Kierownik jednostki

dr Hieronim Grala

kontakt

Opis

Wielopłaszczyznowa platforma badawcza skoncentrowana na problematyce źródłoznawczej i edytorskiej, dotyczącej Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie późnego średniowiecza i w epoce wczesno nowożytnej.

Obszary działań:

  1. Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.)
  2. Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu edycji źródeł, dotyczących obecności Rzeczypospolitej na ziemiach ruskich, ze szczególnym uwzględnienim kompleksu materiałów Metryki Ruskiej (Wołyńskiej) w XVI-XVII w. oraz kompleksu źródeł propagandowych (pamflety, paszkwile, druki ulotne), dotyczących Państwa Moskiewskiego (XVI – pocz. ZVII w.)
  3. Utworzenie międzynarodowej grupy badawczej (sui generis Polskiej Stacji Archiwalnej na Wschodzie), zajmującej się poszukiwaniem i opisywaniem poloniców w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych Rosji i Ukrainy (w dalszej kolejności Białorusi)
  4. Stworzenie międzynarodowego seminarium edytorsko-źrodłoznawczego, przygotowującego kadry dla realizacji pkt. 2-3, a równocześnie stanowiącego stałą platformę dyskusyjną dla całości projektu.