Book Cover: Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich.
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Pierwsze polskie kompletne tłumaczenie i naukowe opracowanie jedynego poematu epickiego, jaki wydało Bizancjum. Jest to opowieść o czynach Bazylego Dijenisa, bizantyńskiego obrońcy wschodnich rubieży cesarstwa, potomka nawróconego na chrześcijaństwo arabskiego emira i córy arystokratycznego rodu greckiego. Postaci tej poświęcono siedem równorzędnych wersji poematu, która z nich jest pierwotna, dotąd nie rozstrzygnięto. Obszerny wstęp charakteryzuje każdą z tych wersji. Uzupełnieniem tłumaczenia, czerpiącego z kilku wersji, są bogate przypisy i bibliografia przedmiotu.