Nazwa zajęć

Bałkańskie miejsca pamięci

Prowadząca

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka

Opis zajęć

Miejsca pamięci na Bałkanach prezentowane są na zajęciach w szerszym kontekście problematyki pamięci, tradycji, kształtowania się kanonów narodowych w kulturach odbudowujących swoją tożsamość i w różnym czasie „wychodzących” z Imperium Osmańskiego w XIX i na początku XX wieku, czy z Jugosławii i bloku wschodniego w końcu XX wieku.

Problematyka bałkańskiej specyfiki przedstawiana jest studentom przez prowadzącą (i ewentualnie zaproszonych gości) w formie autorskich wykładów dotyczących bałkańskich miejsc pamięci, pamięci historii dawniejszej i najnowszej, tradycji, kanonów narodowych i map mentalnych/kognitywnych kształtujących się na Bałkanach od XIX wieku. Zajęcia są uzupełnieniem wykładu „Historia kultur bałkańskich i greckiej”.

Saloniki albo Istambuł to miasta wielokulturowe i wieloreligijne. W trakcie zajęć zabieram studentów w podróż po miejscach, gdzie różne tradycje narodowe współistnieją ze sobą.

Jolanta Sujecka

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Ogólnouniwersyteckie, fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Semestr letni 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącej

  • Historia kultury Bałkanów
  • Historia kultur bałkańskich i greckiej
  • Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski

Galeria