Select Page

Kategoria: Wewnętrzne

Stypendia dla młodszych pracowników naukowych oraz doktorantów w ramach umów bilateralnych na partnerskich uczelniach amerykańskich

Szanowni Państwo, przekazuję informację z Biura Współpracy z Zagranicą, że 5 czerwca b.r. upływa termin ubiegania się o stypendia w ramach umów bilateralnych na partnerskich uczelniach amerykańskich. Stypendia są przewidziane dla młodszych pracowników naukowych oraz doktorantów. Informacje znajdą Państwo pod adresem: http://bwz.uw.edu.pl/indiana-university-mlodsi-pracownicy. Wyjazd jest przewidywany w drugim semestrze 2018/19. W razie wątpliwości szczegółowych informacji udziela p. Anna Sadecka z BWZ (tel. 22 55 24 010, e-mail: ann.sadecka@adm.uw.edu.pl). Dodam również, że warto śledzić bieżące oferty stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/nawa oraz korzystać z wyszukiwarki „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”: https://mobility.project.uw.edu.pl/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mobilno%C5%9B%C4%87%20naukowa%20i%20edukacyjna%20na%20UW.aspx Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami Ewa...

więcej

Finansowanie badań statutowych na Wydziale „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu dziekana Wydziału „Artes Liberales” prof. Roberta A. Sucharskiego uprzejmie informuję, że Wydział oczekuje przyznania przez MNiSW dorocznej dotacji na badania statutowe (tzw. BST) i że w związku z tym rozpoczynamy nabór wniosków o finansowanie badań ze spodziewanej dotacji. Zainteresowanych uzyskaniem takiego finansowania proszę o wypełnienie formularza nr 1 i odesłanie go do mnie (mars@al.uw.edu.pl) oraz do przewodniczącego Wydziałowej komisji ds. podziału dotacji prof. Jana Kieniewicza (jotka@al.uw.edu.pl) w terminie do końca kwietnia br. Środki finansowe zostaną oddane do Państwa dyspozycji nie wcześniej niż w połowie maja br. i będzie należało je wydać do połowy 2019 r. Pozwalam sobie przypomnieć zeszłoroczne zalecenie dziekana Sucharskiego – by wnioski o finansowanie badań miały, o ile to możliwe, charakter zespołowy, tzn. by dotyczyły badań podejmowanych przez grupę pracowników o pokrewnych zainteresowaniach naukowych (np. Pracownię, Laboratorium, Komisję), i by sformułowania tematów były raczej ogólne niż szczegółowe. W efekcie pozwoli to: 1) ograniczyć liczbę tematów w skali Wydziału, co ułatwi zarządzanie całością dotacji (przede wszystkim ograniczy liczbę przypadków, że jeden zakup jest finansowany z dwóch tematów), 2) wykluczyć ryzyko daleko idących rozbieżności między planami a ostateczną realizacją. Pragniemy przy tym wyjaśnić, że sformułowania tematów badawczych mogą być powtarzane przez wiele lat oraz że kierownikiem danego tematu może być więcej niż jeden pracownik. Ponadto informuję, że Wydział czeka także na decyzję MNiSW o przyznaniu drugiej dotacji – na badania młodych naukowców i doktorantów (tzw. DSM). Uprawnieni do uzyskania finansowania badań...

więcej

Informator Wydziału – aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającą się niedługo rekrutacją na studia w roku akademickim 2018/2019 uaktualniamy nasz wydziałowy Informator. W tym roku jednak naszym celem jest stworzenie Informatora jak najbardziej uniwersalnego, którym wszyscy będziemy mogli posługiwać się nie tylko w okresie rekrutacji, ale również w trakcie całego roku akademickiego – np. podczas wystąpień poza Wydziałem, imprez kulturowych, konferencji. Informator będzie posiadał specjalne miejsce („kieszonkę”) na materiały dodatkowe (w formacie A5, jedna lub kilka stron); w ten sposób informacje stricte rekrutacyjne będzie można okazyjnie zastąpić np. programem konferencji, seminarium, prezentacją pracowni/komisji Wydziału etc. Zależy nam, żeby nowy Informator był efektem pracy nie tylko określonego zespołu, ale wszystkich członków naszej wydziałowej wspólnoty. Jesteśmy więc otwarci na wszelkie propozycje zmian. Dotychczasowy Informator mogą Państwo obejrzeć online. Na ewentualne uwagi od Państwa czekamy do 15 marca br.  Przemysław Kordos z...

