysłać wszystkie dokumenty dodatkowe, wspomniane niżej na adres: staze@ibi.uw.edu.pl. Dokumenty dodatkowe można wysyłać pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą albo poprzez serwis elektroniczny, udostępniany tuż po wysłaniu wypełnionego formularza. Jeżeli zostały one wysłane pocztą elektroniczną, nie ma potrzeby powtórnego wysłania ich pocztą zwykłą.
 3. Ankietę oraz inne dokumenty można wypełniać w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim albo ukraińskim (z wyjątkiem miejsc, gdzie jest wymagana transliteracja łacińska, np. adres, miejsce urodzenia czy litery w numerze paszportu).
 4. Załączniki nie powinny być większe niż 1 MB każdy. Komplet dokumentów prosimy wysyłać w jednym mailu o maksymalnej objętości 5 Mb. Prosimy nie używać cyrylicy w nazwach plików i używać nazw plików, które wskazują na ich treść.
 5. Opinię o kandydacie wysyła osoba opiniująca z własnej skrzynki elektronicznej (preferowany sposób) bądź faksem lub zwykłą pocztą. Opinia powinna zawierać ocenę projektu badawczego proponowanego na czas stażu.
 6. Zgodę na przyjęcie na staż wystawioną przez uczelnię przyjmującą albo pracownika wybranej instytucji naukowej należy wysyłać tylko w przypadku, kiedy kandydat(ka) sam(a) nawiązuje kontakt z potencjalnym opiekunem naukowym (p. 20 ankiety) i otrzymuje zgodę na taką opiekę podczas pobytu w Polsce.
 7. Do ankiety należy dołączyć także życiorys (CV) z informacją o aktualnym miejscu pracy/nauczania (w przypadku studiów należy wskazać rok), statusie akademickim (student, doktorant, wykładowca) oraz stopniu naukowym (magister, specjalista, doktor) aplikanta.
 8. Należy dołączyć listę publikacji oraz tekst jednej albo dwóch publikacji. Lista publikacji powinna zawierać miejsce i rok wydania oraz ilość stron. Do tekstu publikacji należy dołączyć kopię strony tytułowej oraz strony ze spisem treści (w przypadku zbiorów artykułów).
 9. Opcjonalne jest załączenie dodatkowego listu motywacyjnego, który może ułatwić Komisji zapoznanie się z naukowymi i badawczymi potrzebami kandydata(-ki) i wyznaczenie odpowiedniego opiekuna naukowego.

 

Podsumowanie – komplet dokumentów

 • Ankieta wraz z projektem badawczym;
 • Aktualna fotografia typu paszportowego;
 • Dwie rekomendacje;
 • Życiorys;
 • Aktualna lista oraz tekst 1-2 publikacji;
 • Kopie dyplomów (o zakończeniu studiów wyższych, o otrzymaniu stopnia doktora, itd.) tych dokumentów nie trzeba wysyłać przy kolejnych zgłoszeniach.

 

Okres stażu

 • Minimalny okres stażu – 1 miesiąc kalendarzowy.
 • Maksymalny okres stażu – 10 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo skrócenia stażu w przypadku braku zadowalającego uzasadnienia dłuższego pobytu.
 • Staż rozpoczyna się 1-go dnia miesiąca kalendarzowego i kończy się ostatniego dnia ostatniego miesiąca okresu stażowego, np. 1 marca – 30 kwietnia 2011 r.

 

Dofinansowanie

 • Wysokość dofinansowania wynosi 1350 złotych netto miesięcznie
 • Dofinansowanie można odbierać nie później, niż do 5-go dnia (każdego) miesiąca stażu.
 • Dofinansowanie nie obejmuje kosztów podróży.
 • Dofinansowanie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia.
 • Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

 

Rezerwacja zakwaterowania

W wypadku gdy stażysta(-ka) potrzebuje pomocy w znalezieniu i rezerwacji zakwaterowania, prosimy o tym zawiadomić mailowo w momencie przesyłania wypełnionego kwestionariusza podaną wyżej drogą mailową. Możemy pomóc stażystom w znalezieniu i rezerwacji niedrogiego (ok. 450 złotych miesięcznie za miejsce w dwuosobowym pokoju albo w okolicach 600 złotych za pokój jednoosobowy) zakwaterowania w akademiku (domu studenta), ale nie możemy go zagwarantować. Zakwalifikowanie na staż: Po zakwalifikowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną stażysta(-ka) zostaje o tym poinformowany i jest zobowiązany(-a) do wykupienia ubezpieczenia przed przyjazdem do Polski oraz potwierdzenia przyjazdu na staż. (Dodatkowe informacje prawne można znaleźć na stronie BUWiWM.) Po otrzymaniu potwierdzenia wysyłamy zaproszenie na staż naukowy, które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia na staż i dokumentem, na którego podstawie stażysta może starać się o wizę do Polski.

