Select Page

Jednostka: Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata”

Dexter-Sobkowiak Elwira

USOS Academia Biogram A Ph.D. student at Interdisciplinary Doctoral Studies (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie) at the „Artes Liberales” faculty. Her Ph.D. research topic is Spanish-contact induced innovations in Huasteca Nahuatl and Tének. Elwira has an M.A. in Ethnolinguistics from Adam Mickiewicz University, Poznań (2004) and an M.A. in Language Documentation and Description from SOAS, University of London (2010). Elwira has experience working with the speech communities of endangered languages in Mexico (Huasteca, Milpa Alta, Tlaxcala, Sierra Norte de Puebla), on Guernsey Island and in El Salvador. Since 2014, she has been involved in documentation and revitalization projects in the...

więcej

Chromik Bartłomiej

USOS Biogram Pochodzi z Kęt. Ojciec dwójki dzieci. W 2010 roku został absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Dwa lata później obronił pracę magisterską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów doktoranckich związany z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Od dziesięciu lat prowadzi badania terenowe w ukraińskich Karpatach. Od dzieciństwa pasjonuje go region, z którego pochodzi. Aktywnie zajmuje się językiem i kulturą Wilamowic. Współprowadził pierwszy w historii kurs języka wymysiöeryś na poziome uniwersyteckim. Przygotowuje rozprawę doktorską „Mikro- i makro ideologie językowe. Na przykładzie...

więcej

Sullivan John

USOS Biogram John Sullivan is professor of Nahuatl language and culture at the Universidad Autónoma de Zacatecas, visiting professor at the Univeristy of Warsaw, director of the Instituto de docencia e investigación etnológica de Zacatecas (IDIEZ), and director of the Yale Nahuatl Language Summer Program. He has a degree in elementary education from the Escuela Normal „Manuel Ávila Camacho” in Zacatecas, México, a Ph.D. in Literature from the University of California San Diego and was a Guggenheim fellow in 2007. He and other indigenous researchers at IDIEZ have just published Tlahtolxitlauhcayotl. Chicontepec, Veracruz, a monolingual dictionary of Modern Huastecan...

więcej

Kordasiewicz Stanisław

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych (2010) na podstawie rozprawy o zasadach odpowiedzialności w prawie rzymskim. Zainteresowania badawcze obejmują recepcję prawa rzymskiego w XVI wieku, ochronę praw językowych, zarządzanie konfliktami, komunikację oraz współpracę w zespole, a także nurt Horse Assisted Education. Koordynator wydarzeń projektu Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage...

więcej

Hamann Agnieszka

USOS Biogram Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Elżbiety Górskiej „Metaphoric and metonymic nature of language. A comparison of English and Mayan languages in the cognitive linguistic perspective”, która analizuje naturę języka i na przykładach zaczerpniętych z języków europejskich, australijskich i majańskich próbuje wyjaśnić naturę trudności, jakie napotykamy przy czytaniu starożytnych inskrypcji. Obecnie doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie), gdzie pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Understanding the Ancient Maya. Cognitive analysis of the language of glyphic texts of the Classic Period” pod kierunkiem prof. Justyny Olko...

więcej

Granicka Katarzyna

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na wydziale „Artes Liberales”, na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. Pracę magisterską „Pre-Hispanic Rituals in a Eupopean Book: Analysis of the Veintena Section of the „Primeros Memoriales”, a Nahuatl Manuscript Compliled by Fray Bernardino de Sahagun” obroniła w 2011 roku. Od początku studiów doktoranckich Katarzyna Granicka jest związana Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Była stypendystką w projekcie „Spotkania językowe Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” (finansowanie: FNP, kierowniczka projektu: dr hab. Justyna Olko) oraz współpracownikiem w projekcie Europe and America in Contact:...

więcej

Gruda Szymon

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwent filologii polskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Wydziale Polonistyki UW w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; pracę magisterską pt. Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. – transkrypcja i komentarz językowy, pisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Kępińskiej, obronił w 2013 r. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Filologii Uniwersytetu w Sewilli; pracę doktorską pt. Language and Culture Contact Phenomena in the so called Vocabulario Trilingüe of the Ayer Collection of the Newberry Library pisze pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z UW i prof. Evy Bravo Garcíi...

więcej

Prządka-Giersz Patrycja

Biogram Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt na Wydziale “Artes Liberales” w pracowni „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w 2010 roku na Wydziale Historycznym UW za rozprawę na temat struktury osadniczej i przemian społeczno-politycznych na północnym wybrzeżu Peru w Późnych Okresach Przedhiszpańskich (1000-1532 n.e.) na przykładzie doliny rzeki Culebras (Patrones de asentamieniento y transformaciones sociopoliticas en la costa norcentral del Perú durante los Períodos Tardíos: el caso del valle de Culebras). Specjalizuje się w archeologii, etnohistorii, gender studies i antropologii kulturowej obszaru Andów Środkowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z europejskim podbojem, zderzeniem...

więcej

Madajczak Julia

Biogram Ukończyłam archeologię i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 r. obroniłam na Wydziale „Artes Liberales” UW pracę doktorską dotyczącą klasyfikacji w kulturze przedhiszpańskich Indian Nahua, na przykładzie terminologii pokrewieństwa. Od wielu lat jestem związana z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata” na Wydziale „Artes Liberales” (encounters.al.uw.edu.pl), kierowaną przez dr hab. Justynę Olko. W ramach tej współpracy brałam i biorę udział w projektach badawczych: „Językowe spotkania Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2010-2013); „Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne arystokracji tubylczej Nowej Hiszpanii...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content