więcej

Nabór wniosków w ramach sieci CENTRAL

Doktoranci i nauczyciele akademiccy UW (do 2 lat po uzyskaniu doktoratu) mogą ubiegać się o finansowanie trójstronnych projektów badawczych w ramach sieciCENTRAL skupiającej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta (Berlin), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Karola (Czechy) i Uniwersytet Eötvösa Loranda (Budapeszt). Nie ma ograniczeń dziedzinowych ani tematycznych. Termin składania wniosków – 15 kwietnia 2018 r. Termin realizacji projektów – drugie półrocze 2018 r. Więcej informacji Osoba kontaktowa na UW – Piotr Serafin, BWZ UW Koordynator sieci CENTRAL – Aleksandra Laski, HU Berlin Informacja przekazana przez dr Ewę Rudnicką – wydziałowego koordynatora ds. mobilności (mail z dn.  26 lutego 2018, godz....

więcej

„Program stypendialny dla Polonii” (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program stypendialny dla Polonii. Celem Programu stypendialnego dla Polonii jest rozwijanie więzi młodego pokolenia z Polską poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Stypendyści będą mogli studiować w języku polskim na uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi – z wyjątkiem filologii polskiej), Ministrowi Zdrowia (kierunki medyczne) i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierunki artystyczne). Otrzymywać będą comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Program skierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Węgier, państw byłej Jugosławii, Ukrainy, Rosji oraz państw Azji Środkowej i Kaukazu, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Kandydaci muszą być maksymalnie do dwóch lat po maturze, posiadać Kartę Polaka lub polskie pochodzenie – ale nie posiadać polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP. Studia mogą być dodatkowo poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Nabór wniosków trwa do 31 marca 2018 r. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez platformę internetową znajdującą się pod...

więcej

Program „Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich” (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019. Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni. Program adresowany jest do lektorów, którzy spełniają określone w Regulaminie wymagania: posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania. W ramach Programu lektorzy – stypendyści NAWA będą przygotowywali i prowadzili kursy języka polskiego jako obcego oraz zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce. Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski od 1 lutego do 31 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na...

więcej

Oferta stypendialna w ramach umów bilateralnych UW

Informacja wydziałowego koordynatora ds. mobilności (Erasmus+) na temat oferty stypendialnej w ramach umów bilateralnych UW W ofercie uczelnianego Biura Współpracy z Zagranicą są stypendia na wyjazdy za granicę w ramach umów o bezpośredniej współpracy. Szczegóły znajdą Państwo na stronie BWZ (http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-3). Ewa...

więcej

Plany urlopowe nauczycieli akademickich

Informacja Dziekana Wydziału „Artes Liberales” na temat urlopów nauczycieli akademickich Szanowni Państwo, Nawiązując do tego, co mówiłem na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału, zwracam się do Państwa z prośbą o PILNE złożenie planów urlopowych na rok 2018 uwzględniających urlop zaległy. Przypominam jednocześnie, że nauczyciel akademicki może wykorzystać urlop w czasie, w którym nie ma zajęć dydaktycznych. Nasz Wydział podlega w tej chwili audytowi dotyczącemu wykorzystania przez nauczycieli akademickich przysługującego im urlopu. Proszę o złożenie planów urlopowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego br. Wykaz dotyczący wymiaru urlopu jest dostępny w Sekretariacie Ogólnym Wydziału u p. Krystyny Szczytyńskiej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego – wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK124/05, M.P. Pr. 2006/3/119), pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji, iżby wbrew Państwa woli narzucać terminy wykorzystania urlopu. Raz jeszcze chcę podkreślić, że niewykorzystywanie urlopów może pociągnąć za sobą wymierne tj. bardzo wysokie kary finansowe dla Wydziału i jego władz. Z poważaniem, Robert A....

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content