Sprawozdanie

Po zakończeniu stażu, przed wyjazdem z Polski, stażysta(-ka) jest zobowiązany(-a) napisać i dostarczyć do Sekretariatu Staży na Wydziale „Artes Liberales” UW:

 • sprawozdanie ze stażu (ok.2 stron maszynopisu), podpisane przez opiekuna naukowego:
  • sprawozdanie powinno zawierać:

   — Imię i nazwisko stażysty,
   — Nazwę instytucji naukowej, stanowisko
   — Tytuł projektu badawczego,
   — Okres pobytu na stażu,
   — Imię i nazwisko opiekuna naukowego.

  •  sprawozdanie powinno być podpisane przez stażystę oraz powinno zawierać opinię opiekuna naukowego;
 • opinię opiekuna naukowego o przeprowadzonym stażu w przypadku staży dłuższych niż jeden miesiąc.

Podczas pobytu w Polsce w ramach stażu naukowehgo
Wszystkie uwagi i pytania, dotyczące strony merytorycznej pobytu, stażysta(-ka) uzgadnia z opiekunem naukowym. Wszelkie uwagi i pytania, dotyczące strony formalnej pobytu, należy kierować do sekretariatu staży na wyżej podany adres mailowy albo pytać bezpośrednio od poniedziałku do piątku, w siedzibie Wydział „Artes Liberales”, ul. Nowy Świat 69, klatka B, IV piętro, pokój 1, telefon +48 22 5520131 lub 5520202, wew. 111.

Pożyteczne informacje
 • Interaktywna mapa Warszawy
 • Rozkład jazdy transportu miejskiego w Warszawie (ZTM)
 • Rozkład jazdy PKP (Polskie Koleje Państwowe)
 • Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej i podmiejskiej – jakdojade.pl
 • Akademik UW przy ul. Kickiego 9/12. Dojazd od Dworca Centralnego tramwajem nr 8 w kierunku Wiatraczna do przystanku Kickiego
 • Plan dojazdu do Wydz. AL
 • Hotel Uniwersytetu Warszawskiego „Hera” znajduje się przy ulicy Belwederska 26/30. Z Dworca Centralnego PKP – dojazd autobusem nr 131 do przystanku Spacerowa. Natomiast do Wydziału „Artes Liberales” z hotelu „Hera” można dojechać autobusami nr 180, 116 albo 195 (przystanek „Nowy świat”).
 • Alternatywnym miejscem zakwaterowania jest akademik przy ul. Żwirki i Wigury 97/99. Autobus z dworca Centralnego: Al. Jerozolimskie nr. 521 lub 175, przystanek Szpital Banacha. Do Wydz. AL z akademika można dojechać również autobusem 175, (przystanek „Nowy świat”).
 • Hotel „Służewiec” znajduje się przy ul. Bokserska 36, tel: 022 843 47 22, 853 30 01. Dojazd autobusami 192, 174.
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)
 • Mapa dojścia od Wydz. AL do BUW
 • Biblioteka Narodowa
 • Z Internetu można korzystać np. w BUWie albo w Wydz. AL, gdzie działają sieci bezprzewodowe.
 • Ze sprzętu komputerowego w razie potrzeby można skorzystać w Wydz. AL, s. 28, sprawdzając poprzednio w Sekretariacie Dydaktycznym (telefon +48 22 828 02 84, wew. 226) czy w zaplanowanym czasie pracy w tej sali nie są prowadzone zajęcia.
 • Wydz. AL posiada bogaty księgozbiór w zakresie tematyki filologii klasycznej, z którego można korzystać codziennie, w s. 1, telefon +48 22 5520141 lub 5520202, wew. 116.
 • Pomoc informatyków jest dostępna w razie potrzeby w Komputerowni Wydz. AL, s. 7, telefon +48 22 5520141 lub 5520202, wew. 114.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe (ogólne regulacje prawne w tym także dotyczące wymiany stypendialnej i kwestii ubezpieczenia) są dostępne na stronie internetowej BUWiWM: BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJWYMIANA STYPENDIALNA Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69 (klatka schodowa B, IV piętro), 00-046 Warszawa tel. (+48) 22 828 02 84, fax. (+48) 22 828 02 85, email: al@al.uw.edu.pl

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.