Podsumowanie III Fazy projektu

9 października 2017 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW odbyło się uroczyste otwarcie programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z otoczeniem”. Poprzednie fazy projektu były realizowane przez Wydział „Artes Liberales” UW w latach akademickich 2014/2015 oraz 2015/2016. Po raz pierwszy program jest realizowany wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński – III fazę projektu realizują Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod honorowym patronatem Fundacji Rektorów Polskich. Program otworzył Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Maciej Duszczyk. Wykład inauguracyjny pt. „Proces legislacyjny w świetle doświadczeń organów przedstawicielskich środowiska akademickiego w Polsce” wygłosił prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” ma na celu przeszkolenie grupy osób, które będą w stanie pomóc w transferze technologii i implementacji innowacyjnego, europejskiego know how w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.

Komisja Kwalifikacyjna programu otrzymała 145 aplikacji, które wpłynęły ze wszystkich obwodów Ukrainy. Kandydaci III fazy programu reprezentują rozmaite departamenty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ukrainy, wszystkie rodzaje uczelni i ośrodków edukacyjnych – zarówno największe uniwersytety Ukrainy, jak i uczelnie regionalne, a także wyższe szkoły pedagogiczne i agrarne. Aby zakwalifikować się do projektu kandydat/-tka musiał/-a zdobyć ponad 80% maksymalnej liczby punktów. Oznaczało to, że w pierwszej grupie projektu (grupa E) liczba kandydatów to 3,3 osoby/miejsce, a w drugiej (grupa F) 2,5 osoby/miejsce. W wyniku konkursu zakwalifikowano 50 uczestników – 25 osób zaproszono do udziału w projekcie w październiku i 25 osób – w listopadzie.

Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”, organizowany przez Wydział „Artes Liberales” UW pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Na zdjęciu (od lewej): prof. Robert A. Sucharski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Bogdan Szlachta, prof. Taras Finikov, dr hab. Maciej Duszczyk

Na zdjęciu (od lewej): prof. Robert A. Sucharski, prof. Jerzy Woźnicki, prof.  Bogdan Szlachta, prof. Taras Finikov, dr hab. Maciej Duszczyk

Підсумок III етапу проекту

9 жовтня 2017 року на факультеті «Artes Liberales» Варшавського університету відбулось офіційне відкриття третього етапу програми «Інноваційний університет та лідерство: Інновації та відносини з оточенням».

Попередні етапи проекту були реалізовані факультетом „Artes Liberales” Варшавського університету в 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках. Вперше програму реалізовано спільно Варшавським та Ягеллонським університетами: третій етап проекту реалізується факультетом «Artes Liberales» Варшавського університету та факультетом Міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету під почесним патронатом Польського фонду ректорів.

Програму відкрив проректор з наукових питань Варшавського університету, д-р хаб. Мацей Дущик. Вступна лекція під назвою „Законодавчий процес у світлі досвіду представницьких органів академічної громади в Польщі” виступив проф. Єжи Вовницький, голова Головної ради науки та вищої освіти.

Метою проекту „Інноваційний університет та лідерство» є допомога у формуванні нового покоління управлінського персоналу в системі вищої освіти України, а також передача технології та впроваджування інноваційних європейських ноу-хау в українській освітній практиці.

Кваліфікаційна комісія отримала 145 заявок, які надійшли з усіх областей України. Кандидати третього етапу проекту представляють різні відділи Міністерства науки та вищої освіти України, усіх типів університетів та освітніх центрів – як найбільших університетів України, так і регіональних університетів, а також педагогічних та аграрних шкіл. Щоб претендувати на участь у проекті, кандидат повинен був набрати понад 80% від максимальної кількості балів. Це означало, що в першій групі проекту (група Е) кількість кандидатів становила 3,3 людини на місце, а у другій (група F) – 2,5 людини на місце. За результатами конкурсу було кваліфіковано 50 учасників – 25 осіб були запрошені на участь у проекті у жовтні та 25 осіб – у листопаді.

Проект „Інноваційний університет та лідерство”, організований факультетом „Artes Liberales” Варшавського університету під егідою Польського фонду ректорів, фінансується Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща.

Na zdjęciu (od lewej): prof. Robert A. Sucharski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Bogdan Szlachta, prof. Taras Finikov, dr hab. Maciej Duszczyk

На фото (зліва): проф. Роберт А. Сухарський, проф. Єжи Возницький, проф. Богдан Шляхта, проф. Тарас Фініков, д-р хаб. Мацей Дущик