Kierownik jednostki

Prof. dr hab. Maria Kalinowska

Współpracownicy

Prof. dr hab. Jerzy Axer
Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
Dr hab. Agata Zalewska
Dr Hieronim Grala
Dr Ewa Janion
Dr Przemysław Kaniecki
Dr Michał Mizera
Mgr Katarzyna Tomaszuk

Doktoranci
Mgr Magdalena Baraniak
Mgr Milena Chilińska
Mgr Aneta Świder- Pióro

Opis

Założenia merytoryczne
Laboratorium powstało formalnie w kwietniu 2013 roku, jednak prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne związane z romantyzmem i jego recepcją prowadzone są na Wydziale od początku istnienia ośrodka (wcześniej – w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW)

Stworzenie Laboratorium Romantycznego jako jednostki organizacyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW jest naturalną konsekwencją dotychczasowych zainteresowań badawczych i propozycji dydaktycznych pracowników Wydziału, urzeczywistnianych w ich pracach indywidualnych oraz przedsięwzięciach zespołowych.

Pracownicy Laboratorium Romantycznego Wydziału „AL” prowadzą interdyscyplinarne badania dotyczące zarówno bezpośrednio problematyki literatury i kultury romantycznej, jak i jej współczesnej, wieloaspektowej recepcji. Prof. dr hab. Maria Kalinowska badając wielki romantyzm polski, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Słowackiego, realizuje także projekty dotyczące romantycznej recepcji antyku i filhellenizmu polskiego na tle europejskim, a także teatralnej recepcji dramatu romantycznego. Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski od wielu lat zajmuje się romantyzmem polskim i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i twórczości Adama Mickiewicza. Badając idee romantyczne postrzegane w perspektywie nowoczesnej wiedzy antropologicznej, psychologicznej oraz socjologicznej, równocześnie dużo uwagi poświęca pokrewieństwu współczesnych zjawisk kulturowych z szeroko rozumianym romantyzmem. Dr Przemysław Kaniecki, autor monografii twórczości Tadeusza Konwickiego i pierwszy edytor całości dzieła pisarza oraz monografii Lawy w swoich badaniach zajmuje się współczesną recepcją romantyzmu w perspektywie interdyscyplinarnej. Przedmiotem badawczych zainteresowań dra Michała Mizery jest dramat romantyczny we współczesnej teatralnej recepcji.

Prace zespołu nad romantyzmem polskim, indywidualne i zbiorowe, wspierają wybitni znawcy literatury i kultury polskiej oraz europejskiej, wprowadzając do badań zespołu szerokie konteksty badawcze (kultura klasyczna, romantyzm grecki, hiszpański, portugalski, orientalizm i orientalność, kultura i historia Rosji): prof. dr hab. Jerzy Axer, prof. dr hab. Małgorzata Borowska, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW, dr Hieronim Grala.

Dokonania i plany badawcze
Wymienieni badacze realizują swoje zamierzenia naukowe we współpracy z innymi pracownikami W „AL” oraz pozyskują do współpracy z W „AL” wybitnych znawców romantyzmu z innych ośrodków naukowych.

Nasze aktualne prace badawcze i dydaktyczne są projektami zaplanowanymi na wieloletnie realizacje. Są wśród tych przedsięwzięć takie projekty, jak „Mickiewicz-Słowacki: re-aktywacja” (prof. dr hab. K. Rutkowski we współpracy z drem hab. M. Troszyńskim) czy ogólnopolski projekt dotyczący recepcji Sparty w kulturze polskiej (kierownik – prof. dr hab. M. Kalinowska), a także projekt edycji odnalezionego w Moskwie podróżnego albumu Juliusza Słowackiego.

Publikacje jednostki