Certyfikat Znajomości Języka Nowogreckiego

Wstęp

W 2020 roku Pracownia Studiów Helleńskich została po raz siedemnasty akredytowana przez greckie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wyznań Religijnych przy Centrum Języka Greckiego w Salonikach jako centrum egzaminacyjne (pierwsza pięcioletnia akredytacja miała miejsce w 2003 roku). W naszym centrum przeprowadzane są egzaminy z języka nowogreckiego w celu uzyskania certyfikatu znajomości języka nowogreckiego na sześciu poziomach – od A1 do C2.

POZIOMY

Egzaminy Ελληνομάθεια odbywają się na 6 poziomach:

   • A1 – w dwóch wersjach: dla dzieci (8-12 lat) oraz dla młodzieży i dorosłych,
   • A2,
   • B1,
   • B2,
   • C1,
   • C2.

Informacje (wciąż uzupełniane) o zakresie egzaminów na poszczególnych poziomach dostępne są na stronie www.greek-language.gr/certification/ można uzyskać na stronie www.greek-language.gr/greekLang/certification/index.html (w języku greckim i angielskim do ściągnięcia są także informatory Centrum po grecku, angielsku, francusku i niemiecku).

Dysponujemy też ramowymi wymaganiami gramatycznymi, które można pobrać tutaj.

Terminy 2021

Harmonogram egzaminów:
A2: 5 października (wtorek) – 11.00
B1: 6 października(środa) – 9.00
B2: 7 października (czwartek) – 9.00
C1: 5 października (wtorek) – 14.00
Egzaminy ustne odbywają się bezpośrednio po pisemnych.
Egzaminy odbędą się w sali konferencyjnej i czytelni przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, wejście przez klatkę schodową A).

Rejestracja

Rejestracja kandydatów na egzaminy w 2021 roku trwa od 1 lutego do 21 marca włącznie i przebiega identycznie jak w ostatnich latach: kandydaci wypełniają (elektronicznie) WNIOSEK REJESTRACYJNY (αίτηση) oraz KWESTIONARIUSZ (ερωτηματολόγιο).

Uwaga: kod centrum to 48001, nazwa centrum: Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας (University of Warsaw). Kodu indywidualnego prosimy nie wpisywać (wyznacza go system). Rejestracja przebiega przez stronę http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html. Można też zarejestrować się osobiście, na dyżurach pracowników PSH, składając na ich ręce przygotowane dokumenty. Komplet dokumentów można otrzymać, kontaktując się z dr. hab. Przemysławem Kordosem (pkordos[at]al.uw.edu.pl).

Opłaty

Podobnie jak w zeszłych latach wysokość opłat rejestracyjnych za egzaminy Πιστοποίηση Ελληνομάθειας w roku 2020 ustalona została następująco:

poziomy A1, A2 i B1: 53 EUR
poziomy B2, C1 i C2: 59 EUR

Pieniądze wpłaca się na konto, o którym informacje kandydat otrzymuje podczas rejestracji elektronicznej.

Centrum Języka Greckiego (CJG)

Centrum Języka Greckiego zostało założone w Salonikach w 1994 roku. Działa pod egidą greckiego Ministerstwa Edukacji i Wyznań. Jest miejscem, gdzie zbierane są wszelkie informacje dotyczące języka greckiego j jego dydaktyki. Zgodnie ze statutem Centrum stawia przed sobą następujące cele: wsparcie i promocja języka greckiego w Grecji i zagranicą, wspomaganie Greków mieszkających poza krajem w podtrzymywaniu greckiej tożsamości narodowej, organizowanie nauczania języka greckiego dla cudzoziemców w Grecji i zagranicą, wsparcie dla nauczycieli języka greckiego w Grecji i zagranicą oraz wszelkie działania mogące się przyczynić do promocji i popularyzowania języka greckiego.

Cztery Wydziały Centrum (Leksykograficzny, Językoznawczy, Wspierania i Promocji Języka Greckiego oraz Języka i Literatury) zaangażowane są w liczne projekty odpowiadające aktualnym potrzebom w zakresie edukacji językowej.

Certifikat znajomości języka greckiego (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣH ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ)

Aby spopularyzować język grecki Ministerstwo Edukacji oraz Centrum Języka Greckiego odpowiedziały na liczne prośby osób mówiących po grecku i uczących się greckiego i stworzyły państwowy certyfikat znajomości języka greckiego.

Centrum Języka Greckiego, a dokładniej Wydział Wspierania i Promocji, został obarczony odpowiedzialnością za procedurę egzaminacyjną, w wyniku której przyznawane są certyfikaty.

