Select Page

Działania równościowe i antydyskryminacyjne na UW

Dr hab. Julia Kubisa, główna specjalistka ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim, prezentuje rozwiązania równościowe i antydyskryminacyjne funkcjonujące na Uniwersytecie Warszawskim.

Informacje ogólne:


www.rownowazni.uw.edu.pl to równościowa strona UW, gdzie można znaleźć różne informacje i porady dotyczące dyskryminacji i in., w tym informacje o Komisji Antydyskryminacyjnej.

Znajdują się tu:

 • definicje różnych rodzajów dyskryminacji,
 • dział „pytania i odpowiedzi” gdzie zamieszczam odpowiedzi na pytania padające w korespondencji z naszym biurem
 • Porady dla osób, które doświadczyły dyskryminacji lub były jej świadkiem
 • Lista kontaktów – gdzie się zgłaszać na uczelni i poza uczelnią
 • Informacje o inicjatywach równościowych, w tym Plan Równości Płci, sukcesywnie opisywany
 • Poradniki: Antydyskryminacyjny, rekomendacje nt niedyskryminującego języka, poradniki „osoby trans* na uczelni”
 • Link do Kursu na Równość
 • Krótkie informacje o szkoleniach

Plan Równości Płci dla UW: strategia działań równościowych na lata 2020-2023. Opiera się ona na pięciu celach, sformułowanych na podstawie badań potrzeb społeczności UW, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w uczelniach europejskich.

 

Działania edukacyjne 

W ramach działań edukacyjnych polecamy poradniki i szkolenia:
Poradnik Antydyskryminacyjny dla Pracujących i Studiujących na UW
Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim – poradnik przygotowany przez zespół ekspercki z Wydziału Polonistyki UW

Kampania społeczna:
Wszyscy Jesteśmy Równoważni” – znane już zapewne Państwu plakaty, a także filmiki edukacyjne na temat przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji na UW:

Kurs na Równość
– internetowy kurs oferujący wiedzę o równym traktowaniu i umiejętności związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Dla studiujących oferowany jest jako OGUN, osoby pracujące na UW również mogą zrealizować kurs.
Tu instrukcja do logowania się na kurs.

Szkolenia równościowe dla pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych organizowane regularnie przez Biuro Spraw Pracowniczych, dział szkoleń dla pracowników naukowych i dla pracowników administracji i obsługi.

Warsztaty z kształtowania postaw równościowych – OGUN dla studiujących w 2020/2021.

Zapis konferencji „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Trzy poradniki o osóbach trans* na UW
Pod tym linkiem trzy poradniki dotyczące osób trans* na uczelniach wyższych: dla administracji, dla uczelni, dla studiujących. Poradniki zostały przygotowane przez koło naukowe Queer UW.

Na Uniwersytecie Warszawskim studiują osoby transpłciowe, które w wyniku braku możliwości technicznych w USOSie (nad czym pracujemy) nie mogą skorygować swoich danych tak aby odpowiadały płci, z którą się identyfikują. Zachęcamy do uszanowania ich sytuacji i zwracania się do nich w formie zgodnej z tym jak się przedstawiają.

Wsparcie:

Rzecznik Akademicki/ Ombudsman; www.ombudsman.uw.edu.pl to miejsce, gdzie warto się zgłosić w przypadku:
– konfliktu (między pracownikami, między studentem a pracownikiem itp).
– dyskryminacji
– molestowania seksualnego

Zgłoszenie do Rzecznika Akademickiego ma charakter poufny, a wszelkie dalsze interwencje Rzecznika możliwe są dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego.

W zakres postępowania  wchodzą takie działania, jak:

 • Bezpośrednie wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji.
 • Informacja na temat dostępnej pomocy psychologicznej, w miarę potrzeby przekierowanie do Centrum Pomocy Psychologicznej.
 • Kontakt z wydziałem/właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w  uzyskaniu wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych,  zmiany terminów egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, etc.
 • Działania edukacyjne wobec sprawcy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco-edukacyjna, rozmowa z przełożonymi sprawcy, rekomendacja udziału
  w szkoleniach/warsztatach antydyskryminacyjnych.
 • Działania dyscyplinujące wobec sprawcy – sygnalizacja pisemna na ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej.

Procedura Antydyskryminacyjna
formalne postępowanie skargowe w przypadkach dyskryminacji i molestowania seksualnego. Określa ona zasady przeciwdziałania dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu na UW. Określa też sposób postępowania w sytuacjach gdy dochodzi do dyskryminacji. Celem wprowadzenia procedury jest wspieranie działań sprzeciwiających się dyskryminacji, ochrona członków społeczności UW przed wystąpieniem przejawów tego zjawiska oraz wspieranie osób, które doświadczyły dyskryminacji.

Skarga w ramach Procedury Antydyskryminacyjnej ma charakter jawny i składa się ją na ręce Koordynatora ds. antydyskryminacji. Informacja nt. wszczęcia sprawy trafia do osoby obwinionej oraz jej przełożonych. Komisja Antydyskryminacyjna prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu wydanie opinii o tym, czy zaistniałe działania lub zaniechania mają charakter dyskryminujący.

Komisja Antydyskryminacyjna w swojej opinii może rekomendować działania naprawcze (np.: przeniesienie pracownika, zmiana grupy w przypadku studenta, wsparcie psychologiczne, obligatoryjny udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, etc.)  lub zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. Skład wyjaśniający może także rekomendować wszczęcie postępowania antymobbingowego.
Komisja ds Przeciwdziałania Mobbingowi na UW
tu warto się zgłosić w przypadku mobbingu
Centrum Pomocy Psychologicznej UW
Inicjatywa UW dla osób pracujących i studiujących, które doświadczają różnego rodzaju problemów psychicznych, obniżenia nastroju itp. Współpracują z Biurem Osób Niepełnosprawnych.

 

Pełnomocnicy i pełnomocniczki ds równości na wydziałach
Rozwiązanie, które funkcjonuje na Wydziale Fizyki, Wydziale Biologii i Wydziale Socjologii, mamy nadzieję, że kolejne wydziały pójdą ich śladem – wskazanie osoby będącej „pierwszym kontaktem” w przypadkach dyskryminacji i molestowania seksualnego, upowszechniającej inicjatywy równościowe na wydziale. Zachęcamy pozostałe wydziały do wyznaczania pełnomocników ds równości i zachęcamy te osoby do kontaktu.

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content