Podsumowanie IV Fazy projektu

8 października 2018 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW odbyło się uroczyste otwarcie programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza IV: „Strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła”. Program otworzyła Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanta Choińska-Mika. Wykład inauguracyjny pt. „Współpraca uczelni z samorządami” wygłosiły dr hab. Agnieszka Olechnicka oraz dr Katarzyna Wojnar.

Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” jest skierowany do przedstawicieli ukraińskiego środowiska akademickiego, młodych badaczy oraz liderów społecznych organizacji edukacyjnych i stowarzyszeń zawodowych Ukrainy. Jego celem jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie oraz transfer technologii i implementacja innowacyjnego, europejskiego know how w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.

Program jest realizowany wspólnie przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod honorowym patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Poprzednie fazy projektu były realizowane w latach akademickich 2014 – 2017.

Komisja Kwalifikacyjna programu otrzymała 189 aplikacji, które wpłynęły ze wszystkich obwodów Ukrainy. Kandydaci IV fazy programu reprezentują wszystkie rodzaje uczelni i ośrodków edukacyjnych – zarówno największe uniwersytety Ukrainy, jak i uczelnie regionalne, a także wyższe szkoły pedagogiczne i agrarne. Aby zakwalifikować się do projektu kandydat/-tka musiał/-a zdobyć ponad 80% maksymalnej liczby punktów. Oznaczało to, że w pierwszej grupie projektu (grupa G) liczba kandydatów to 3,2 osoby/miejsce, a w drugiej (grupa H) 4,4 osoby/miejsce. W wyniku konkursu zakwalifikowano 50 uczestników – 25 osób zaproszono do udziału w projekcie w październiku i 25 osób – w listopadzie.

Uczestnicy programu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo", IV faza. Учасники програми "Інноваційний університет і лідерство", IV етап

Uczestnicy programu „Innowacyjny uniwersytet  i przywództwo”, IV faza

Підсумок IV етапу проекту

8 жовтня 2018 року на факультеті „Artes Liberales” Варшавського університету відбулось офіційне відкриття четвертого етапу програми «Інноваційний університет та лідерство: комунікаційні стратегії та відносини між університетом та школою».

Програму відкрила Проректор Варшавського університету до справ студентів та якості освіти проф. Йоланта Чойнська-Міка. Вступну лекцію під назвою „Співпраця університету з органами місцевого самоврядування” прочитали д-р хаб. Агнешка Олечницька та д-р Катажина Войнар.

«Інноваційний університет та лідерство» – це проект, скерований до представників української академічної спільноти, молодих дослідників та керівників освітніх організацій та професійних асоціацій України. Метою проекту є допомога у формуванні нового покоління управлінського персоналу в системі вищої освіти України, а також передача технології та впроваджування інноваційних європейських ноу-хау в українській освітній практиці.

Проект «Інноваційний університет та лідерство» реалізується спільно факультетом „Artes Liberales” Варшавського університету та факультетом Міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету під почесним патронатом Польського фонду ректорів, а також за підтримки Міністерства освіти і науки України. Проект співфінансується Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща. Попередні етапи проекту були реалізовані в 2014 – 2017 навчальних роках.

Кваліфікаційна комісія отримала 189 заявок, які надійшли з усіх областей України. Кандидати четвертого етапу проекту представляють усі типи коледжів та освітніх центрів – як найбільші університети України, так і регіональні університети, а також педагогічні та аграрні школи. Щоб претендувати на участь у проекті, кандидат повинен був набрати понад 80% від максимальної кількості балів. Це означало, що в першій групі проекту (група G) кількість кандидатів становила 3,2 людини на місце, а в другій (група H) – 4,4 людини на місце. За результатами конкурсу було кваліфіковано 50 учасників – 25 осіб були запрошені на участь у проекті у жовтні та 25 осіб – у листопаді.

Uczestnicy programu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo", IV faza. Учасники програми "Інноваційний університет і лідерство", IV етап

Учасники програми „Інноваційний університет і лідерство”, IV етап