Nakładem Ośrodka Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową i WUW ukazała się publikacja: „Łymkowsko duszyczka. Uobrane wjyrsze przełożůne na ślůnsko godka uod Bartłůmjeja Wanota”; śląsko-łemkowski tomik poezji Petra Murianki w tłumaczeniu Bartłomieja Wanota.

Publikacja na stronie Wydawnictw UW.

Tůmik, kery uoddowůmy w wasze rynce, je żywym śwjadectwym godkowyj roztůmajtości naszego państwa, a społym z tym – interesantnego, twůrczego djalogu na literackim pograńiczu kulturůw i godkůw; djalogu, co likwiduje kůmuńikacyjne szpery, kere narosły bez dźeśůntki lot budowańo państw jednyj nacyje i jednyj godki. Uůnego twůrce pokazujům, iże ńy potrza nům postrzedńictwa wjynkszośćowyj godki, coby dotrzić do szyrokigo grůna czytoczůw.

Збірка, што єй оддаєме в рукы чытатели, то жыве свідоцтво языковой ріжнородности нашой державы, а єдночасно фасцинуючого творчого диялоґу на літературным пограничы культур і языків, диялоґу, што усуват комунікацийны барєры нарастаючы десятьолітями будуваня держав єдного народу і єдного языка. Його творці вказуют, што не треба нам посередництва векшынового языка, жебы дотерати до шыроко кругу чытатели.

Tomik, jaki oddajemy w ręce czytelników, to żywe świadectwo różnorodności językowej naszego kraju, a zarazem fascynującego, twórczego dialogu na literackim pograniczu kultur i języków, dialogu znoszącego bariery komunikacyjne narosłe przez dziesięciolecia budowy państw jednego narodu i jednego języka. Jego twórcy dowodzą, że nie potrzebujemy pośrednictwa języka większościowego, by docierać do szerokiego grona czytelników.