Select Page

Oświadczenie

Oświadczenie

Srożąca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, utrudniająca czy wręcz uniemożliwiająca bezpośredni kontakt międzyludzki, spory ideowo-światopoglądowe, dzielące kraj i społeczeństwo, i wreszcie zbliżający się termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2020/21 stanowią zasadniczy powód, dla którego postanowiliśmy przypomnieć o naczelnych wartościach, jakie legły u podstaw naszego Wydziału.

Powołany osiem lat temu decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Wydział „Artes Liberales” kontynuuje 20-letni dorobek Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej (OBTA) i Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (IBI AL). Wydział miał i ma pełnić w naszej Uczelni specjalną misję – być centrum badań nad tradycją kultury i refleksji nad człowiekiem, jego zadaniami w społecznościach lokalnych i w świecie globalnym oraz wzajemnymi relacjami ludzi ze sobą i światem przyrody. Jako taki Wydział musi być z natury rzeczy interdyscyplinarny, ponieważ tylko interdyscyplinarność w tym kontekście pozwala na dostrzeżenie i uwzględnienie szerszych niż ograniczone wyłącznie do jednej dyscypliny perspektyw badawczych. Interdyscyplinarność rozwija się jedynie w ramach dialogu, na Wydziale „Artes Liberales” zatem nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny: płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, czy wreszcie pochodzenia społecznego lub statusu materialnego. Wierzymy, że Wydział „Artes Liberales” jest miejscem, w którym każda członkini i każdy członek naszej społeczności może odnaleźć właściwe warunki dla własnego rozwoju. By tak się działo, Wydział kieruje się zasadą neutralności światopoglądowej.

Taki sam system wartości przyjęliśmy dla prowadzonych przez Wydział kierunków studiów: zasada interdyscyplinarności i niezgody na dyskryminację wymaga od nas akceptacji różnych modeli i metod dydaktycznych, jeśli tylko umożliwiają one osiągnięcie przez studentów efektów kształcenia i zapewniają poszanowanie dla każdej z osób uczestniczących w zajęciach. Ostateczna decyzja o udziale lub rezygnacji z zajęć pozostaje do decyzji studentów.

Jerzy Axer
Dziekan Wydziału w kadencji 2012-16
Dyrektor OBTA 1991-2008, Dyrektor IBI AL 2008-12

Robert A. Sucharski
Dziekan Wydziału w kadencjach 2016-20, 2020-24
Wicedyrektor IBI AL 2008-12, Prodziekan Wydziału 2012-16

Warszawa, 12 października 2020 r.

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content