Podsumowanie I Fazy projektu

6 października 2014 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej fazy programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”.

Program „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” ma na celu przeszkolenie grupy osób, które będą w stanie pomóc w transferze technologii i implementacji innowacyjnego, europejskiego know how w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.

W projekcie wzięły udział dwie grupy uczestników: grupa A (październik) і grupa B (listopad 2014). Оbie grupy składały się z osób, które wcześniej się nie znały, ponieważ albo ich specjalności nie umożliwiły im wcześniej kontaktów, albo pracują od siebie zbyt daleko albo też zajmują w uczelniach/instytucjach/organizacjach zupełnie niezbieżne stanowiska.

Tematyka szkoleń dla obu grup była inna: grupa A uczestniczyła w zajęciach poświęconych przede wszystkim funkcjonowaniu uczelni jako instytucji, a grupa B zajmowała się innowacyjnymi modelami nauczania (choć kwestie administracyjne były również obecne). Ponadto szkolenia obejmowały również spotkania i konsultacje z władzami i pracownikami różnych instytucji szkolnictwa wyższego i działających na jego rzecz. Spotkania organizowano zgodnie z życzeniami i zainteresowaniami ukraińskich gości.

Komisja Kwalifikacyjna programu otrzymała łącznie 76 wniosków, które wpłynęły ze wszystkich obwodów Ukrainy. Do grupy A (październik) zakwalifikowano 25 osób, do grupy B (listopad) – 30 osób. Kandydaci I fazy programu reprezentowali środowiska nie tylko z różnych typów uczelni (klasyczny uniwersytet, uniwersytet pedagogiczny, techniczny/technologiczny, politechniczny, ekonomiczny, ekologiczny, medyczny, akademia rolnicza, akademia sztuk pięknych), ale również z Ministerstwa Nauki i Edukacji, mniejszości narodowych (Zjednoczona Diaspora Azerska Ukrainy), blogerów piszących na tematy edukacji, doradców w sprawach edukacji.

Pierwsza faza projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” została zrealizowana przez Wydział „Artes Liberales” UW we współpracy z Fundacją „Instytut Artes Liberales” oraz – ze strony ukraińskiej – ze Stowarzyszeniem Rektorów Szkół Wyższych Ukrainy oraz Międzynarodową Fundacją Badań nad Polityką Edukacyjną.

Na zdjęciu: uczestnicy projektu podczas spotkania podsumowującego i prezentacji koncepcji mikroprojektów

Na zdjęciu: uczestnicy projektu podczas spotkania podsumowującego i prezentacji koncepcji mikroprojektów

Підсумок I етапу проекту

6 жовтня 2014 року на факультеті «Artes Liberales» Варшавського університету відбулось офіційне відкриття першого етапу програми «Інноваційний університет та лідерство».

Метою проекту „Інноваційний університет та лідерство» є допомога у формуванні нового покоління управлінського персоналу в системі вищої освіти України, а також передача технології та впроваджування інноваційних європейських ноу-хау в українській освітній практиці.

У проекті взяли участь дві групи учасників: група A (жовтень 2014 р.) і група В (листопад 2014 р.). Обидві групи складалися з людей, які раніше не знали один одного, оскільки не перетинались раніше, оскільки або працювали далеко один від одного, або ж займають дуже різні посади в університетах/установах/освітніх організаціях.

Тематика занять була різна: якщо група А переважно займалася питанням адміністративних питань функціонування університету, то група В  зосередилась на інноваційних моделях навчання (хоча адміністративні питання під час семінарів також порушувались). Окрім занять, програма також передбачала зустрічі та консультації з органами влади та працівниками різних вищих навчальних закладів. Зустрічі були організовані відповідно до побажань та інтересів українських учасників.

Кваліфікаційна комісія програми отримала 76 заявок, що надійшли з усіх областей України 25 осіб були закваліфіковані до групи А (жовтень), 30 осіб до групи В (листопад). Кандидати першого етапу програми представляли середовища не лише різних типів університетів (класичний університет, педагогічний університет, техніко-технологічний, політехнічний, економічний, екологічний, медичний, сільськогосподарська академія, академія образотворчого мистецтва), а й Міністерство науки та освіти, національні меншини ( Об’єднана азербайджанська діаспора України), блогери, які пишуть про освіту, радники з питань освіти.

Перший етап проекту «Інноваційний університет та лідерство» був реалізований факультетом «Artes Liberales» Варшавського університету у співпраці з Фондом «Інститут Артес Лібералес» та – з української сторони – з Асоціацією ректорів університетів України та Міжнародним фондом досліджень освітньої політики.

На фото: Учасники проекту під час підсумкової зустрічі та презентації мікропроектів

На фото: Учасники проекту під час підсумкової зустрічі та презентації мікропроектів