Kierownik jednostki

prof. dr hab. Ewa Łukaszyk

Opis

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki działa na Uniwersytecie Warszawskim od roku 2004. Celem Zespołu, skupiającego filologów antycznych i nowożytnych, a także historyków kultury, jest rozwijanie studiów komparatystycznych – interliterackich oraz interdyscyplinarnych. Obszar badań obejmuje literatury starożytne oraz historię i współczesność literatur polskiej i europejskich. W zakresie interdyscyplinarnym sytuują się relacje między literaturą a innymi dziedzinami sztuki. Regularne spotkania naukowe obejmują zarówno dyskusję nad referatami dotyczącymi specjalistycznych zagadnień, jak refleksję teoretyczną i metodologiczną.

Zespół Komparatystyki afiliowany był pierwotnie przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW i działał pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Salwy. Obecnie jest usytuowany na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2013 roku funkcje kierownika Zespołu pełniła prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Wydział „Artes Liberales” UW), a sekretarzy Zespołu – prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Wydział Polonistyki UW) i dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga (Wydział Polonistyki UW). Obecnie pracami Zespołu kieruje prof. dr hab. Ewa Łukaszyk (Wydział „Artes Liberales” UW), sekretarzem zaś jest dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga.

Zespół Komparatystyki zaprasza do współpracy badaczy z uniwersytetów polskich i zagranicznych, proponuje publikacje rozpraw i recenzji z dziedziny komparatystyki na swojej stronie internetowej.