Nazwa zajęć

Historia kultur bałkańskich i greckiej

Prowadząca

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka

Opis zajęć

Zakres tematyczny pierwszego roku obejmuje także dzieje Półwyspu Bałkańskiego sprzed wejścia Osmanów, przede wszystkim późny okres Bizancjum ze względu na konieczność pokazania kulturotwórczej roli imperium, a także procesów i dróg chrystianizacji, łącznie z problematyką kształtującego się kanonu chrześcijaństwa wschodniego, jako jednego z kluczowych wyróżników późniejszych Bałkanów. Istotną część wykładu stanowi prezentacja specyfiki piśmiennictwa kręgu Greco-Byzantina w czasach średniowiecza i jego swoiste „trwanie” w czasach Sułtanatu. W trzecim semestrze (drugi rok) prezentowane są drogi i charakter procesów islamizacji, tworzenia się pograniczy chrześcijańskich i osmańskich, jako granic Bałkanów historycznych. W czwartym semestrze omawiany jest początek i rozwój procesów narodotwórczych na Bałkanach, a także tworzenie się państw narodowych od XIX wieku po wiek XX. Problematyka wykładu obejmuje zatem okres od średniowiecza po czasy rozpadu Jugosławii w końcu XX wieku.

Historia Bałkanów jako całość historyczna i kulturowa umożliwia zrozumienie genezy konfliktów etnicznych i religijnych, a także dzisiejszej skomplikowanej sytuacji regionu, ale również bogactwa kulturowego, będącego następstwem wielu wpływów kulturowych.

Jolanta Sujecka

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Wykład

Rodzaj zajęć

Ogólnouniwersyteckie, fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Semestr letni 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącej

  • Historia kultury Bałkanów
  • Bałkańskie miejsca pamięci
  • Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski

Galeria