Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasada Hiszpanii w Polsce mają przyjemność zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wolność słowa i informacji w Polsce i Hiszpanii w XX wieku” w ramach dorocznego cyklu Spotkań Polsko-Hiszpańskich. Spotkania mają na celu inicjowanie debat z udziałem hiszpańskich i polskich ekspertów na tematy poświęcone historii i kulturze obu krajów. Stają się bilateralnym forum dialogu i swobodnej wymiany pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi obu krajów.

W 2018 r. cykl rozpoczął się analizą wyzwań i aspiracji obu krajów w kontekście europejskim i światowym w szeroko rozumianym XIX wieku, począwszy od Rewolucji Francuskiej aż do zakończenia Pierwszej Wojny Światowej.  Drugie Spotkania były poświęcone stuleciu odnowienia hiszpańsko-polskich stosunków dyplomatycznych, które ustanowiono ponownie 20 maja 1919 r.

Trzecia edycja Spotkań będzie poświęcona analizie porównawczej wolności słowa i informacji w Polsce oraz Hiszpanii w wieku XX. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na porównanie sytuacji w tym aspekcie zarówno w tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Hiszpanii frankistowskiej, jak również w demokratycznych Polsce i Hiszpanii.

Osoby zainteresowane wysłuchaniem i udziałem w konferencji proszone są o przesłanie maila na adres: cgcaizan@yahoo.com

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2020 r. online na platformie ZOOM. Języki konferencji: polski i hiszpański (tłumaczenie symultaniczne).

Program konferencji

La Facultad ”Artes Liberales” de la Universidad de Varsovia y la Embajada de España en Polonia tienen el placer de invitarles a la Conferencia Científica Internacional “En torno a la libertad de expresión e información en Polonia y España en el siglo XX” en el marco del ciclo anual de Encuentros Hispano-Polacos.

Los Encuentros tienen como fin animar el debate entre expertos españoles y polacos sobre temas destacados de la historia y la cultura de ambos países. Se han convertido en un foro bilateral de diálogo e intercambio abierto a las sociedades civiles de ambos países.

En 2018, el ciclo se abrió con el análisis de los desafíos y aspiraciones de los dos países en el contexto europeo y global en el siglo XIX, entendido de manera amplia, desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El segundo Encuentro, celebrado en 2019, estaba dedicado al centenario de la recuperación de las relaciones diplomáticas hispano-polacas, restablecidas el 20 de mayo de 1919.

Este tercer Encuentro estará dedicado al análisis comparativo de la libertad de expresión e información en España y Polonia en el siglo XX. Un enfoque especial se pondrá en la comparación de la situación en este aspecto tanto en la “República Popular Polaca” y la España franquista, como también en Polonia y España democráticas.

Para conectarse a la conferencia, envíen, por favor, un correo a la dirección: cgcaizan@yahoo.com

Jueves, 26 de noviembre de 2020, online en la plataforma ZOOM.
Idiomas de la conferencia: polaco y español (traducción simultánea)

Programa