Choptiany Michał

USOS Academia Biogram Historyk literatury dawnej, absolwent MISH UJ, na Wydziale Polonistyki UJ obronił z wyróżnieniem doktorat na temat retoryki Piotra Ramusa i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na Wydziale „Artes Liberales” realizował trzyletni projekt badawczy pt. „Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400–1700)” finansowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki FUGA. Stypendysta The Tokyo Foundation, Funduszy UJ im. S. Estreichera oraz F. Kogutowskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START 2011, finalista INTER 2013) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik Pracowni „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej”. Współredaktor tomów „Reformacja w...

więcej