Egzaminy odbywają się w centrach egzaminacyjnych zarówno na terenie Grecji, jak i zagranicą. Kandydaci testowani są na czterech poziomach; sprawdzane są cztery podstawowe zdolności językowe: wytwarzanie i rozumienie tekstu pisanego, wytwarzanie i rozumienie tekstu mówionego.

Opisy poziomów

W roku 2011 egzaminy CAMG przeszły reformę, a ich struktura została dostosowana do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Można je obecnie zdawać na 6 poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 (do 2010 roku kandydaci testowani byli na czterech poziomach – Α’, Β’, Γ’ i Δ’, które odpowiadały obecnym poziomom A2, B1, B2 i C1). Poziomy odzwierciedlają różne sytuacje komunikacyjne i poziom języka greckiego i progresywnie stają się coraz trudniejsze.

Poziom A1

Kandydat podchodzący do egzaminu na poziomie A1 jest w stanie podać informacje na swój temat i na temat swojej rodziny, daje sobie radę w sytuacjach codziennych (zakupy, wizyty w urzędach itd.) i podtrzymuje rozmowę: potrafi przedstawić się, zaprosić, umówić na spotkanie. Rozumie treść zawartą w tekstach pisanych jasnym i prostym językiem oraz sam tworzy proste wypowiedzi pisemne.

Poziom A2

Kandydat podchodzący do egzaminu na poziomie A2 posiada podstawowe zdolności komunikacyjne, czyli używa języka greckiego w odmianie formalnej i nieformalnej zarówno ustnie, jak i pisemnie, w sytuacjach codziennych. Rozumie proste zdania i powszechnie używane wyrażenia, szczególnie te dotyczące rodziny, informacji osobowych, zakupów, rozrywki itd. Potrafi określać czynności zrutynizowane oraz wyraża swoje bieżące potrzeby.

Poziom B1

Kandydat skutecznie posługuje się językiem w typowych sytuacjach zawodowych i towarzyskich. Zna zwyczaje językowe, umie przyciągać uwagę rozmówcy i decyduje o poziomie formalności swojej wypowiedzi. Powinien posiadać podstawowe informacje na temat współczesnej greckiej kultury, szczególnie jeśli chodzi o życie codzienne, stosunki międzyludzkie i podstawowe wartości wyznawane przez Greków.

Poziom B2

Kandydat przystępujący do egzaminu na tym poziomie może zostać określony jako użytkownik niezależny, który posiada znacznie większą swobodę wyrażania się niż kandydat poziomu B1. Używa języka z większą dokładnością, ma świadomość swoich błędów oraz umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi. Komunikacja nie powinna sprawiać mu trudności. Powinien rozumieć większość tekstów i wypowiedzi na dowolny temat, a także szczegóły wypowiedzi dotyczących jego specjalizacji. W zakresie kultury greckiej ma świadomość różnic kulturowych oraz zwyczajów greckiego społeczeństwa.

Poziom C1

Kandydat posiada biegłość językową, potrafi brać czynny udział w dyskusji na większość tematów, a jego wypowiedzi cechuje swoboda. Jest to poziom zwykle wymagany do podjęcia studiów na greckich lub cypryjskich uniwersytetach oraz do dłuższych wyjazdów do Grecji i na Cypr. Dlatego wypowiedzi kandydata, szczególnie pisemne, powinny osiągać poziom akademicki.

Poziom C2

Kandydat przystępujący do egzaminu na tym poziomie powinien charakteryzować się doskonałą znajomością języka nowogreckiego. Jakość, precyzja sformułowań i swoboda wypowiedzi powinny być porównywalne z poziomem językowym osób, których językiem ojczystym jest grecki. Kandydat nie ma żadnych trudności w komunikacji, posiada szerokie słownictwo i świetnie zna gramatykę. Posiada także szeroką wiedzę na temat greckiego życia i kultury.

Centra egzaminacyjne

W okresie 1999-2001 utworzone dwa centra egzaminacyjne w Grecji i 29 w innych krajach. W 2002 było już 47 centrów. Nowe powstały w Europie, Ameryce i Australii. W 2004 roku powstało pierwsze centrum w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie takich centrów jest ok. 120 na wszystkich kontynentach.

Dalsze informacje

Centre for the Greek Language
Karamaouna 1 – Platia Skra,
GR 551 32 Thessaloniki, Greece
tel. + 30 310 459 101, +30 310 459 574
fax. +30 310 459 107, +30 310 459 483
e-mail: ellinomatheia@komvos.edu.gr

Tekst sporządzony został na podstawie ulotki informacyjnej Centrum Języka Greckiego.