Choptiany Michał

USOS Academia Biogram Absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, gdzie studiował również filozofię. W roku 2013 uzyskał doktorat w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy poświęconej teorii retorycznej Pierre’a de la Ramée i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Laureat stypendiów START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dołączył do Wydziału „Artes Liberales” w roku 2013 jako finansowany przez Narodowe Centrum Nauki post-doc, a od 2016 zatrudniony jako adiunkt specjalizujący się w historii wczesnonowożytnej kultury umysłowej. W swojej pracy naukowej zajmuje się różnymi aspektami kultury...

więcej