Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
(1929–2021)

Prof. Witold Wołodkiewicz odbył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1948–1952. Doktoryzował się w roku 1961 (temat rozprawy doktorskiej: „Stanowisko materfamilias w prawie rzymskim”. Habilitował się w roku 1968 (temat monografii habilitacyjnej: „Obligationes ex variis causarum figuris w rzymskim prawie klasycznym”). Odbywał uzupełniające studia zagraniczne we Włoszech (w Istituto Universitario di studi Europei w Turynie oraz w Istituto di Diritto Romano w Rzymie).

Prowadził wykłady w Uniwersytetach zagranicznych, głównie we Włoszech i we Francji (Università di Camerino, professore a contratto – r. akad. 1982–1983; Paris I – Panthéon-Sorbonne, Professeur invité – 1987 r.; IV-e Séction École Pratique des Hautes Études – Sorbonne – r. akad. 1991–1992 jako directeur d’etudes invité étranger; cykle wkładów w Università di Napoli I Facoltà di Giurisprudenza w latach 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; Università di Sassari 2000, professore a contratto; Università di Roma II 2005.

Brał udział w licznych międzynarodowych, kongresach i kolokwiach. Był członkiem: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; przewodniczącym Komisji Praw Antycznych PAN (poprzednio 2 kadencje: przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN); rad naukowych, m.in.: IBI UW (przewodniczył Radzie naukowej OBTA do roku 2005); Instytutu Historii Prawa UW; Instytutu Nauk Prawnych PAN; Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury (Przewodniczący).

Był członkiem różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Société d´Histoire du Droit; Société Française du XVIII-e siècle; członkiem consiglio scientifico Centro Internazionale di studi romanistici „Copanello”. Był członkiem rad naukowych czasopism: „INDEX” International Survey of Roman Law; „IURA” Rivista internazionale di diritto romano e Antico; kolegium redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Zainteresowania badawcze: 
Prawo rzymskie klasyczne; Wpływ prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej; Humanizm prawniczy; Oświecenie (Encyklopedyzm wieku Oświecenia; Prawoznawstwo w okresie Oświecenia; Kodyfikacja Napoleona).

 

Wybrane publikacje

 • Obligationes ex variis causarum figuris – Studia nad źródłami zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym, Warszawa (PWN) 1968 (książka została wydana również w języku włoskim).
 • Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978.
 • J.A. Boucher d´Argis, Lettres d´un magistrat de Paris à un magistrat de province sur le droit romain et la manière dont on l´enseigne en France (1782). Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1983.
 • Jean Bodin, Iuris universi distributio. Les trois premières éditions. Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1985.
 • D. Diderot – A. G. Boucher d´Argis – L. chevalier de Jaucourt, Le droit romain et l´Encyclopédie. 31 articles. Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1986.
 • Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów, Warszawa 1990, stron 203.
 • Prawo rzymskie – Instytucje, [wespół z M. Zabłocką], IV wyd., Warszawa 2005.
 • Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na Kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, [wespół z A. Kacprzak i J. Krzynówkiem], pod redakcją Witolda Wołodkiewicza, wydanie II, Warszawa 2006.
 • Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Kraków (Zakamycze) 2003.
 • Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa (Wolters Kluwer) 2009.
 • Itinerari di un giurista europeo. Dall’Università di Varsavia alla Federico II, Napoli (Jovene) 2010.

Autor ponad 150 artykułów (z tego co najmniej 1/3 opublikowana za granicą).