Select Page

Ludzie

Biogram

Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podoslkim (magister filologii angielskiej, specjalizacja język polski; stypendium naukowe im. Ołeksandra Potebni dla wybitnych młodych naukowców).

Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Riegera pt. „Słownictwo ludności polskiej na Brasławszczyźnie na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu językowo-kulturowym (w świetle frekwencji leksemów i formantów)”.

Brała udział w 18 konferencjach naukowych w Polsce (Lublin, Łódź, Warszawa, Wrocław) i za granicą (Kamieniec Podolski, Soły, Wilno, Zagrzeb), podczas których wygłosiła referaty w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Uczestniczyła w warsztatach leksykograficznych oraz w sesjach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej w Warszawie (Lingwistyka komputerowa oraz Warsztaty korpusowe). Opublikowała 16 artykułów, które dotyczą m.in. siedemnastowiecznej polszczyzny kresowej, wpływów ukraińskich na polszczyznę, błędów Ukraińców uczących się polskiego, zapożyczeń w gwarze Gródka Podolskiego, słownictwa i słowotwórstwa w polszczyźnie brasławskiej.

Brała udział w grantach i projektach naukowych: 2016–2018 „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja znikającego dziedzictwa kulturowego” (IS PAN); 2016–2017 „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce” (OBM UW); 2017 „Agenci zmiany? Społeczna partycypacja i aktywizm polityczny imigrantów z Rosji w krajach Unii Europejskiej, a transnarodowe przepływy polityczne. Rola kraju przyjmującego oraz sieci społecznych opartych na wartościach” (IFiS PAN); październik 2017 – styczeń 2018 „Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego – Polska na tle wybranych krajów UE” (OBM UW). W siepniu 2017 prowadziła badania terenowe w ramach realizacji projektu naukowego „Dziedzictwo językowe I Rzeczypospolitej. Język a kultura ludności polskiej na Kresach” w celu zebrania relacji na temat losów Polaków oraz nagrań do opracowania słownika Gródka Podolskiego i okolicznych wsi.  We wrześniu 2017 i 2018 była zatrudniona przy organizacji i realizacji Kursu Adaptacyjno-Językowego dla Młodych Naukowców ze Wschodu, który odbywał się w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM” Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 odbyła miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Wileńskim, w ramach którego m.in. współprowadziła zajęcia w Centrum Polonistycznym. W 2019 uczestniczyła w międzynarodowych szkołach letnich (XXIX Wschodnia Szkoła Letnia UW, organizowana przez Studium Europy Wschodniej w Warszawie, 28 czerwca – 27 lipca 2019 r.; „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima”, organizowana przez Uniwersytet Wileński i Stowarzyszenie „Academia Salensis” w Sołach na Litwie, 28 lipca – 3 sierpnia 2019 r.)

Zainteresowania naukowe:
Dialektologia, leksykografia, kontakty językowe, lingwistyka korpusowa, pedagogika i metodyka nauczania języków obcych, psychologia, socjologia, literatura, etnologia, muzyka.

Publikacje

 • Nazwy istot młodych w gwarach polskich na Brasławszczyźnie – konkurencja form rodzimych i zapożyczonych, [w:] Prace Filologiczne LXXIII, Warszawa 2019, s. 67–90.
 • Wykorzystanie korpusu tekstów w badaniach słownictwa i słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie polszczyzny brasławskiej), [w:] Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Warszawa 2018, s. 91–104.
 • Zapożyczenia ukraińskie i rosyjskie w dwu idiolektach z Gródka Podolskiego, [w:] Slavia Orientalis, Tom LXVII, nr 3, Warszawa 2018, s. 517–537.
 • Słownictwo kulinarne w gwarach ukraińskich, [w:] Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, Випуск 46, Кам’янець-Подільський 2018, s. 82–91.
 • Wykorzystanie korpusu tekstów w badaniach słownictwa i słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie polszczyzny brasławskiej), [w:] Tom pokonferencyjny „Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie”, Warszawa 2018 (w druku).
 • Adaptacja formantów białoruskich i rosyjskich w polszczyźnie brasławskiej, [w:] Slavia Orientalis, Tom LXVI, nr 3, Warszawa 2017, s. 545–563.
 • Słownictwo kościelno-religijne w XVII-wiecznej polszczyźnie Joannicjusza Galatowskiego, [w:] Prace Filologiczne, Tom LXIX, Warszawa 2016, s. 89–
 • Виховний аспект багатогранної літературної спадщини Іоаннікія Галятовського, [w:] Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna (konteksty ukraińsko-polskie) pod red. M. Palucha, A. Zięby, P. Kaniosa. Rzeszów 2013, s. 149–155.
 • Glosa do słownika dawnej polskiej terminologii chrześcijańskiej (na podstawie wybranych dzieł Joannicjusza Galatowskiego), [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich. Tom 5. Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach pod. red. E. Dzięgiel, K. Czarneckiej i D. A. Kowalskiej, Warszawa 2012, s. 55–63.
 • Błędy językowe studentów polonistyki kamienieckiej, [w:] Edukacja w Regionie, Pismo Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Sanok Nr 11, 2010/2011, s. 15–19.
 • Продуктивні моделі утворення неологізмів в сучасній англійській мові, [w:] Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, Вип. 2, Кам’янець-Подільський 2009, s. 29–33.
 • Shortening as a new way of word-building in Modern English, [w:] Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету. Філологічні науки, Вип. 1, Чернівці 2008, s. 78–81.
 • Typologia związków frazeologicznych, [w:] Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, Вип. 7, Кам’янець-Подільський 2008, s. 94–95.
 • Громадський діяч Поділля Й. Й. Роллє, [w:] Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики: Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції 9 лютого 2006 р. Санок – Кам’янець-Подільський 2006, s. 225–232.
 • Praktyczny dekalog pisania tekstów oficjalnych, [w:] Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки, Вип. 1, Чернівці 2006, s. 255–258.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content